Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Återkrav

Dagpenningar som utbetalats på felaktiga grunder enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska i regel återkrävas till fullt belopp. Återkravssituationer uppstår, då arbetslöshetsförmån har utbetalats utan grund, dvs. då mottagaren av arbetslöshetsförmån inte alls har haft rätt till förmånen eller då förmånen har utbetalats till ett för stort belopp. Återkrav kan helt eller delvis frångås, om det anses skäligt och förmånen inte har utbetalats på felaktiga grunder på grund av förmånstagarens svikliga förfarande. Återkrav kan även frångås, om beloppet av den utan grund utbetalade förmånen är ringa och förmånen inte har utbetalats på felaktiga grunder på grund av förmånstagarens svikliga förfarande. För att undvika återkravssituationer bör du i ansökan om dagpenning uppge alla faktorer som eventuellt påverkar rätten till dagpenning. Vid osäkra situationer är det skäl att kontakta kassans kundservice 02-760 7620 och fråga om råd där.

Dagpenningar som utbetalats på felaktiga grunder enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska återkrävas. Återkravssituationer uppstår, då arbetslöshetsförmån har utbetalats utan grund, dvs. då mottagaren av arbetslöshetsförmån inte alls har haft rätt till förmånen eller då förmånen har utbetalats till ett för stort belopp. De vanligaste orsakerna till återkrav är att t.ex. löneinkomster, social förmån som erhållits eller semesterlön som utbetalats under permittering inte uppgetts. Återkravssituationer orsakas även av de situationer då arbets- och näringsbyrån retroaktivt lämnar ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hinder, på grund av vilket den ansökande inte har rätt till dagpenning.

Innan beslut om återkrav meddelas ska mottagaren av den för stora betalningen alltid höras, dvs. tillfälle ska beredas denne att lämna utredning i återkravsärendet. Syftet med hörandet är att utreda förmånstagarens uppfattning om återkravsgrunden och återkravets storlek samt den ekonomiska situationen för mottagaren av den överstora betalningen med hänsyn till eftergift av återkravet.

Eftergift av återkravet i vissa situationer

I regel ska det för stora utbetalade beloppet återkrävas till sitt fulla belopp. Arbetslöshetsförmånerna finansieras till största delen med allmänna medel, och återkrav av en för stor utbetalning kan inte efterges, om det inte finns ett i lagen lämnat bemyndigande. Återkrav kan helt eller delvis frångås, om det anses skäligt och förmånen inte har utbetalats på felaktiga grunder på grund av förmånstagarens svikliga förfarande. Återkrav kan även frångås, om beloppet av den utan grund utbetalade förmånen är ringa. Om förmånen har utbetalats på grund av förmånstagarens svikliga förfarande, kan återkrav inte frångås, även om beloppet är ringa.

Efter att beslut om återkrav har meddelats kan återkravet frångås helt då det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkravet eller om fortsättandet av indrivningen medför oskäliga kostnader med hänsyn till det förmånsbelopp som inte återkrävts.

Retroaktivt beviljad pension eller övrig socialförmån

Många återkravssituationer orsakas även av situationer då förmånstagaren retroaktivt beviljas pension eller annan retroaktiv socialförmån för samma tid för vilken han eller hon har fått arbetslöshetsförmån. I dessa situationer återkräver arbetslöshetskassan den utan grund utbetalade arbetslöshetsförmånen från den retroaktiva prestation som beviljas av pensions- eller försäkringsanstalten.  Sådana retroaktiva förmåner är bl.a. 

 • folkpension
 • pension som utgår på basis av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet
 • pension vid generationsväxling eller avträdelse
 • avträdelseersättning eller -stöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • dagpenning eller olycksfallspension enligt olycksfallsförsäkringslagen.

En person kan retroaktivt beviljas invalidpension för samma tid, för vilken han eller hon har erhållit arbetslöshetsförmån. Även i ett sådant fall uppbär arbetslöshetskassan beloppet av den utan grund utbetalade arbetslöshetsförmånen från den invalidpension som retroaktivt ska utbetalas. I alla fall täcker inte återkravsbeloppet den överbetalda arbetslöshetsförmånen. Den resterande överbetalningen återkrävs dock inte av den som mottagit överbetalningen, utan till den delen frångås återkravet av överbetalningen.

Situationen ovan gäller endast sådana återkravssituationer, där

 • personen beviljas invalidpension eller delinvalidpension retroaktivt för samma tid, för vilken han eller hon har fått arbetslöshetsförmån och
 • beloppet av den till alltför stort belopp utbetalda arbetslöshetsförmånen övergår det belopp som arbetslöshetskassan har uppburit av pensions- eller försäkringsanstalten.

De av lagen avsedda invalidpensionerna är exempelvis

 • invalidpension,
 • rehabiliteringsstöd (dvs. tidsbegränsad invalidpension),
 •  individuell förtidspension samt
 • pensioner enligt olycksfallsförsäkringslagstiftningen såsom
  • olycksfallspension beviljad på grund av olycksfallsförsäkringslagen,
  • olycksfallspension beviljad på grund av lagen om olycksfall i militärtjänst samt
  • invalidpension beviljad på grund av trafikförsäkringslagen.

Undvikande av återkravssituationer

För att undvika återkrav av dagpenning bör ansökanden i sin ansökan om dagpenning uppge alla arbetsperioder, sjukdagar, semesterdagar, dagar på utlandsresa, ändringar i sociala förmåner samt alla andra faktorer som eventuellt påverkar rätten till dagpenning. Vid osäkra situationer är det skäl att kontakta kassans kundservice 02-760 7620 och fråga om råd där. Förmåner som utbetalats på felaktiga grunder återkrävs i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och okunnighet om lagens stadganden är ingen grund för att avstå från återkrav. Ohederlighet vid sökande av förmånen kan leda till en anmärkning eller varning, uteslutning från kassan samt eventuellt begäran om undersökning till polismyndigheterna.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi