Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Definition av företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet

Aktiebolag
Öppet bolag och kommanditbolag
Andelslag
Enskild näringsidkare (t.ex. firma)
Lantbruksföretagare

Inom utkomstskyddet för arbetslösa definieras du som företagare fört och främst då du utför förvärvsarbete utan att stå i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Den definition av en företagare som brukats i systemet för utkomstskydd för arbetslösa är inte alltid förenlig med de definitioner som brukats i annan lagstiftning. Till exempel är de procentandelar som hänför sig till företagandet av olika storlek i lagen om skydd för arbetslösa och i lagen om pension för företagare. På grund härav kan du i vissa situationer enligt lagen om utkomstskydd för företagare betraktas som företagare även om du inte ens vore FöPL- eller LFöPL-skyldig.

För det andra kan du med tanke på utkomstskyddet betraktas som företagare även om du är delägare i ett aktiebolag eller familjemedlem till en företagare, även om du själv omfattas av någon annan pensionsförsäkring. Bedömningen av företagarställningen sker då utifrån både din personliga ägarandel och din familjs ägarandel, och å andra sidan utifrån huruvida du arbetar i företaget i ledande ställning. Du anses vara i ledande ställning om du är verkställande direktör, styrelsemedlem eller har en motsvarande ledande ställning i ett aktiebolag. Som familjemedlem i den betydelse som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en i samma hushåll boende make/maka (även sambo), barn och barnbarn samt föräldrar och mor-/farföräldrar.

Med tanke på utkomstskyddet för arbetslösa betraktas du som företagare i fråga om de olika företagsformerna enligt följande:

Aktiebolag

Då du arbetar i ett aktiebolag är du inom utkomstskyddet för arbetslösa alltid, om du utför förvärvsarbete utan att stå i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Därutöver kan du med tanke på arbetslöshetsskyddet betraktas som företagare även på grund av din ägarandel i företaget. En central ställning i företaget är förknippad med en bestämmanderätt av en viss storlek, som i ett aktiebolag kan nås genom ägande av aktier. Det faktum att du endast äger aktier i ett aktiebolag gör dig inte till företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet, utan du ska även arbeta i det företag du äger.

Som delägare anses du vara företagare om

1. du arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag, av vilket

  • du själv äger minst 15 procent,
  • du tillsammans med din familj äger minst 30 procent, eller
  • din familj äger minst 30 procent

2. du arbetar i ett aktiebolag, av vilket

  • du själv äger minst 50 procent,
  • du tillsammans med din familj äger minst 50 procent, eller
  • din familj äger minst 50 procent av bolaget.

I ett aktiebolag med 2-4 ägare med jämnt fördelade andelar är alla aktieägare företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet. I fråga om aktiebolag med fem (5) personer med jämnt fördelade andelar prövas företagsamheten alltid från fall till fall. En aktieägare anses då vara företagare, om det i bolaget arbetar endast aktieägare, eller om det är alla aktieägare tillsammans som faktiskt svarar för ledningen av företaget.

Vänligen beakta, att vid uträknandet av din ägarandel beaktas även indirekt ägande, dvs. ägande genom andra företag eller samfund. Indirekt ägande beaktas om du eller en familjemedlem till dig, eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst hälften av ett sådant s.k. bassamfund eller på annat sätt har motsvarande beslutanderätt.

Det faktum att du endast äger ett företag eller en del av det gör dig inte till företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet. Det väsentliga är att du även arbetar i företaget på ovan preciserade sätt.

Exempel 1: Maja arbetar i aktiebolaget A och äger 10 procent av dess aktier. Hon är också ordinarie styrelseledamot i A Ab:s styrelse. Hennes make Matti, som bor i samma hushåll, äger 20 procent av A Ab. Således äger Maja tillsammans med sin familj 30 procent av bolaget (Maja 10 % + Matti 20 %), och Maja anses vara i ledande ställning i A Ab, eftersom hon verkar som styrelseledamot i bolagets styrelse. Maja betraktas således som företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet.

Exempel 2: Matti är verkställande direktör för aktiebolaget A och äger samtidigt 5 procent av A Ab. Även om Matti alltså är i ledande ställning i A Ab, är hans direkta ägarandel i bolaget under 15 procent, och han betraktas på grund av detta inte som företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet. Matti har dock en ägarandel på 50 procent i företaget C Ab, och C Ab för sin del äger 10 procent av A Ab. Ägarandelen på 10 procent i C Ab beaktas således genom indirekt ägande vid uträknande av Mattis ägarandel i A Ab. Mattis ägarandel i A Ab är med tanke på arbetslöshetsskyddet sammanlagt 15 procent, och eftersom han arbetar i bolaget i ledande ställning, är han med tanke på arbetslöshetsskyddet företagare.

Öppet bolag och kommanditbolag

Som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag betraktas du alltid som företagare, om din bestämmanderätt som bolagsman inte väsentligt begränsats i bolagsavtalet. Även en i samma hushåll boende make/maka eller familjemedlem till sådan bolagsman betraktas som företagare, om denne arbetar i ifrågavarande företag. En tyst bolagsman i ett kommanditbolag betraktas däremot inte som företagare med tanke på arbetslöshetsskyddet.

Andelslag

I ett andelslag baserar sig bestämmanderätten på medlemskapet i andelslaget. Med tanke på arbetslöshetsskyddet betraktas du som företagare då du är medlem i ett andelslag med sammanlagt högst sex (6) medlemmar. Därutöver förutsätts att alla medlemmar har ett lika stort antal röster. I fråga om andelslag med över sex medlemmar bedöms din bestämmanderätt och din ledande ställning på samma sätt som beskrivits ovan i fråga om aktiebolag. Då beaktas även din familjemedlems bestämmanderätt och ägoandel på motsvarande sätt.

Enskild näringsidkare (t.ex. firma)

En enskild näringsidkare är alltid själv företagare med tanke arbetslöshetsskyddet. Även en i samma hushåll boende familjemedlem till en enskild näringsidkare betraktas som företagare, om denne arbetar som anställd hos näringsidkaren.

Lantbruksföretagare

Då du utövar lantbruksverksamhet är du företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa när du är en lantbruksföretagare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Med lantbruksföretagare avses:

1) en utövare av gårdsbruk, som utövar gårdsbruk på en odling som omfattar minst fem hektar gårdsbruksmark;

2) en fiskare, som utövar yrkesmässigt fiske utan att stå i arbetsavtalsförhållande;

3) en renägare, som utför renskötselarbete för egen, familjemedlems eller renbeteslagets räkning;

4) en person, som utför arbete upptaget i punkt 1, 2 eller 3 som familjemedlem eller sambo till en lantbruksföretagare;

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi