Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Arbete utomlands och arbetslöshetsskyddet

Arbete utomlands kan påverka din rätt till utkomstskydd för arbetslösa från Finland. Då du arbetar utomlands omfattas du i regel av arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar. Vid arbete utomlands omfattas du av arbetslöshetsförsäkringen i Finland endast i följande fall:

 • Du är en från Finland utstationerad arbetstagare.
 • Du är anställd av finska staten vid Finlands utlandsrepresentation antingen som utstationerad personal eller som lokalanställd, på vilken omedelbart innan tjänsteförhållandet inleddes har tillämpats Finlands lagstiftning.
 • Du arbetar som tjänsteman under den finländska förvaltningen.
 • Du arbetar som anställd av Finlands försvarsmakt/fullgör civiltjänsten utomlands.
 • Du arbetar som tjänsteman i EU:s anställning och har då arbetsavtalet ingåtts valt att omfattas av arbetslöshetsskyddet i Finland också då du arbetar utomlands.
 • Du arbetar på ett fartyg som seglar under ett EU-/EES-lands eller Schweiz flagg och bor själv i Finland, där även din arbetsgivare har sitt säte och också din lön utbetalas från Finland.
 • Du arbetar på ett finländskt fartyg i ett anställningsförhållande enligt sjömanslagen.
 • Du arbetar på ett utländskt handelsfartyg som används för utlandstrafiken och du har en tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen enligt lagen för utkomstskydd för arbetslösa.
 • Du ingår i flygpersonal, vars stationeringsort är belägen i Finland.
 • Du bor i Finland och arbetar inom området för två eller flera länder så att en väsentlig del (25 procent eller mer) av arbetet sker i Finland. I denna grupp hör t.ex. transportföretagens resande anställda (långtradarchaufförer).
 • Du bor i Finland och arbetar som anställd för flera arbetsgivare, av vilka åtminstone två har sitt säte och verksamhetsställe i en annan medlemsstat, och av vilka ingen har sitt säte och verksamhetsställe i ditt bosättningsland Finland.
  • Du är bosatt i Finland och utövar lönearbete i två eller flera EU-/EES-länder eller Schweiz för en arbetsgivare som har sitt säte utanför EU.

Då du blir helt arbetslös efter att ditt arbetsförhållande har upphört, omfattas du av arbetslöshetsskyddet i bosättningslandet. Som bosättningsland betraktas vanligtvis den stat, inom vilkets område du stadigvarande är bosatt. Om du inte återvänder till ditt bosättningsland, kan du dock ansöka om arbetslöshetsdagpenning från det land där du senast arbetat. I vanliga fall är förutsättningen för att erhålla arbetslöshetsskydd att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land från vilket du ansöker om förmånen.

Din rätt till dagpenning fastställs på olika sätt beroende på huruvida Europeiska unionens socialskyddslagstiftning tillämpas på arbetet eller inte. Som tredje länder kallas samtliga länder, på vilka Europeiska unionens socialskyddslagstiftning inte tillämpas. Europeiska unionens socialskyddslagstiftning tillämpas på EU- och EES-länder samt Schweiz. De centrala EG-förordningar som tillämpas är:

 • EG-förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004 (grundförordning) och
 • förordningen 987/2009 om dess tillämpning.

EU-länder är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (men inte Färöarna och Grönland), Estland, Finland, Frankrike (medräknat Guadeloupe, Martinique, Réunion och Franska Guyana), Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal (medräknat Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (medräknat Kanarieöarna), Storbritannien (medräknat Gibraltar, men inte Isle of Man och Kanalöarna), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länder är: Island, Liechtenstein och Norge.

Schweiz tillämpar EU:s socialskyddslagstiftning på grundval av särskilda avtal.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi