Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Begränsningar i alterneringsrätten

Den alterneringslediga har inte rätt till alterneringsersättning i följande situationer:

  • du får lön eller semesterlön från din arbetsgivare eller andra ersättningar eller kompensationer, mot vilka den alterneringslediga får ledigt i motsvarande mån,
  • du är i heltidsarbete över två veckor hos en annan arbetsgivare,
  • du får sjukdagpenning eller någon annan förmån som utbetalas på grundval av fullständig arbetsoförmåga eller då du får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning,
  • du avtjänar frihetsstraff, fullgör värnplikt som beväring eller frivillig värnplikt för kvinnor eller civiltjänstgöring,
  • du bedriver företagsverksamhet på heltid,
  • du får ålderspension, garantipension, förtida ålderspension, individuell förtidspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna eller
  • du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller trafikförsäkringslagen  

Alterneringsersättning utbetalas för högst fem dagar per vecka. Om den alterneringslediga är i arbete till exempel under två dagar per vecka hos sin egen arbetsgivare, har han rätt till alterneringsersättning för högst tre dagar, oberoende av hur mycket arbete som utförts och även om arbetet hade utförts exempelvis under veckosluten.

Anställningsförhållandet avslutas under alterneringsledigheten

Anmäl till både oss och TE-byrån omedelbart om ditt anställningsförhållande håller på att avslutas under alterneringsledigheten. Om ditt anställningsförhållande avslutaspå grund av orsaker som är oberoende av dig (produktionsmässiga och ekonomiska orsaker, konkurs) innan alterneringsledigheten har varat 100 kalenderdagar, kan alterneringsersättning betalas ända tills anställningsförhållandet avslutas. I annat fall blir man tvungen att återkräva den alterneringsersättning som utbetalats.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi