Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Arbetskraftspolitiska förutsättningar

Studerande på heltid
Arbetskraftspolitisk karens

TE-byrån prövar de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av förmån och lämnar kassan ett utlåtande. För att få inkomstrelaterad dagpenning bör du alltså anmäla sig hos TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Kassan kan utbetala dagpenning tidigast från den dag då du anmält sig som arbetssökande, förutsatt att det inte föreligger några arbetskraftspolitiska hinder för utbetalningen. Därför är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån senast den första arbetslöshetsdagen. Anmälan sker i första hand elektroniskt på adressen https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

För att TE-byrån kan lämna ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder, vilket möjliggör utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, bör du vara arbetsför och söka heltidsarbete. TE-byrån behöver information gällande arbetsförhållandets start- och slutdatum, samt orsaken varför arbetsförhållandet har upphört. TE-byrån kräver denna information då de lämnar kassan arbetskraftspolitiska utlåtanden. Ifall du har blivit permitterad, kommer TE-byrån att begära kopia på permitteringsanmälan.

De arbetskraftspolitiska utlåtandena är bindande för kassan, och inkomstrelaterad dagpenning kan utbetelas endast i det fall att det enligt TE-byråns utlåtande inte föreligger något hinder för utbetalning av förmånen

Följande frågor prövas av TE-byrån då den lämnar kassan det arbetskraftspolitiska utlåtandet:

 • Sysselsätter sig den arbetssökande i företagsverksamhet? Den som sysselsätter sig i huvudsyssla i företagsverksamhet eller i eget arbete i en följd under en tid av över två veckor har inte rätt till arbetslöshetsförmån.
 • Är sökanden studerande på heltid? Om sökanden är studerande på heltid på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd, föreligger inte rätt till arbetslöshetsförmån. Detta gäller också ferietider vid studier på heltid.
 • Står sökanden till arbetsmarknadernas förfogande? Om sökanden själv ställer sådana begränsningar som hindrar mottagandet av ett erbjudet arbete eller deltagande i utbildning, står han eller hon inte till arbetsmarknadernas förfogande.
 • Har sökanden lämnat sitt arbete och har han eller hon haft ett giltigt skäl? Har arbetssökanden blivit avskedad från sitt arbete? Om TE-byrån anser att du har lämnat ditt arbete utan giltig orsak, kan TE-byrån fastställa en karenstid på 30 eller 90 dagar, under vilken du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om sökanden har haft giltigt skäl att lämna sitt arbete eller om hans arbetsavtal har avslutats utan egen förskyllan, kan TE-byrån lämna ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan hinder.
 • Har arbetssökanden vägrat att ta emot arbete, utbildning, uppgörande av en sysselsättningsplan eller sysselsättningsfrämjande tjänst? Vägran att ta emot arbete kan leda till att du förlorar rätten till dagpenning under antingen 30, 60 eller 90 dagar, beroende på situationen.
 • Har arbetssökanden avgått från utbildning eller avbrutit utbildning eller annan sysselsättningsfrämjande tjänst? Om arbetssökanden inte har ett godtagbart skäl till att avgå från eller avbryta utbildningen, kan TE-byrån utsätta en frist på 60 dagar, då arbetssökanden inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning.
 • Har arbetssökanden försummat att genomföra sin sysselsättningsplan? Försummelse att genomföra sysselsättningsplanen kan leda till att man förlorar rätten till inkomstrelaterad dagpenning under en period på 60 dagar.

Studerande på heltid

Rätt till arbetslöshetsdagpenning föreligger inte om du är studerande på heltid. TE-byrån undersöker studiernas karaktär och lämnar ett utlåtande om förutsättningarna för utbetalningen av dagpenningen. Du bör alltså alltid underrätta TE-byrån om du inleder studier.

I följande fall anses studierna ske på heltid:

 • Studier i syfte att avlägga yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller lägre eller högre högskoleexamen vid universitet;
 • Gymnasieutbildning vars omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser. Gymnasieutbildning som ordnats vid internatläroanstalt betraktas dock alltid som heltidsstudier;
 • Andra studier än de som avses under punkt 1 och 2, då studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad;
 • Andra studier än de som avses under punkterna 1-3, då studiernas omfattning enligt studieplanen är i genomsnitt minst 25 veckotimmar.

Studierna sker på heltid så länge tills studierna bevisligen har avslutats. Du bör visa upp ett examensbetyg eller övrigt intyg över att studierna avslutats. Studierna anses avslutade också om dina studier bevisligen varit avbrutna i minst ett år. Avbrottet bör ha börjat 1.1.2013 eller därefter. I praktiken innebär avbrottet att du inte har haft studieprestationer åtminstone under ett års tid och att du inte har deltagit i undervisningen och ej heller har berett ditt examensarbete under handledning. Avbrottet bedöms alltså retroaktivt. Avsaknaden av studieprestationer kan påvisas till exempel med hjälp av ett utdrag över studieprestationer. Med tanke på bedömningen saknar det betydelse, om du har anmält sig som närvarande eller frånvarande vid läroanstalten.

Du kan även på grundval av etablerat arbete eller företagsverksamhet som huvudsyssla bevisa att dina studier är en bisyssla. I detta avseende betraktas åtminstone ett sådant arbete vara tillräckligt vilket till sin varaktighet skulle räcka till för att uppfylla löntagarens arbetsvillkor.

En arbetslös person kan under vissa förutsättningar studera frivilligt utan att förlora sin rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Frivilliga studier tas upp närmare under Sysselsättningsfrämjande tjänster.

Arbetskraftspolitisk karens

TE-byrån utsätter i skilt för sig bestämda fall en frist, dvs. karens, under vilken du inte har rätt till arbetslöshetsförmån. Karensen utsätts i t.ex. följande situationer:

1. Om du har lämnat ditt arbete utan giltig orsak eller själv har varit orsaken till att arbetsförhållandet upphört. Karensens längd är då vanligtvis 90 dagar. I fråga om korta arbetsförhållanden (högst två veckor) är karensen 30 dagar.

Observera, att du under de tre första månaderna av arbetslöshet med stöd av det s.k. skyddet för yrkesskicklighet kan vägra att ta emot arbete som inte anses vara lämpligt för dig med beaktande av din yrkeskunskap. Om du med arbetsgivaren däremot har avtalat om att avbryta arbetet under en viss tid (s.k. anställning med uppehåll), har du inte samma skydd för yrkesskicklighet för denna tid. Skyddet för yrkesskicklighet börjar på nytt från början, då du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

2. Om du själv genom ditt förfarande har orsakat att arbetsavtal inte ingås. Då är karensen 60 dagar, i fråga om korta arbetsförhållanden (högst två veckor) 30 dagar. Vid vägran att ta emot en säker arbetsplats är karensen 90 dagar.

3. Om du har vägrat att delta i uppgörande eller granskning av sysselsättningsplanen, eller har vägrat att ta emot tjänster som ingår i sysselsättningsplanen. Karensen är då 60 dagar räknat fr.o.m. dagen för vägrandet.

4. Om du upprepade gånger utan giltig orsak vägrar att ta emot arbete eller delta i utbildning. Då har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning, förrän du har varit i arbete eller deltagit i utbildning i minst tre månader.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi