Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Dagpenningens storlek

Inkomstdagpenningens storlek uträknas utgående från de inkomster som föregår arbetslösheten. Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen är 32,40 euro, dvs. lika stor som gällande grunddagpenning. Grunddelen är lika stor för alla som får inkomstrelaterad dagpenning. Förtjänstdelen däremot uträknas utifrån dina egna löneinkomster. Makes inkomster påverkar inte dagpenningens storlek. Arbetslöshetskassan fastställer den dagslön som utgör grunden för dagpenningen utifrån dina löneinkomster. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (eller grunddagpenningen). Ifall din månadslön är större än 3 078,00 euro, är storleken på förtjänstdelen 20 procent av din dagslön. Om du har att försörja barn under 18 år, utbetalas den inkomstrelaterade dagpenningen förhöjd med barnförhöjning. Du kan även vara berättigad till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning, varvid din förtjänstdel är större än normalt. Du kan själv räkna ut din dagpenning med hjälp av YTK:s Dagpenningskalkylator.

Lönen som utgör grunden för dagpenningen är alltid en aning mindre än din faktiska månadslön. Detta beror på att vid uträknandet av den lön som utgör grunden för dagpenningen avdras sådana poster som inte betraktas som stabiliserad lön, dvs. semesterpenning och semesterersättning. På den lön som utgör grunden för dagpenningen görs även s.k. apl-avdrag. År 2017 är storleken för detta avdrag 4,64 procent av den lön som utgör grunden för dagpenningen.

Löneinkomsterna kan beaktas endast i det fall, att de erhållits för sådant arbete, som kumulerar arbetsvillkoret. För att den lön du erhållit kan betraktas som grund för dagpenning, bör följande förutsättningar uppfyllas:

  • Lönen är skattebelagd inkomst som erhållits för arbete som utförts som löntagare.
  • Lönen har erhållits i arbete som uppfyller arbetsvillkoret.
  • Från lönen uppbärs lagstadgade försäkringsavgifter.
  • Lönen är en del av din stabiliserade löneinkomst och utgör ersättning för utfört arbete.

Löneinkomsterna beaktas utifrån ett löneintyg som du tillställer arbetslöshetskassan. I regel ska den inkomstrelaterade dagpenningens storlek avspegla din inkomstnivå under den tid som omedelbart föregår arbetslösheten och under vilken arbetsvillkoret har uppfyllts. Dina löneinkomster beaktas alltså i regel under de 26 kalenderveckor som omedelbart föregår arbetslösheten, under vilka arbetsvillkoret för löntagare har uppfyllts. Om denna period på 26 kalenderveckor omfattar sådana kalenderveckor, då arbetsvillkoret inte uppfylls, kan löneinkomsterna dock beaktas under en längre tid. Detta beror på att sådana kalenderveckor som inte uppfyller arbetsvillkoret kan inte heller beaktas vid fastställandet av lönen. Om du fr.o.m. 30.12.2013 inte har en enda kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret, fastställs inkomstdagpenningens storlek dock utifrån löneinkomsterna för minst 34 kalenderveckor.

Dagpenningens storlek fastställs på nytt då en ny maximiutbetalningstid inleds när ett nytt arbetsvillkor på 26 veckor uppfylls. Dagpenningen fastställs på nytt dock högst en gång om året. Dagpenningens storlek fastställs inte på nytt då dagpenningens storlek senast har fastställts i början av maximitiden för föregående dagpenningsperiod och följande maximitid inleds inom ett år från det att denna föregående maximitid har börjat. Om dagpenningens storlek fastställs på nytt innan maximitiden uppfylls, skyddas dagpenningens storlek av den s.k. 80-procentsregeln: Den arbetslöshetsdagpenning som fastställs utifrån de nya inkomstuppgifterna bör alltid vara minst 80 procent av den till dig tidigare utbetalda dagpenningen. Dagpenningens storlek varierar även årligen, då grunddelen justeras med folkpensionsindexet.

Exempel på dagpenningsbelopp utan barnförhöjning fr.o.m. 1.1.2017

Lön/mån

Lön -4,64%

Dagpenning euro/dag

Förhöjd dagpenning euro/dag

1 000,00

953,60

37,78

38,97

1 500,00

1 430,40

47,76

51,17

2 000,00

1 907,20

57,74

63,37

2 500,00

2 384,00

67,72

75,57

3 000,00

2 860,80

77,70

87,76

3 500,00

3 337,60

84,66

96,34

4 000,00

3 814,40

89,09

101,88

4 500,00

4 291,20

93,53

107,43

5 000,00

4 768,00

97,96

112,97

 

 

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi