Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Ansökning av jämkad dagpenning

Det är ytterst viktigt att du i ansökan om dagpenning anger de arbetstimmar du gjort. Tillställ alltid kassan åtminstone en lönespecifikation i samband med ansökan om jämkad dagpenning. Om ditt anställningsförhållande har avslutats, behövs dessutom ett löne- och arbetsintyg, av vilket framgår

-       arbetsgivarens kontaktinformation,
-       anställningsförhållandets längd,
-       den utbetalade lönen och arbetstimmarna per vecka samt
-       orsaken till det avslutade anställningsförhållandet (till exempel ett visstidsförhållande).

Ifall anställningsförhållandet har avslutats genom uppsägning, behöver kassan en anmälan om uppsägningen. På basis av arbetstimmarna i löneintyget eller arbetstimlistan kontrollerar kassan att det nya arbetsvillkoret uppfylls.

Redogörelse för inkomst från företagsverksamhet

Inkomsterna från företagsverksamhet beaktas på grund av beskattningsuppgifterna eller annan tillförlitlig utredning. Vid uppskattning av inkomsterna utnyttjas beskattningsuppgifterna alltid då det är möjligt. Uppgifterna i den fastställda beskattningen kan dock inte användas

  • om det är fråga om en företagsverksamhet som inleds
  • eller om företagsverksamheten väsentligt har förändrats efter att beskattningen fastställts.

Då beskattningsuppgifterna inte kan användas vid uppskattningen av inkomster uppskattas inkomsterna dock så långt som möjligt enligt reglerna för beskattningen.

Om det är frågan om eget arbete som omfattas av jämkningen, och som är i så liten skala att det kan anses vara endast självständig verksamhet för att förvärva inkomst (i regel olika slag av arbeten med nätverksmarknadsföring), ska verksamhetsutövaren föra en så kallad anteckningsbok över sin verksamhet, där inkomsterna och utgifterna införs i tidsföljd. Uppskattningen av de inkomster som ska beaktas vid jämkningen baserar sig i dessa situationer på de inkomst- och utgiftsuppgifter som antecknats i anteckningsboken och vilka uppskattas enligt beskattningsreglerna.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi