Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Från löntagare till företagare, från företagare till löntagare

Från löntagare till företagare
Från företagare till löntagare
Giltigheten av löntagarens arbetsvillkor

Från löntagare till företagare

Om du inleder företagsverksamhet kan du under högst 18 månader bevara ditt medlemskap i löntagarkassan. Denna rätt kallas rätt till efterskydd och därmed avses den tid under vilken en person som varit löntagare och som blivit företagare och blivit arbetslös är berättigad att få arbetslöshetsdagpenning på grundval av inkomsterna från det avlönade arbete som föregick företagarverksamheten. Vi rekommenderar dock att du blir medlem i företagarkassan genast då du inleder företagsverksamhet. Om företagsverksamheten fortsätter över 18 månader, ska du senast då utträda ur löntagarkassan.

Om det inte finns anledning till annan bedömning, anses företagsverksamheten inledd, då företaget har:

  1. inlett den egentliga produktionsmässiga eller ekonomiska verksamheten;
  2. registrerats i registret över mervärdesskattepliktiga;
  3. registrerats i förskottsuppbördsregistret; eller
  4. registrerats i Skatteförvaltningen arbetsgivarregister.
    - Registreringen i handelsregistret är inte av betydelse.

Om du har arbetat som företagare över 18 månader och har bevarat ditt medlemskap i YTK, kan du inte få arbetslöshetsdagpenning för löntagare, förrän arbetsvillkoret för löntagare åter blivit uppfyllt (Förutsättningar för att erhålla inkomstdagpenning). Arbetsvillkoret för företagare uppfylls endast under medlemskap i företagarkassan. Eventuell företagsverksamhet under 18 månader som medlem i löntagarkassan kumulerar alltså inte arbetsvillkoret för företagare. Om du ansluter dig som medlem i företagarkassan vid inledning av företagsverksamhet, bör du tillställa YTK en anmälan om utträde ur kassan.

Du kan befinna dig i en situation, där du blir arbetslös innan du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret för företagare som medlem av företagarkassan. Då kan du dock från företagarkassan ansöka om den inkomstrelaterad dagpenning för löntagare som du vore berättigad till om du hade blivit arbetslös som medlem i löntagarkassan. I detta fall ska övergången från löntagarkassan till företagarkassan ha skett under en månad efter att ditt medlemskap i löntagarkassan har upphört.

Då du övergår till att vara företagare kan du alltså under en tid på 18 månader välja, om du är medlem i löntagar- eller företagarkassan. Under denna efterskyddstid utbetalas till dig vid arbetslöshet inkomstrelaterad dagpenning för löntagare från den kassa i vilken du är medlem.

Från företagare till löntagare

Om du som medlem i företagarkassan har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare och övergår till medlem i löntagarkassan, upphör din rätt till arbetslöshetsdagpenning för företagare då du som medlem i löntagarkassan uppfyller arbetsvillkoret för löntagare. Arbetsvillkoret för löntagare uppfylls tidigast efter 26 kalenderveckors arbete. Du kan även befinna dig i en situation där du blir arbetslös innan du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret för löntagare under medlemskapet i YTK. Då kan du dock från YTK ansöka om den inkomstdagpenning för företagare som du vore berättigad till om du hade blivit arbetslös som medlem i företagarkassan. I detta fall bör din övergång från företagarkassan till YTK ha skett inom en månad efter att ditt medlemskap i företagarkassan har upphört.

Giltigheten av löntagarens arbetsvillkor

Om du beslutar att förbli medlem i YTK efter att du inlett företagsverksamheten, är det viktigt att du beaktar bestämmelserna om giltigheten av löntagarens arbetsvillkor i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Som under punkten Från löntagare till företagare ovan beskrivits, kan du efter att ha arbetat som företagare över 18 månader inte få arbetslöshetsdagpenning från löntagarkassan, förrän arbetsvillkoret för löntagare åter blivit uppfyllt.

För en företagare i bisyssla, som inte är sysselsatt i lönearbete, lönar det sig att anmäla sig som arbetslös arbetssökande i TE-byrån. Som en företagare i bisyssla anses du inte vara sysselsatt i din företagsverksamhet, och är således inte på arbetsmarknaden på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du är borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl längre tid än sex månader, förlorar du det arbetsvillkor som insamlats tidigare samt din rätt till dagpenning. En person anses vara till arbetsmarknadens förfogande om han eller hon har varit i arbete som inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete eller har varit arbetslös arbetssökande vid TE-byrån.

Då du utövar företagsverksamhet är du på arbetsmarknaden på det sätt som avses inom utkomstskyddet för arbetslösa, det vill säga du sysselsätter dig åtminstone då din företagsverksamhet är väsentlig till sin omfattning eller då din företagsverksamhet utgör huvudsyssla. Företagsverksamheten är av väsentlig omfattning då den under medlemskap i företagarkassan skulle inräknas i arbetsvillkoret för företagare. Företagsverksamheten betraktas som huvudsyssla då den arbetsmängd som verksamheten kräver är så stor att den utgör ett hinder för mottagande av heltidsarbete.

Ifall den företagsverksamhet som du inlett inte fyller ovan nämnda förutsättningar för väsentlig omfattning och verksamhet i huvudsyssla, kan du förlora det arbetsvillkor som du insamlat tidigare som medlem i YTK redan efter sex månader från att du avslutat ditt lönearbete. Då du inleder företagsverksamhet lönar det sig att du omedelbart kontaktar TE-byrån och så snart som möjligt även meddelar YTK om inledandet av företagsverksamhet. Då du idkar företagsverksamhet rekommenderas i första hand medlemskap i företagarkassan, eftersom det är endast under medlemskapet i en företagarkassa som arbetsvillkoret kumuleras även under tiden för företagsverksamhet.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi