Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Lönegaranti

Om du på grund av arbetsgivarens konkurs eller någon annan insolvens inte fått fordringar som hänför sig till ditt arbetsförhållande, kan du under vissa förutsättningar söka dem från lönegarantin. Fordringarna ska vara klara och otvistiga lönefordringar, som blivit obetalda på grund av arbetsgivarens insolvens.

Lönegarantimyndigheten utreder arbetsgivarens insolvens, så du behöver inte uppvisa någon utredning därom. Observera att som lönegaranti kan utbetalas endast en fordran, för vilken ansökan har inlämnats inom tre månader efter att fordran förfallit.

Den lön som utbetalats som lönegaranti kan med vissa förutsättningar beaktas som lön som utgör grunden för arbetslöshetsdagpenningen. Förutsättningen till detta är att den post som erhållits genom lönegarantin är sådan, att om den hade utbetalats av din arbetsgivare, skulle den ha beaktats vid fastställandet av lönen.

Således förblir t.ex. semesterersättning eller lön för väntetiden – som poster som inte ingår i den stabiliserade lönen – utanför fastställandet av lönen, även då de utbetalas från lönegarantin.

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) tar emot ansökningar om lönegaranti samt ger rådgivning i fråga om lönegaranti. Beslut gällande lönegaranti fattas av NTM-centralen.

Ansökningsblankett och mer uppgifter om lönegarantin får du hos lönegarantipersonalen vid NTM-centralen. Information om lönegarantin hittar du även på arbets- och näringsministeriets webbsida www.te-palvelut.fi.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi