Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Avslutad företagsverksamhet

Upphörande med arbete i företag
Familjemedlem som har varit sysselsatt på heltid i ett familjeföretag
Upphörande med företagsverksamhet

Upphörande med arbete i företag

En person som verkar som företagare och som har företagsverksamheten som huvudsyssla har inte rätt till arbetslöshetsförmån. Om företagsverksamheten har skett som huvudsyssla, förutsätts för att du ska vara berättigad till arbetslöshetsförmån antingen att det egna arbetet i företaget upphör eller att hela företagsverksamheten avslutas.

Sysselsättningen i företagsverksamheten har upphört för det första om personens arbetsförmåga är varaktigt och väsentligt nedsatt så att han eller hon har fått sjukdagpenning för maximitiden och är fortfarande oförmögen att arbeta. Dessutom förutsätts att ansökan om sjukpension är anhängig eller har avslagits.

 • Personen kan även härefter delta i ringa administrativa uppgifter.
 • Däremot utgör även ringa deltagande i den produktionsmässiga och ekonomiska verksamheten ett hinder för utbetalning av dagpenning.

För det andra anses arbetet i företaget ha upphört då personen är en företagare som kan jämställas med en löntagare, som lägger fram en utredning om att uppdragsförhållandet upphört och inte anses vara sysselsatt på heltid för att utföra eventuella andra uppdrag. Dagpenning kunde alltså utbetalas redan genast efter att uppdragsförhållandet upphört.

 • Med en företagare som kan jämställas med en löntagare avses en företagare som själv deltar i arbetsprestationen på det sätt som uppdragsgivaren bestämt, som står i ett uppdragsförhållande till ett fåtal samma uppdragsgivare och som inte har ett fast inköps- eller försäljningsställe eller ett motsvarande verksamhetsställe för verksamhetens bedrivande. Vidare förutsätts det att han eller hon under det senaste året (innan han eller hon anmälde sig som arbetssökande) inte annat än tillfälligt har haft anställda i anställningsförhållande för de arbetsprestationer som avses ovan.
 • En familjemedlem som arbetat i ett familjeföretag kan aldrig betraktas som en företagare som kan jämställas med en löntagare.

För det tredje kan arbetet i företaget anses ha upphört då företagsverksamheten ska anses vara säsongbetonad och verksamhetsperioden har upphört.

 • Företagsverksamheten anses vara säsongbetonad, om det på grund av naturförhållandena i genomsnitt är möjligt att bedriva den under sammanlagt högst sex månader om året.
 • De av företagsverksamheten förvärvade inkomsterna och således dess lönsamhet är inte av betydelse, utan det väsentliga är att verksamheten hindras.

Familjemedlem som har varit sysselsatt på heltid i ett familjeföretag

I vissa fall är det möjligt att till företagarens familjemedlem som har varit sysselsatt på heltid i ett familjeföretag utbetala arbetslöshetsförmån efter att familjemedlemmens arbete i företaget upphört, även om företaget för övrigt fortsätter med verksamheten. Detta gäller endast för en familjemedlem som själv inte har eller under de två föregående åren har haft minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller motsvarande bestämmanderätt i annat företag.

Sysselsättningen av företagarens familjemedlem har upphört om:

 1. Personens arbetsförmåga är varaktigt och väsentligt nedsatt.
 2. Verksamhetsperioden för en säsongbetonad företagsverksamhet har upphört.
 3. Personens arbete i företaget har upphört och han eller hon har varit sysselsatt på heltid i företagsverksamheten endast sporadiskt (högst sex (6) månader under en granskningsperiod om två (2) år).
 4. Personens arbete i företaget har upphört och arbetet uteslutande har berott på deltagande i sysselsättningsfrämjande service eller praktik i anknytning till andra frivilliga studier.
 5. Personens arbete har upphört på grund av att produktionsinriktningen lagts ner eller av någon motsvarande orsak.
 6. Personen är permitterad på heltid och företaget av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker har permitterat eller sagt upp minst en arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem under en granskningsperiod om ett år. I detta fall får familjemedlemmen inte vara FöPL- eller LFöPL-försäkrad.
 7. Personens utförande av arbete och löneutbetalning har avbrutits helt och hållet på grund av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse, och det i företaget dessutom finns minst en annan arbetstagare som inte är företagarens familjemedlem och vars utförande av arbete och löneutbetalning har avbrutits av samma orsak. Inte heller i detta fall får familjemedlemmen vara FöPL- eller LFöPL-försäkrad.
 8. Personens arbete har upphört på grund av att förutsättningarna för företagsverksamhet har försämrats på ett bestående sätt och inkomsten av företagsverksamheten per person som deltar i arbetet är mindre än det i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda beloppet som påvisar företagsverksamhetens väsentlighet (1027,71 e/mån.), och inga andra än företagarens familjemedlemmar arbetar i företaget.

Upphörande med företagsverksamhet

För en enskild näringsidkare kan företagsverksamheten betraktas ha upphört även då produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört och personen i fråga har avstått från en eventuell FöPL/LFöPL-försäkring. I fråga om övriga företagare betraktas företagsverksamheten som avslutad, om:

 1. en domstol på initiativ av gäldenären eller en borgenär har beslutat om försättande i konkurs;
 2. ett aktiebolag eller ett andelslag har försatts i likvidation;
 3. ett avtal om upplösning av något annat bolag än ett aktiebolag har ingåtts mellan alla bolagsmännen;
 4. produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört och personen har:
  1. avstått från sin FöPL-/LFöPL-försäkring;
  2. lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur förskottsuppbördsregistret;
  3. lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur arbetsgivarregistret; och
  4. lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att företaget ska avföras ur registret över mervärdesskattskyldiga eller om att företagsverksamheten har avbrutits; eller
 5. det på grundval av skäl som kan jämföras med dem som nämns i 1–4 punkten är uppenbart att produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört helt och hållet.

Inlämnandet av en försäljningsvinstkalkyl är inte av betydelse med tanke på bedömningen av företagsverksamhetens upphörande. Det förutsätts inte heller att företaget avstår från sina verksamhetslokaler, ifall förutsättningarna för upphörande för övrigt uppfylls. Därutöver kan företaget vara kvar i handelsregistret utan att detta skulle vara av betydelse vid bedömningen av upphörande.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi