Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Jämkad dagpenning

Om du har ett gällande arbetsförhållande eller utövar yrkesverksamhet, kan du vara berättigad till jämkad inkomstdagpenning. Förutsättningen för rätten till dagpenning är att arbetet sker på deltid eller företagsverksamheten är bisyssla. För beviljande av jämkad inkomstdagpenning gäller för övrigt samma förutsättningar som vid beviljande av full inkomstdagpenning (Förutsättningar för att erhålla inkomstdagpenning). Du bör anmäla dig hos TE-byrån på samma sätt som om du vore helt arbetslös.

Du kan ha rätt till jämkad dagpenning i följande fall:

  1. Du arbetar på deltid. I deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av den maximiarbetstid som tillämpas för en heltidsanställd arbetstagare i branschen. Om branschen inte har någon preciserad maximiarbetstid för en heltidsanställd, görs jämförelsen med den allmänna regelbundna arbetstiden som är åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka.
    - Rätt till dagpenning föreligger dock inte om deltidsarbetet baserar sig på arbetstidsförkortning som gjorts på ditt eget initiativ. Du har alltså rätt till jämkad dagpenning endast om du som arbetslös eller vid sidan om ett heltidsarbete som nu upphört har mottagit deltidsarberte, eller då din arbetsgivare ensidigt ändrat arbetet till ett deltidsarbete i enlighet med uppsägningstiden.

  2. Din dagliga arbetstid har förkortats på grund av permittering. Om permitteringen däremot genomförs på heltid eller genom att förkorta arbetstiden per vecka, har du rätt till full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna. Om du arbetar på deltid och blir permitterad, utbetalas dock jämkad dagpenning.

  3. Om du är förhindrad att arbeta på grund av en sådan stridsåtgärd, som inte påverkar dina anställningsvillkor eller arbetsförhållanden.

  4. Du har tagit emot deltidsarbete som varar i högst två veckor. Om det arbete du mottagit varar i över två veckor, får du full dagpenning före och efter arbetsförhållandet, och du har inte rätt till jämkad dagpenning för tiden i arbete.

  5. Du har inkomst av företagsverksamhet, företagsverksamhet som bisyssla eller eget arbete, vilka varat i högst två veckor. Företagare på heltid har inte alls rätt till inkomstrelaterad dagpenning. TE-byrån avgör, om företagsverksamheten är huvudsyssla eller bisyssla och ger ett utlåtande om saken, vilket är bindande för kassan. Eget arbete är sådan verksamhet som inte i egentligen utförs som företagare och ej eller i anställningsförhållande.

Den jämkade dagpenningens storlek fastställs utifrån sökandens inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp. Fr.o.m. 1.1.2014 tillämpas vid jämkning av dagpenningen en skyddsdel på 300/279 euro för arbetsinkomsterna. På grund av skyddsdelen minskar inkomsterna dagpenningen först då skyddsdelen överskrids. Vid jämkning beaktas alltså den under jämkningsperioden erhållna lönen eller annan inkomst endast för den del som överskrider skyddsdelen. Beloppet av den jämkade dagpenningen räknas ut så att hälften (50 procent) av den under jämkningsperioden erhållna inkomsten som överskrider skyddsdelen avdras från dagpenningen till fullt belopp.

  • Skyddsdelen är 300 euro då jämkningsperioden är en månad eller vid tillämpning av den beräknade arbetsinkomsten under en särskild jämkningsperiod.
  • Skyddsdelen är 279 euro då jämkningsperioden är fyra kalenderveckor. 

Den jämkade dagpenningen utbetalas som lika stor för alla de dagar som ingår i  jämkningsperioden. Dagpenning kan utbetalas för högst fem dagar i veckan. Den inkomstrelaterade dagpenning som utbetalas som jämkad kumulerar maximiutbetalningstiden på 500 dagar. Som jämkad utbetalad inkomstrelaterad dagpenning omvandlas vid uträkning av maximitiden kalkylmässigt för att motsvara fulla dagpenningsdagar.

Vänligen uppge i ansökan om dagpenning alla de arbetstimmar som utförts under ansökningsperioden. För att jämkad dagpenning kan utbetalas, bör du uppvisa en redogörelse för sådana inkomster från arbets- eller företagsverksamheten som ska beaktas vid jämkningen. Bifoga alltså ett av arbetsgivaren utfärdat löneintyg eller lönespecifikation för ansökningsperioden. För att undvika oklarheter bör du se till att de arbetstimmar som du anger i ansökan om dagpenning motsvarar uppgifterna i löneintyget och/eller lönespecifikationen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi