Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Rätt till förhöjd förtjänstdagpenning

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan den dagslön som utgör grunden för dagpenningen och grunddelen.

Om din månadslön som utgör grunden för dagpenningen dock är större än 3 078,00 €, är förtjänstdelen för den del som överstiger gränsen 25 procent av den dagslön som utgör grunden för dagpenningen.

Förhöjd förtjänstdel som utbetalas vid lång avslutad karriär

Genom en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som träder i kraft 1.1.2017, faller den förhöjda delen bort på grundval av en lång arbetskarriär. Om anställningsförhållandet upphör 1.1.2017 eller därefter, kan förhöjd inkomstdel på grundval av att en lång arbetskarriär avslutats inte längre betalas.

Om ditt anställningsförhållande har avslutats före 1.1.2017, kan förhöjd inkomstdel betalas till dig på grundval av att en lång arbetskarriär avslutats, för en tid av högst 90 dagar ända till 30.6.2017, ifall du uppfyller följande förutsättningar:

  1. Ditt arbetsförhållande har upphört p.g.a. uppsägning.
  2. Upphörandet av arbetsförhållandet anses inte bero på dig. Upphörandet av arbetsförhållandet anses bero på dig, om TE-byrån som följd därav har fastställt en tidsfrist utan ersättning, dvs. karens.
  3. Du har vid upphörande av arbetsförhållandet varit i arbete sammanlagt minst 20 år.
  4. Du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån inom 60 dagar från att arbetsförhållandet upphört.
  5. Du har varit medlem i en löntagarkassa sammanlagt minst fem år.

Vid uträknandet av den förutsatta arbetstiden på 20 år kontrollerar arbetslöshetskassan dina arbetshistorieuppgifter i första hand i Pensionsskyddscentralens register. Av Pensionsskyddscentralens registerutdrag framgår alla pensionsförsäkrade inkomster. Om du vill, kan du komplettera registeruppgifterna t.ex. genom ett intyg från arbetsgivaren eller annan pålitlig utredning. Av utredningen bör det framgå bl.a. arbetsåret och de pensionsförsäkrade inkomsterna. I arbetsvillkoret kan även arbete utfört som 18-22-åring godkännas. Arbete som utförts som under 18-åring kan dock inte godkännas. I arbetstiden räknas även vissa med arbete jämförbara perioder. Om de med arbete jämförbara perioderna inte framgår av Pensionsskyddscentralens registerutdrag, lönar det sig att klargöra dessa för arbetslöshetskassan med ett särskilt, tillförlitligt intyg. Vid uträkning av med arbete jämförbara perioder beaktas endast fulla kalendermånader. Högst en fjärdedel av tiden i arbete kan bestå av sådana med arbete jämförbara perioder. Sådana perioder är:

  • den tid, då du har erhållit moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraskapspenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen;
  • den tid du har varit på lag eller arbets- eller kollektivavtal baserad vårdledighet;
  • den tid du har fullgjort militär- eller civiltjänsten och
  • den tid du har varit arbetsoförmögen och samtidigt på grund av arbetspensionslagarna erhållit pension, rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

Förhöjd förtjänstdel beviljas även vid utbetalning av jämkad dagpenning. Även den förhöjda jämkade inkomstdagpenningen kumulerar maximiutbetalningstiden på 90 dagar med varje utbetalningsdag. Således är storleken av den som jämkad utbetalade förhöjda inkomstdagpenningen inte av betydelse.

Förhöjd förtjänstdel som utbetalas för tiden för sysselsättningsfrämjande service

Du kan vara berättigad till förhöjd förtjänstdel om du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst. Mera information om sysselsättningsfrämjade tjänster finner du under rubriken Sysselsättningsfrämjande tjänster.

Den förhöjda förtjänstdel som utbetalas för tiden för sysselsättningsfrämjande service förutsätter inte en arbetshistoria av en viss längd. I detta fall är orsaken till arbetslösheten inte heller av betydelse. Även en företagare kan ha rätt till förhöjd förtjänstdel för tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Förutsättningen är dock att man i sysselsättningsplanen avtalat om deltagande i en sysselsättningsfrämjande tjänst. Den förhöjda förtjänstdelen kan utbetalas under hela den tid man deltar i tjänsten, även om tjänsten inte ordnas under fem dagar i veckan. Med andra ord minskas den inkomstrelaterade dagpenningen inte enbart på grund av att tjänsten inte ordnas under fem dagar i veckan. Den förhöjda förtjänstdelen kan utbetalas även för tiden mellan tjänsterna, om tiden mellan tjänsterna är högst sju kalenderdagar.

Den förhöjda förtjänstdelen kan utbetalas för högst 200 dagar under en maximiutbetalningstid. Utbetalningen kan inledas från början, då du på nytt har uppfyllt lönetagarens eller företagarens arbetsvillkor. Förhöjd förtjänstdel som utbetalas i samband med jämkad inkomstrelaterad dagpenning kumulerar maximiutbetalningstiden på 200 dagar med varje utbetalad dag oavsett dagpenningens storlek. 

Kumuleringen av maximitiden för utbetalning av dagpenning vid utbetalning av förhöjd dagpenning

Dagpenning som utbetalas med förhöjd förtjänstdel kumulerar maximitiden för utbetalning av dagpenning med varje utbetalningsdag. Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning som utbetalats som jämkad omvandlas till fulla dagar för förhöjd inkomstrelaterad dagpenning. En förhöjd förtjänstdel som utbetalas som jämkad kumulerar dock de maximitider på 90 och 200 dagar som fastställts för den förhöjda förtjänstdelen med varje utbetalningsdag.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi