Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Undantag vid fastställande av den lön som utgör grunden för dagpenning

Undantag i perioden för fastställande av lönen

Ett undantag i perioden för fastställande av lönen utgörs av en situation då

  • du får eller har fått partiell invalidpension eller
  • du får eller har fått deltidpension eller
  • du får eller har fått alterneringsersättning eller
  • du har varit på partiell vårdledighet.

Om du inte uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet på nytt efter en sådan situation, fastställs den lön som utgör grunden för dagpenning på grund av inkomsten för den tid som föregår pensionen, alterneringsersättningen eller vårdledigheten. Storleken av den inkomstrelaterade dagpenningen fastställs alltså inte på grund av den lön som utbetalats för deltidsarbete under t.ex. deltidspension. I en sådan situation förblir dagpenningen oförändrad, även om du uppfyller arbetsvillkoret på nytt under pensionen, alterneringsledigheten eller vårdledigheten. Dagpenningens storlek fastställs på ovan nämnda sätt tills du uppfyller arbetsvillkoret i sin helhet på nytt efter att pensionen, alterneringsledigheten eller vårdledigheten upphört.

Observera dock att detta undantag i perioden för fastställande av lönen kan tillämpas endast då du har varit medlem i arbetslöshetskassan och har uppfyllt arbetsvillkoret redan i början av pensionen, alterneringsersättningen eller den partiella vårdledigheten. Om du däremot har blivit medlem i arbetslöshetskassan först under deltidspensionen, sker fastställandet av lönen normalt utifrån löneinkomsterna för de 26 kalenderveckor som omedelbart föregår arbetslösheten.

EXEMPEL 1. Maja har fått partiell invalidpension och har arbetat på deltid fram till 31.8.2012. Hon jobbar på heltid under 1.9.2012 - 30.6.2013. Efter att heltidsarbetet upphör, ansöker Maja för första gången om arbetslöshetsdagpenning. Maja har uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet på nytt efter att den partiella invalidpensionen upphört. Den inkomstrelaterade dagpenningen fastställs således på grund av den lön som Maja erhållit från heltidsarbetet efter tiden med partiell invalidpension.

Lönesänkning p.g.a. produktionsmässiga och ekonomiska skäl

Din lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms enligt situationen som föregår sänkningen av lönen, om din lön har blivit sänkt av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. En förutsättning är dock att ditt arbetsvillkor i sin helhet blir uppfyllt under tiden före lönesänkningen. Undantagsbestämmelsen för lönedefinitionen har varit i bruk i denna form åren 2010–2015 och dess giltighet förlängs år 2017.

Indexjusteringar i lönen som utgör grunden för dagpenningen

Lönen fastställs alltid utifrån arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret ska i regel uppfyllas under en granskningsperiod på 28 månader. I vissa fall kan löneinkomsten beaktas för en längre tid än 28 månader. Detta är fallet t.ex. om granskningsperioden för arbetsvillkoret kan förlängas på grund i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsett godtagbart skäl. En indexjustering görs i lönen alltid då löneinkomsten har förvärvats under den tid som föregår granskningsperioden på 28 månader. Vid indexjusteringen justeras löneinkomsten med en lönekoefficient, för att den bättre ska motsvara den aktuella inkomstnivån. Pensionsskyddscentralen fastställer lönekoefficientens poängtal årligen.

En indexjustering görs i den lön som utgör grunden för dagpenningen i följande fall:

  • Om den löneinkomst som ska beaktas vid fastställandet av lönen har förvärvats under en tid som föregår granskningsperioden på 28 månader.
  • Om lönen som utgör grunden för dagpenningen i fråga om en person som får eller har fått partiell invalidpension eller deltidspension baserar sig på inkomstnivån vid början av pensionen. Lönen justeras med APL-indexet och lönekoefficienten, om pension har utbetalats kontinuerligt i minst tre år.
  • Om löneinkomsten har granskats på grundval av den senast fastställda beskattningen eller någon annan tillförlitlig utredning än löneintyget.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi