Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Alterneringsledighet och alterneringsersättning

Med alterneringsledighet avses ett på frivillighet baserat arrangemang mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, där arbetstagaren i överensstämmelse med ett alterneringsavtal för viss tid befrias från de uppgifter som hör till anställningen. Samtidigt ska arbetsgivaren förbinda sig att anställa en person som är arbetslös hos TE-byrån. Denna förutsättning medför för en arbetslös arbetssökande en möjlighet att sysselsätta sig på viss tid. Med hänsyn till arbetstagaren är syftet med alterneringsledigheten för sin del att främja hans eller hennes arbetshälsa.

För tiden med alterneringsledighet kan vi till dig betala alterneringsersättning, ifall ditt medlemskap i YTK har varat minst 26 veckor från att den första alterneringsperioden börjat. Folkpensionsanstalten betalar din alterneringsersättning i så fall att du är en nyare medlem än detta. Du kan bli alterneringsledig från en heltidsanställning eller ett anställningsförhållande på deltid, vars arbetstid har överskridit 75 procent av den arbetstid som tillämpas på en heltidsanställd arbetstagare i den aktuella branschen.

Alterneringsersättning söks med en enskild blankett som kan finnas på vår websida. Mer information om alterneringsledighet tillhandahålls hos TE-byråerna eller på arbetskraftsförvaltningens hemsidor. Alterneringsersättningens storlek kan du räkna ut med den dagpenningskalkylator som finns på YTK:s sidor.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi