Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Principen i det land där man arbetar
Undantag i principen i det land man arbetar i
Inverkan av arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz på uppfyllandet av arbetsvillkoret
Nordiska återflyttare
Lön som utgör grunden för dagpenningen
Inverkan av socialförmåner från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Din rätt till arbetslöshetsskydd fastställs utifrån EU:s socialskyddslagstiftning. De viktigaste EU-förordningarna med tanke på din rätt till arbetslöshetsskydd är:

 • grundförordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004)
 • samt den preciserande förordningen om dess tillämpning (987/2009).

Förutom EU-länderna följs dessa förordningar även av Schweiz samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Principen i det land där man arbetar

I regel försäkras ditt arbete för arbetslöshet alltid i det land där du arbetar. I de flesta EU-/EES-länderna har man en allmän arbetslöshetsförsäkring och på grund av ditt arbete omfattas du automatiskt av denna i ifrågavarande land. I Sverige, Finland och Danmark finns det ett frivilligt system för arbetslöshetsförsäkring som sköts av arbetslöshetskassorna. I dessa länder ska arbetstagaren ansöka om att bli medlem av en arbetslöshetskassa för att omfattas av utkomstskyddet. Vänligen beakta, att det lönar sig att ansluta sig till en svensk eller dansk arbetslöshetskassa genast då arbetet inleds.

Undantag i principen i det land man arbetar i

I vissa undantagsfall försäkras arbetet dock inte i det land där arbetet sker. I följande fall överförs arbetslöshetsförsäkringen inte med dig till det land där du arbetar:

 • Om du arbetar som tjänsteman under Finlands förvaltning omfattas du av det finländska arbetslöshetsskyddet även då du arbetar utomlands. Detta beror på att på tjänstemän tillämpas alltid lagstiftningen av den stat under vilken verksamheten lyder.
 • Vid anställning av EU, kan du vid ingående av arbetsavtalet välja om du övergår till att omfattas av arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetar eller inte. Denna rätt till valfrihet kan utnyttjas endast en gång. Pensionsskyddscentralen ska meddelas om ingående av ett sådant avtal. En person som utnyttjat sin rätt till valfrihet för Finland omfattas av det finländska arbetslöshetsskyddet även under arbetet.
 • Om du är en från Finland utstationerad arbetstagare omfattas du fortfarande av det finländska arbetslöshetsskyddet och bevarar ditt medlemskap i en finländsk arbetslöshetskassa.
 • Om du arbetar på ett fartyg som seglar under ett EU-/EES-lands eller Schweiz flagg och bor själv i det land, där din arbetsgivare har sitt säte och varifrån din lön utbetalas, omfattas du av bosättningslandets arbetslöshetsskydd.
 • Om du är bosatt i något annat land än det land där du senast arbetat, omfattas du av arbetslöshetsskyddet i det land där du arbetat endast i det fall att du är endast delvis eller tidvis arbetslös (t.ex. deltidsanställd eller permitterad). Då du blir helt arbetslös efter att ditt arbetsförhållande har upphört, omfattas du av bosättningslandets arbetslöshetsskydd. I detta fall kan du anmäla dig som arbetslös arbetssökande även i det land där du arbetar, men det är dock bosättningslandet som svarar för utbetalningen av arbetslöshetsdagpenningen. Om du inte återvänder till ditt bosättningsland, kan du ansöka om arbetslöshetsdagpenning från det land där du senast arbetat. Som bosättningsland betraktas den stat, på vars område du stadigvarande är bosatt.
 • Om du bor i Finland och arbetar inom området för två eller flera länder, omfattas du fortfarande av det finländska arbetslöshetsskyddet, om en väsentlig del (25 procent eller mer) av arbetet sker i Finland. I denna grupp ingår bl.a. transportföretagens resande anställda (flygpersonal och långtradarchaufförer).
 • Även om en väsentlig del av arbetet inte sker i bosättningslandet Finland, omfattas du av det finländska arbetslöshetsskyddet, om du arbetar som anställd för flera arbetsgivare, av vilka åtminstone två har sitt säte och verksamhetsställe i en annan medlemsstat, och av vilka ingen har sitt säte och verksamhetsställe i Finland där du är bosatt.
 • Du omfattas av bosättningslandet Finlands arbetslöshetsskydd även om du utövar lönearbete i två eller flera EU-/EES-länder eller Schweiz för en arbetsgivare som har sitt säte utanför EU. Inte heller då förutsätts det att en väsentlig del av verksamheten skulle ske i bosättningslandet Finland.
 • Flygpersonalen omfattas av arbetslöshetsskyddet i det land där deras stationeringsort är belägen.

Självrisktiden kan ha utlöpt redan i ett annat land. Av denna orsak ska den finländska arbetslöshetskassan vara medveten om den dagpenning som eventuellt utbetalats i ett annat land samt om självrisktiden. Arbete som utförts i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz kan kumuleraförutsättningarna för arbetshistoria med rätt till tilläggsdagar och förhöjd förtjänstdel. Arbete som utförts utomlands räknas dock inte med i den arbetshistoria som utgör grunden för alterneringsledighet.

Inverkan av arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz på uppfyllandet av arbetsvillkoret

Då du återvänder till Finland efter arbete utomlands, kan de försäkrings- och arbetsperioder som du förvärvat i ett EU-/EES-land eller Schweiz under vissa förutsättningar beaktas i arbetsvillkoret i Finland. För att arbetet ska anses ha kumulerat arbetsvillkoret i Finland:

 • För att arbetet ska kunna tillgodoräknas i Finlands system för utkomstskydd förutsätts för det första att du även då du arbetat i ett annat land har varit medlem i en arbetslöshetskassa, om ifrågavarande land har ett system med frivilliga arbetslöshetskassor. Sverige och Danmark har ett motsvarande frivilligt system för arbetslöshetsförsäkring som i Finland. Arbete i Sverige och Danmark kan alltså i regel beaktas endast i det fall, att du under den tid du arbetat där har varit medlem i en lokal frivillig arbetslöshetskassa och betalat en frivillig medlemsavgift till kassan.
 • För att arbetet kan tillgodoräknas förutsätts att du omedelbart före arbetslösheten har arbetat fyra veckor i Finland i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret (krav på tid i arbete). Arbetet behöver inte ha skett utan avbrott. Det arbete som kan tillgodoräknas i arbetsvillkoret samt kravet på tid i arbete på fyra veckor ska dock ingå i granskningsperioden på 28 månader.
 • Tillgodoräknandet av arbetsperioder förutsätter också att du har anslutit dig som medlem i en finländsk arbetslöshetskassa inom en månad från det att din arbetslöshetsförsäkring i det land där du arbetat har upphört (utsatt tid för överförande av arbetslöshetsförsäkring). I fråga om personer som återvänder till Finland från ett annat nordiskt land, dvs. nordiska återflyttare, är den utsatta tiden åtta veckor.
 • Därutöver förutsätts att du tillställer kassan i Finland en PD U1-blankett. Du ska be att få blanketten av myndigheten i det land där du arbetat. Tyvärr kan vi inte godkänna annan redogörelse för arbetet (arbetsintyg/löneintyg) som tillräcklig.

Tid i arbete under fyra veckor förutsätts dock inte om du

 • är helt arbetslös arbetstagare som inte har varit bosatt i det land där du senast arbetat
 • återvänder till Finland från ett annat nordiskt land och omfattas av återkomsträtten
 • är utstationerad arbetstagare

Nordiska återflyttare

Om du återvänder till Finland från ett annat nordiskt land omfattas du av återkomsträtten, om du under fem år föregående återkomsten har omfattats av Finlands lagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa (har arbetat i Finland eller erhållit arbetslöshetsförmåner från Finland). I fråga om en nordisk återflyttare kan arbetet tillgodoräknas i arbetsvillkoret utan att en tid i arbete på fyra veckor krävs. På nordiska återflyttare tillämpas även en längre övergångsperiod vid överflyttning av arbetslöshetsförsäkringen till ett annat land. Övergångsperioden är i detta fall åtta veckor.

Lön som utgör grunden för dagpenningen

Lönen fastställs i regel utifrån de inkomster som förvärvats i Finland, oavsett om det i arbetsvillkoret eventuellt ingår arbetsperioder från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz.

Om du har varit bosatt i ett annat land än det land där du senast arbetat, fastställs din lön undantagsvis utifrån den inkomst som du förvärvat i ifrågavarande land. Om du dock senast har arbetat i Finland, fastställs lönen utifrån de inkomster som förvärvats i Finland.

Inverkan av socialförmåner från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz

Som utgångspunkt har sådana förmåner eller inkomster som utbetalats från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz samma inverkan som motsvarande förmåner och inkomster då de utbetalas i Finland. I regel jämställs socialskyddsförmåner med motsvarande förmåner i Finland som förmåner som hindrar utbetalning av dagpenning eller minskar dagpenningens storlek.

Ett undantag i denna huvudregel är att invalidpension som utbetalas på grundval av en annan stats lagstiftning är alltid en förmån som ska avdras från dagpenningens belopp. En pension som från Finland utbetalas på grund av full arbetsoförmåga utgör däremot ett hinder för utbetalning av dagpenning.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi