Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Företagsverksamhet som huvudsyssla och som bisyssla

Företagsverksamhet som huvudsyssla
Företagsverksamhet som bisyssla
Kortvarig företagsverksamhet
Lantbruksinkomst
Inkomster från skogshushållning

Företagsverksamhet som huvudsyssla

YTK är en arbetslöshetskassa för löntagare, så om du är företagare kan du inte bli medlem i YTK. Du kan dock befinna dig i en situation, där du har anslutit dig som medlem i YTK när du varit löntagare och under medlemskapet inlett företagsverksamet. I så fall har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning, om du anses vara sysselsatt i huvudsyssla i företagsverksamheten. Beslut om huruvida företagsverksamheten kan betraktas som huvudsyssla fattas alltid av TE-byrån. Det avgörande vid bedömningen av företagsverksamhetens karaktär är den arbetsmängd den kräver. Om arbetsmängden är så stor att den utgör ett hinder för att motta heltidsarbete, ska företagsverksamheten betraktas som huvudsyssla. Om du som arbetslös inleder företagsverksamhet, betraktar TE-byrån det i allmänhet som huvudsyssla.

Vid behov ska du utifrån arbetsåtgången kunna visa att det inte är fråga om företagsverksamhet på heltid. Du kan påvisa att din företagsverksamhet är en bisyssla genom att vara löntagare i sådant heltidsarbete som inte hänför sig till företagsverksamheten under minst 6 månader. Nätverksmarknadsföringsarbete utgör det mest betydande undantaget från denna utgångspunkt för huvudtjänst. I fråga om nätverksmarknadsföringsarbete kan man på basis av arbetsmängden oftast komma till det resultatet att arbetet inte utgör hinder för att ta emot arbete på heltid.

Företagsverksamhet som bisyssla

TE-byrån lämnar ett utlåtande som är bindande för arbetslöshetskassan om huruvida sökanden är sysselsatt inom företagsverksamheten och huruvida företagsverksamheten ska betraktas som huvudsyssla eller bisyssla. TE-byrån uppskattar alltid företagsamhetens beskaffenhet på grundval av arbetsmängden, så de av företagsverksamheten förvärvade inkomsterna är inte av betydelse. Olönsam företagsverksamhet kan alltså inte kompenseras med utkomstskydd, men å andra sidan kan inte ens lönsam företagsverksamhet betraktas som huvudsyssla, om inte TE-byrån bedömer att den arbetsmängd som den kräver är så stor att den utgör hinder för att ta emot heltidsarbete.

Du kan få jämkad dagpenning, då TE-byrån har prövat företagsamheten och i sitt utlåtande konstaterat att den är en bisyssla. Vid jämkningen beaktas inkomsterna från företagsverksamheten som utgångspunkt utifrån beskattningsuppgifterna. Uppgifterna i den fastställda beskattningen kan dock inte användas, då det är fråga om en företagsverksamhet som inleds eller om företagsverksamheten väsentligt har förändrats efter att beskattningen fastställts. Då YTK inte kan beakta beskattningsuppgifterna vid uppskattningen av de inkomster som ska beaktas vid jämkningen, är strävan dock att uppskatta inkomsterna så långt som möjligt enligt reglerna för beskattningen.

Alla idkare av rörelse- och yrkesverksamhet är bokföringsskyldiga. Uppskattningen av inkomsterna utan beskattningsuppgifterna baserar sig således på de resultaträkningar som lagts fram. Även i fråga om småskalig, självständig verksamhet för att förvärva inkomst, vilken omfattas av jämkning (i regel olika slag av nätverksmarknadsföringsarbeten), ska verksamhetsutövaren föra så kallad anteckningsbok, där inkomsterna och utgifterna införs i tidsföljd. Uppskattningen av de inkomster som ska beaktas vid jämkningen baserar sig i dessa situationer på de uppgifter som antecknats i anteckningsboken och vilka uppskattas enligt beskattningsreglerna.

Kortvarig företagsverksamhet

Inkomstdagpenning kan också betalas ut till en företagare som sysselsätter sig i företagsverksamhet högst två veckor. I dessa situationer kontrollerar inte TE-byrån perioderna med företagsverksamhet, en sådan kortvarig sysselsättning som heltidssyssla utgör inte heller något hinder för att få arbetslöshetsförmån. Arbetslöshetskassan konstaterar arbetsperiodens längd utifrån den arbetssökandes anmälan eller annan tillgänglig utredning (t.ex. Uppdragsavtal). Om vi märker att sökanden sysselsätter sig som företagare över två veckor, ber vi om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande i ärendet. I dessa situationer undersöker TE-byrån ärendet normalt och ger sitt utlåtande räknat fr.o.m. att sysselsättningen börjat.

Inkomsterna beaktas även för en kortvarig företagsverksamhet i utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Då förutsättningarna blir uppfyllda, kan alltså inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för tiden för en kortvarig företagsverksamhet.

Lantbruksinkomst

Ren inkomst av lantbruk under skatteåret utgörs av skillnaden mellan pengar eller förmån med värde i pengar som erhållits av lantbruk under skatteåret och utgifterna för inkomsternas och inkomstens förvärvande eller bevarande. Lantbruksinkomsten uppdelas i kapitalinkomst och förvärvsinkomst, av vilka endast förvärvsinkomstandelen är inkomst som ska beaktas vid jämkningen. Om du har lantbruksinkomst, kommer kapitalinkomstandelen och förvärvsinkomstandelen till synes som specificerade i beskattningsuppgifterna.

Inkomster från skogshushållning

I beskattningen av inkomster från skogshushållning övergick man från början av år 2006 till beskattning av försäljningsinkomsten. I detta beskattningssätt är de inkomster som erhållits av virkesförsäljningen alltid kapitalinkomst och beaktas alltså inte vid jämkningen. Den skattepliktiga andelen av leveransarbetet utgör däremot förvärvsinkomst och den beaktas som inkomst vid jämkningen.

Med leveransarbete avses inom försäljningsinkomstbeskattningen det tillverknings- eller transportarbete för virket som utförts i samband med leveransförsäljning eller därmed jämförbar försäljning. Värdet av detta leveransarbete betraktas som skattepliktigt i sin helhet, om det är frågan om värdet av annat leveransarbete än det som utförts i lantbrukslägenhetens skog. Om det är frågan om lantbrukslägenhetens skog, är den andel av leveransarbetet skattepliktig, som överskrider 125 kubikmeter av det tillverkade eller transporterade virket.

Skattefriheten är lägenhetsspecifik och leveransarbetets skattepliktiga andel uppdelas som förvärvsinkomst för dem som utfört arbetet i proportion till deras arbetsinsats.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi