Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Övriga förutsättningar

Medlemskap och uppfyllande av arbetsvillkor
Granskningsperioden för arbetsvillkoret
Arbetstid
Lön enligt kollektivavtalet eller minimilön
Arbetstidsbank
Arbete med lönestöd
Arbetsvillkorets giltighet

Medlemskap och uppfyllande av arbetsvillkor

För att du ska vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning förutsätts att du uppfyller villkoret om medlemskap samt arbetsvillkoret. Villkoret om medlemskap uppfylls, då du har varit medlem i kassan minst 26 veckor.

Det andra villkoret för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, dvs. arbetsvillkoret uppfylls, då du som medlem i kassan har varit i ett arbete minst 26 kalenderveckor under en granskningstid på 28 månader. Arbetsvillkoret kumuleras i regel av sådant arbete, där arbetstiden för varje kalendervecka är minst 18 timmar. Arbetstiden kan kumuleras i ett eller flera arbeten.

Om du har övergått till YTK från en annan löntagarkassa, kan din försäkringstid och arbetstid under medlemskapet i den föregående kassan räknas till godo även hos YTK, om du har anslutit dig till YTK inom en månad efter att du utträtt ur den föregående kassan.

Granskningsperioden för arbetsvillkoret

Granskningsperioden för arbetsvillkoret är en period om de 28 månaderna som närmast föregår arbetslösheten. Denna granskningsperiod kan med vissa förutsättningar förlängas, dock högst med sju år. Detta kan ske om sökanden på grund av sjukdom, anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, sysselsättningsfrämjande tjänster, barnafödsel eller vård av barn som är under 3 år är förhindrad att vara på arbetsmarknaden. Om du dock har arbetat under sådan tid som för övrigt skulle förlänga granskningsperioden (t.ex. under vårdledighet), förlänger ifrågavarande tid inte granskningsperioden.

Arbetstid

I regel uppfylls löntagarens arbetsvillkor, om arbetstiden i ett eller flera arbeten är sammanlagt minst 18 timmar per kalendervecka. I periodarbete uppfylls arbetsvillkoret, om den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet under en utjämningsperiod är i genomsnitt minst 18 timmar per kalendervecka.

På skriftlig begäran av sökanden kan även en sådan period om fyra efter varandra följande kalenderveckor beaktas, där arbetstiden är sammanlagt 80 timmar och sökanden har varit i arbete varje vecka. Enligt den förändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som trätt i kraft 1.1.2014 är detta dock inte längre möjligt för arbete som utförts efter 29.12.2013. Detta betyder att den sista perioden om fyra veckor som på ovan nämnda sätt kan beaktas i arbetsvillkoret är 2.12. - 29.12.2013.

Om arbetstidsarrangemangen i ditt arbete avviker från det sedvanliga, kan du hos kassans kundtjänst kontrollera det antal veckotimmar som krävs för arbetsvillkoret. Med förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa har stadgats om uppfyllandet av arbetsvillkoret inom vissa branscher med ovanliga arbetstidsarrangemang. T.ex. i fråga om undervisningssektorn har det stadgats, att i arbetsvillkoret kan inräknas varje sådan kalendervecka

  1. under vilken arbetstiden per vecka varit minst hälften av det lägsta antalet arbetstimmar per vecka för timlärare i huvudsyssla inom undervisningsområdet i fråga, om det inom undervisningsområdet finns timlärare i huvudsyssla;
  2. under vilken arbetstiden varit minst åtta timmar, om det inom undervisningsområdet inte finns timlärare i huvudsyssla.

Lön enligt kollektivavtalet eller minimilön

I arbetsvillkoret kan inräknas endast försäkrat arbete. Med försäkrat arbete avses sådant arbete för vilket socialskyddsavgifter (såsom pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter) har betalats och förskottsinnehållning har verkställts.

Vidare förutsätter arbetsvillkoret att minst lön enligt kollektivavtalet har betalats för arbetet. Om arbetsbranschen saknar kollektivavtal, ska lönen för heltidsarbete år 2017 vara minst 1.187,00 euro/mån (år 2016 var minimilönen 1.173,00 euro/mån). Lönen för deltidsarbete ställs i proportion till utförda arbetstimmar.

I arbetsvillkoret inräknas inte arbete, som utförts då man erhållit deltidssjukdagpenning. I arbetsvillkoret inräknas inte heller tid för vilken det utbetalats nedsatt lön för sjuktid på grund av kollektiv- eller tjänstekollektivavtal.

Arbetstidsbank

Arbetstid kan sparas i en arbetstidsbank, om man på arbetsplatsen skriftligen avtalat om sådant arbetstidsarrangemang. Arbetstid som sparats i arbetstidsbanken beaktas inte vid utredning av arbetstidsförutsättningarna för arbetsvillkoret. Den lediga tid med lön som lyfts ur arbetstidsbanken är en normal arbetstid, som ska inräknas i arbetstidsvillkoret på samma sätt som exempelvis semestertid. För att den avlönade fritid som du tagit ut ur arbetstidsbanken ska kunna räknas med i arbetsvillkoret, ska den lön som erhållits för den lediga tiden motsvara den lön som ska utbetalas för den tid som uppfyller arbetstidsförutsättningen för arbetsvillkoret.

Ur arbetstidsbanken kan, förutom ledig tid med lön, lyftas ersättningar i pengar. Ersättningen kan utbetalas i pengar endast i exceptionella situationer, om vilka avtalats i arbetsavtalen för de enskilda arbetsplatserna. Dessa situationer hänför sig i allmänhet till att man utträder ur arbetstidsbanken eller att anställningsförhållandet upphör. Den tid som motsvarar ersättningar som lyfts i pengar inräknas inte i arbetsvillkoret. Om man lyfter penningersättning ur arbetstidsbanken, ska den periodiseras för tiden för en permittering. Den tid som motsvarar ersättningen eller periodiseringstiden inräknas inte i arbetsvillkoret. Däremot är exempelvis ledighet med lön som grundar sig på besparingar i arbetstidsbanken och vilken tagits ut innan en permittering börjar, en tid som ska räknas med i arbetsvillkoret. På motsvarande sätt inräknas i arbetsvillkoret också sådan ledighet med lön, som lyfts ur arbetstidsbanken och som infaller mellan två olika permitteringsperioder.

Arbete med lönestöd

Efter ändringen av lagen om utkomststöd för arbetslösa som trädde i kraft 1.1.2017 räknas anställningsförhållanden med lönestöd in i arbetsvillkoret endast till 75 procent av de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Om arbetet med lönestöd har ordnats med stöd för sysselsättningsskyldighet (skyldighetsarbete), räknas alla de kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret med i arbetsvillkoret.

Till den del arbete med lönestöd inte inräknas i arbetsvillkoret, är arbetet en tid som förlänger granskningstiden för arbetsvillkoret. För att granskningsperioden ska kunna förlängas, måste arbetet med lönestöd dock uppfylla de andra förutsättningarna för att inräknas i arbetsvillkoret.. Ändringarna gäller anställningsförhållanden med  lönestöd som börjat fr.o.m. 1.1.2017.

EXEMPEL: Erkki har sysselsatts i arbete med lönestöd. Arbetet med lönestöd har börjat 2.1.2017, varför endast 75  procent av arbetet inräknas i arbetsvillkoret. Erkki blir sökande av dagpenning 4.9.2017, då arbetet varat i 35 veckor. Av arbetet med lönestöd inräknas  26 veckor (0,75 x 35 =26,25)i arbetsvillkoret.

Arbetsvillkorets giltighet

Du kan förlora arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor som förvärvats som medlem i löntagarkassan i följande situationer:

  1. Du har arbetat som företagare över 18 månader. Du kan inte beviljas inkomstrelaterad dagpenning förrän arbetsvillkoret åter blivit uppfyllt efter företagsverksamheten. Det är även möjligt att du förlorar arbetsvillkoret som förvärvats som medlem i YTK redan efter sex (6) månader i företagarverksamhet. Läs mera under Från löntagare till företagare, från företagare till löntagare.
  2. Du har varit över sex månader borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl. Du kan inte beviljas inkomstrelaterad dagpenning förrän arbetsvillkoret åter blivit uppfyllt efter att du har varit borta från arbetsmarknaden.
  3. Du har bytt kassa och tiden mellan utträdet ur den gamla kassan och anslutningen till den nya kassan är över en månad. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte beviljas förrän arbetsvillkoret har uppfyllts i den nya kassan.

Sökanden anses ha varit på arbetsmarknaden, om han eller hon har varit i arbete som ska inräknas i arbetsvillkoret, varit sysselsatt i företagarverksamhet eller eget arbete, varit inom en arbetskraftspolitisk åtgärd (till exempel arbetskraftspolitisk utbildning eller arbetsprövning) eller arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Godtagbara orsaker för att vara borta från arbetsmarknaden är sjukdom, anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, nedkomst eller vård av barn som är högst 3 år eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa.

Förlusten av arbetsvillkoret innebär att hela arbetsvillkoret på 26 veckor ska insamlas på nytt innan rätt till inkomstrelaterad dagpenning föreligger.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi