Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Lön som utgör grunden för dagpenning

Inkomstdagpenningen uträknas utgående från din stabiliserade lön. Som stabiliserad lön betraktas bl.a. grundlön som betalas för arbete, skattepliktiga naturaförmåner, lön för uppsägningstid, semesterlön, ersättningar för arbetstidsförkortning samt olika tillägg såsom tillägg för kvällsarbete, skifttillägg och tillägg för söndagsarbete. Med tid i arbete jämställs även semestertider, sjukledigheter med lön samt uppsägningstid med lön och således beaktas dessa också vid fastställandet av lönen.

Observera dock att lönen som utgör grunden för dagpenningen alltid är något mindre än din faktiska månadslön. Detta beror på att de poster som enligt lagstiftningen inte betraktas som stabiliserad lön först har avdragits från den lön som utgör grunden för dagpenningen. Sådana poster som ska avdras är till exempel semesterpenning, semesterersättning samt ersättningar som utbetalas vid avslutat arbetsförhållande, så som ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden och eventuell av arbetsgivaren utbetalad ekonomisk förmån. Om vad som kan betraktas som stabiliserad lön stadgas i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån (30.12.2002/1332). Du kan läsa förordningen här.

Tidsperioden för vilka lönerna beaktas

Löneinkomsterna beaktas utifrån ett löneintyg som du tillställer arbetslöshetskassan. Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek ska avspegla din inkomstnivå under den tid som omedelbart föregår arbetslösheten och under vilken arbetsvillkoret har uppfyllts. Dina löneinkomster beaktas alltså i regel under de 26 kalenderveckor som föregår arbetslösheten, under vilka arbetsvillkoret för löntagaren har uppfyllts. Tiden mellan den i löneintyget ingående senaste löneperioden och inledningen av arbetslösheten får vara högst 30 dagar.

Löntagarens arbets- och medlemsvillkor har i början av år 2014 förkortats från 34 veckor till 26 veckor. Ändringen gäller alla sökanden som har haft minst en vecka som räknas med i arbetsvillkoret efter 29.12.2013. Om inte en enda kalendervecka som kumulerar arbetsvillkoret kan räknas med i ditt arbetsvillkor fr.o.m. 30.12.2013, bör du uppfylla arbetsvillkoret på 34 veckor. I detta fall bör du tillställa arbetslöshetskassan löneuppgifterna för de 34 kalenderveckor, under vilka du uppfyllt löntagarens arbetsvillkor.

Strävan är att fastställandet av lönen görs för en så kort tid som möjligt. Om perioden på 26 kalenderveckor omfattar sådana kalenderveckor, som inte kumulerar arbetsvillkoret, kan löneinkomsterna dock beaktas under en längre tid. Detta beror på att sådana kalenderveckor som inte uppfyller arbetsvillkoret inte heller kan beaktas vid fastställandet av lönen.

EXEMPEL Maja har jobbat på deltid. Hon har för övrigt arbetat över 18 timmar per kalendervecka, men en vecka har hennes arbetstid varit kortare än 18 timmar. Kalenderveckan med en kortare arbetstid än 18 timmar kan inte räknas med i arbetsvillkoret, och den beaktas inte heller vid fastställandet av lönen. Således avdras arbetsinkomsterna för denna vecka då lönen fastställs. Arbetslöshetskassan ber Maja tillställa ett nytt löneintyg för minst 27 kalenderveckor, för att lönerna kan beaktas under de 26 kalenderveckor som behövs för fastställandet av lönen.

Endast i undantagsfall kan löneinkomsterna beaktas under en kortare tid än 26 kalenderveckor. Detta kan göras om ditt arbetsvillkor har uppfyllts helt eller delvis i arbete som utförts i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.

Fastställande av årsinkomst

Om arbetet och den löneinkomst som erhållits för arbetet har varit säsongbetonad, fastställs dagpenningen utgående från årsinkomstens belopp. Vid fastställande av årsinkomst beaktas inkomsterna för de 12 månader som omedelbart föregår arbetslösheten. Fastställandet av årsinkomsten avviker från normalt fastställande av lönen i att man då även beaktar vissa skattepliktiga socialförmåner, ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och stöd, om de utgör skattebelagd inkomst för mottagaren. Vid fastställande av årsinkomsten avdras inte semesterpenning, semesterpremie eller semesterersättning från lönen.

Arbetet är säsongartat, om det på grund av naturförhållanden eller av dylika motsvarande skäl kan utföras endast under en viss tid av året, och om arbetsmängden och den löneinkomst som erhålls från arbetet således har varit högre än vanligt. Sådant arbete kan vara t.ex. arbetet av asfaltarbetare och anställda vid turistcentraler.

Förvärvsprincip

Lönen beaktas i regel enligt den s.k. förvärvsprincipen. Detta betyder att de inkomster som du erhållit under perioden för fastställande av lönen beaktas även i det fall att de har utbetalats utanför perioden för fastställande av lönen. Sådana lönedelar som utbetalas i efterhand är t.ex. olika ackordslöner, produktionspremier, försäljningsprovisioner och lönedelar som utbetalas som lönegaranti.

I förvärvsprincipen ingår även att den lön som utbetalats under perioden för fastställande av lönen inte kan beaktas som grund för dagpenningen, om lönen har erhållits utanför perioden för fastställande av lönen.

EXEMPEL Mattis lön, som utgör grunden för dagpenning, har fastställts under tiden 1.4.-25.12.2014. I den lön som utbetalats till Matti under denna tid har ingått även en bonus på 5 000,00 euro från 2013. Arbetslöshetskassan kan dock inte beakta den utanför perioden för fastställande av lönen utbetalda bonusen, eftersom den utgör en del av lönen för arbete som utförts 2013. Den bonus som förvärvats år 2013 är inte stabiliserad lön för tiden 1.4.-25.12.2014. Bonusens andel avdras från den lön som utgör grunden för dagpenningen.

Innestående löner

I regel kan kassan beakta endast faktiskt utbetalad lön. I undantagsfall kan som löneinkomst beaktas även rätt till lön, dvs. framtida innestående lön. Man bör dock kunna uppvisa en exceptionellt stark redogörelse för existensen av sådan innestående lön. Som tillräcklig redogörelse anses t.ex. lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Uträkning av den lön som utgör grunden för dagpenningen

Vid uträknandet av den lön som utgör grunden för dagpenningen subtraheras från löneinkomsterna först de poster som inte ingår i den stabiliserade lönen. Från den resterande inkomsten subtraheras sedan den andel som motsvarar löntagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift (apl-avdrag). Storleken för detta avdrag är 4,64 procent år 2017.

Den dagslön som utgör grunden för dagpenningen får du genom att dividera denna löneinkomst med antalet arbetsdagar under perioden för fastställande av lönen. Den månadslön som utgör grunden för dagpenningen erhålls genom att multiplicera dagslönen med 21,5.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi