Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Företagarärenden i utkomstskyddet

Den allmänna arbetslöshetskassan YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du är företagare, kan du försäkra dig för arbetslöshet hos en arbetslöshetskassa för företagare. I Finland finns det två för företagare avsedda arbetslöshetskassor; Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Med hänsyn till utkomstskyddet för arbetslösa anses en person som utför förvärvsarbete utan att stå i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vara en företagare.

Du kan alltså ansluta dig som medlem i YTK, om du är en löntagare i arbets- eller tjänsteförhållande som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som företagare kan du däremot inte försäkra dig i YTK, utan du bör försäkra dig i en arbetslöshetskassa för företagare. Om du är medlem i YTK, har du inte rätt till inkomstdagpenning, om du anses vara sysselsatt i huvudsyssla i företagsverksamheten. Beslut om huruvida företagsverksamheten är huvudsyssla fattas alltid av TE-byrån, som sedan lämnar ett utlåtande om saken till arbetslöshetskassan. Om du har övergått från att vara löntagare till företagare, kan du dock under en tid på 18 månader välja, om du vill vara medlem i löntagar- eller företagarkassan. Vi rekommenderar dock att du blir medlem i företagarkassan genast då du inleder företagsverksamhet i huvudtjänst. Endast sådan företagsverksamhet som utförts under medlemskap i företagarkassan kan räknas med i arbetsvillkoret för företagare och tryggar din utkomst, om företagsverksamheten upphör. Om du har företagsverksamheten som bisyssla, kan YTK utbetala jämkad dagpenning, då de övriga förutsättningarna för utbetalning av jämkad dagpenning uppfylls. Kassan behöver då ett av TE-byrån lämnat utlåtande, i vilken företagsverksamheten konstateras vara en bisyssla.

En person kan ansluta sig till företagarkassan om han eller hon är en företagare som är permanent bosatt i Finland och inte har fyllt 68 år. Mer information om företagarnas arbetslöshetsskydd lämnas av arbetslöshetskassorna för företagare.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi