Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Förutsättningar för alterneringsledighet

Förutsättning om anställningsförhållande
Förutsättning om arbetshistoria
Förutsättningen tid i arbetet
Övre åldersgräns för den alterneringslediga
Alterneringsledighet

Förutsättning om anställningsförhållande

För att bli alterneringsledig ska du ha antingen ett anställnings- eller tjänsteförhållande, eller ett med tjänsteförhållande jämförbart anställningsförhållande till din arbetsgivare. Om ditt anställningsförhållande inte är på heltid, ska din arbetstid i ett anställningsförhållande på deltid vara minst 75 % av den arbetstid som följs av en arbetstagare på heltid. Som företagare i huvudsyssla kan du inte bli alterneringsledig.

Förutsättning om arbetshistoria

Förutsättningen för alterneringsledighet är att du har utfört arbete enligt arbetspensionslagarna i 20 år och/eller fr.o.m. 1.1.2007 att du har inkomster som berättigar till arbetspension från sammanlagt 20 års tid. Också arbete som utförts som företagare inräknas i arbetshistorien. Med arbetshistoria kan även annan med arbete jämförbar tid, såsom tid med familjeledighet, värnpliktstid, civiltjänstgöringstid och vårdledighetstid, som grundar sig på arbetsavtalslagen eller lagarna om arbets- och tjänstekollektivavtal, är i överensstämmelse med arbetspensionslagarna ovan. Högst en fjärdedel av tiden kan vara sådan jämförbar tid.

Arbete som utförts i EU/EES-länder eller i Schweiz beaktas också vid beräkningen av förutsättningen för arbetshistoria. Se närmare om utlandsarbete i punkten Arbete utomlands och utkomstskydd.

Om avtalet om alterneringsledigheten har ingåtts senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten börjar senast 31.3.2016, iakttas en 16 års arbetshistoria enligt den gamla lagen i förutsättningen för arbetshistoria.

Förutsättningen tid i arbetet

Förutsättningen för alterneringsledighet är att du har arbetat anställd hos samma arbetsgivare oavbrutet minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar. I denna period kan ingå sammanlagt högst 30 kalenderdagar med oavlönad frånvaro. Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall jämställs med tid i arbetet. Vidare förutsätts att arbetet ovan har varit heltidsarbete, vilket avser att din arbetstid ska ha varit över 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare.

Övre åldersgräns för den alterneringslediga

Alterneringsledigheten kan inte längre inledas efter att den kalendermånad gått ut, under vilken den alterneringslediga har fyllt den övre åldersgränsen för en alterneringsledig. Den övre åldersgränsen för en alterneringsledig räknas från den övre gränsen för ålderspensionen. Den övre åldersgränsen är den nedre gränsen för ålderspension, minskad med tre år. Den övre åldersgränsen enligt den nuvarande lagen om pension för arbetstagare är således 60 år. Du lägger väl märke till att den övre åldersgränsen kan vara lägre än detta om du avgår med ålderspension med stöd av det så kallade yrkespensionssystemet eller systemet med tilläggspension redan innan den undre åldersgränsen på 63 år för ålderspensionen enligt lagen om pension för arbetstagare blir uppfylld.

Alterneringsledighet

Arbetsgivaren ska med den alterneringslediga ingå ett skriftligt alterneringsavtal, där arbetsgivaren förbinder sig att anställa en vikarie. Alterneringsavtalet ska tillställas TE-byrån innan alterneringsledigheten börjar. Lämna också utan dröjsmål vikariens arbetsavtal eller annan tillförlitlig utredning om att vikarien anställts för tiden för alterneringsledigheten till TE-byrån dvs. inom cirka en vecka från att alterneringsledigheten börjar. Alterneringsersättning kan betalas först då TE-yrån har fott handlingarna ovan.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi