Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Inverkan av sociala förmåner på dagpenningens storlek

Socialförmåner som hindrar utbetalning av inkomstdagpenning
Socialförmåner som minskar inkomstdagpenningen
Socialförmåner som minskar inte dagpenningen

Kom ihåg att vid ansökan om dagpenning meddela alla sociala förmåner och pensioner som du får eller har ansökt om. Även pensioner och förmåner som utbetalas från ett annat land ska utan dröjsmål meddelas kassan.

Följande socialförmåner hindrar utbetalning av inkomstdagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- och särskild moderskapspenning
 • utbildningsstöd (utbildningsstöd före 1.1.1.2010)
 • arbetslöshetspension
 • full arbetslöshetspension beviljat i Finland
 • arbetslivspension
 • full ålderspension (förutom pension enligt lagen om statens pensioner 1295/2006)
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • garantipension som kompletterar pensionen
 • pensionsstöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen
 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension

Följande socialförmåner minskar inkomstdagpenningen:

 • stöd för hemvård av barn
 • flexibel vårdpenning
 • studiestöd
 • deltidsinvalidpension
 • arbetslöshetsförmån från ett annat land
 • deltidspension
 • ålderspension (ej full)
 • ålderspension som inte har beviljats på grundval av fulla förvärvsår
 • av arbetsgivaren arrangerad tilläggspension
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringsslagen och invalidpension som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • ersättning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • den del som motsvarar kompletteringsräntan för livräntan av menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • olycksfallspension som inte har beviljats för full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstförlust enligt brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstbortfall (pension) enligt patientskadelagen
 • garantipension, om denna beviljats för att komplettera någon av de ovannämnda förmånerna

 Om inverkan av stöd för hemvård av barn

Stödet för hemvård av barn avdras från din arbetslöshetsdagpenning, om hemvårdsstödet utbetalas till dig. Även det stöd för hemvård av barn, som utbetalas till din make, avdras som utgångspunkt från den till dig utbetalda arbetslöshetsdagpenningen. Stöd för hemvård av barn som utbetalas till maken avdras dock inte i följande fall:

 • Också maken är arbetslös och stödet för hemvård av barn utbetalas till maken.
 • Maken får förutom stöd för hemvård av barn även moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.
 • Maken sköter själv barnet och är på grundval av detta inte berättigad till arbetslöshetsförmån.

Om ert barn regelbundet, även på deltid, vårdas utanför hemmet, avdras det stöd för hemvård av barn, som utbetalas till din make, från den till dig utbetalda arbetslöshetsdagpenningen. I regel föranleds av makens studier, t.o.m. ringa företagsverksamhet eller arbete på deltid att det till maken beviljat stöd för hemvård av barn avdras från arbetslöshetsdagpenningen.

Om inverkan av en av arbetsgivaren arrangerad tilläggspension

För att vara en avdragbar förmån ska pensionen vara arrangerad av din arbetsgivare. En frivillig pension som du tecknat åt dig själv avdras alltså inte från arbetslöshetsdagpenningen.

Följande socialförmåner minskar inte dagpenningen:

 • bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag (408/1975)
 • bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)
 • barnbidrag
 • partiell vårdpenning
 • flexibel vårdpenning som beviljats åt make
 • kommunalt tillägg till stödet för hemvård av barn
 • familjepensioner, till vilka även räknas försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • av kommunen utbetalat stöd för vård av anhöriga
 • partiell förtida ålderspension
 • arvoden enligt familjevårdarlagen
 • vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner (570/2007)
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • handikappbidrag enligt lagen om handikappförmåner (571/2007)
 • utkomststöd
 • militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993)
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • extra krigspensioner
 • frivillig pension som personen själv tecknat
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi