Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Att söka arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz

Maximitiden för arbetssökning
Att byta arbetssökningsland
Förutsättningen för arbetssökning
Att registrera sig som arbetssökande i arbetssökningslandet
Sysselsättning i det land där du söker arbete
Att återvända till Finland
Möjlighet att på nytt fara och söka arbete
Minneslista för arbetssökanden

Om du är helt arbetslös, kan du under vissa förutsättningar fara och söka arbete i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och behålla din rätt till arbetslöshetsdagpenning från Finland. Med en helt arbetslös avses en person som inte har ett gällande arbetsförhållande på heltid eller på deltid. Arbetssökning är alltså inte möjligt om du är t.ex. permitterad. Huruvida du kan betraktas som en helt arbetslös person avgörs av TE-byrån. Om du dock inte har rätt till inkomstdagpenning i Finland, kan för denna tid inte heller utbetalas inkomstdagpenning på grundval av arbetssökning i ett annat land. Kassan utbetalar i regel dagpenning under arbetssökningen om:

  • du har varit arbetslös arbetssökande i Finland minst fyra veckor före avfärden;
  • du har begärt dokumentet PD U2 från kassan och
  • du har registrerat dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar från det att du inte längre står till arbetsmarknadernas förfogande i Finland.

Maximitiden för arbetssökning

Inkomstrelaterad dagpenning och/eller grunddagpenning kan utbetalas under högst tre månader, om inte maximiutbetalningstiden uppfylls före det. Maximiutbetalningstiden på tre månader kan inte förlängas. Arbetssökningstiden kan även bestå av flera kortare perioder t.ex. mellan perioderna i arbete. Den ihopräknade längden av arbetssökningsperioderna kan vara högst tre månader. Du kan alltså utan förutsättningen för arbetssökning på fyra veckor på nytt fara för att söka arbete, om din föregående arbetssökningsperiod har varat under tre månader. För varje ny arbetssökningsperiod får du av kassan ett nytt PD U2-dokument. Vid inledning av ny arbetssökningsperiod har du sju dagar tid att registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete.

Att byta arbetssökningsland

Du kan också byta arbetssökningsland mitt under arbetssökningsperioden på tre månader utan att emellanåt återvända till Finland. Observera dock, att du i det fall ska anmäla dig hos myndigheten i det nya arbetssökningslandet under samma eller följande dag som du upphört att vara arbetssökande i det föregående arbetssökningslandet. Anmälningstiden på sju dagar gäller alltså inte då du byter arbetssökningsland utan att emellanåt återvända till Finland.

Förutsättningen för arbetssökning

Före avfärden bör du i regel ha varit arbetslös arbetssökande i Finland minst fyra veckor. TE-byrån kan dock på grund av särskilda skäl bevilja ett undantag i denna förutsättning.

Att registrera sig som arbetssökande i arbetssökningslandet

I regel ska du registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete inom sju dagar från det att du inte längre står till arbetsmarknadernas förfogande i Finland. Den utsatta tiden på sju dagar kan dock undantagsvis förlängas på grund av plötsligt insjuknande eller annat oöverstigligt hinder (t.ex. strejk eller askmoln). Beslut om att förlänga den utsatta tiden fattas av arbetslöshetskassan. Om du registrerar dig inom den utsatta tiden, har du oavbruten rätt till dagpenning från Finland. Om du inte har registrerat dig inom den utsatta tiden, börjar din rätt till dagpenning först från den dag du registrerat dig.

Sysselsättning i det land där du söker arbete

Om du får arbete i det land där du sökt arbete, anses du efter arbetssökningsperiodens utgång ha övergått för att arbeta på arbetsmarknaden i ifrågavarande land. Finlands arbetslöshetsskyddslagstiftning tillämpas på dig endast under arbetssökningstiden på tre månader. Under arbetssökningsperioden på tre månader utbetalas arbetslöshetsdagpenning dock ur en finländsk arbetslöshetskassa även i det fall att du får deltidsarbete i arbetssökningslandet.

Då du återvänder till Finland är du berättigad till arbetslöshetsdagpenning från en finländsk arbetslöshetskassa, om du uppfyller de allmänna förutsättningarna för utbetalning av inkomstdagpenning. Då du återvänder till Finland efter arbete utomlands, kan de försäkrings- och arbetsperioder som du förvärvat i ett EU-/EES-land under vissa förutsättningar inräknas i arbetsvillkoret i Finland. Läs mera om tillgodoräknandet av arbetet under punkten: Arbete i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Att återvända till Finland

Du bevarar din rätt till dagpenning, om du återvänder till Finland inom tre månader. Efter att du återvänt till Finland ska du registrera dig som arbetslös arbetssökande inom den på PD U2-blanketten angivna utsatta tiden.

Om du inte återvänder till Finland inom tre månader från avfärden, utbetalas dagpenning först efter det att du har varit i arbete eller deltagit i utbildning i Finland under fyra veckor. Den utsatta tiden på tre månader kan förlängas endast på grund av ett oöverstigligt hinder (t.ex. strejk eller askmoln).

Möjlighet att på nytt fara och söka arbete

Om du har sökt arbete under sammanlagt tre månader, kan du dock på nytt fara och söka arbete om du före avfärden har varit i arbete under minst en sådan vecka som räknas med i arbetsvillkoret (krav på tid i arbete) och under fyra veckor varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån (förutsättning för arbetssökning). TE-byrån avgör om du har varit arbetslös arbetssökande under fyra veckor och arbetslöshetskassan bestämmer om arbetsvillkoret har uppfyllts.

Minneslista för arbetssökanden

  • Meddela TE-byrån om att du far för att söka arbete.
  • Begär PD U2-dokumentet av arbetslöshetskassan före avfärden.
  • Registrera dig som arbetslös arbetssökande i det land där söker arbete inom sju dagar från det att du inte längre står till arbetsmarknadernas förfogande i Finland.
  • Sänd oss ansökan om dagpenning efter att du under minst fyra veckor varit arbetslös arbetssökande i det land där du söker arbete. Om du har arbetat under ansökningsperioden, sänd även arbetsavtalet samt löneuppgifterna för ansökningsperioden som bilaga till ansökan. (Kassan sänder blanketter för fortsatt ansökan som bilaga till sitt brev. Du kan även fylla i den fortsatta ansökan elektroniskt via OmaYTK under adressen www.ytk.fi.)
  • Registrera dig som arbetslös arbetssökande inom den utsatta tiden då du återvänder till Finland.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi