Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Exempel på uträkning av jämkad dagpenning

Jämkning enligt huvudregeln

Maja arbetar på deltid. Hon ansökt om inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1–31.1.2016. Enligt löneintyget i bilaga till ansökan har hon för tiden ovan mottagit i lön 550,00 euro. Som den dagslön som utgör grund för Majas dagpenning har arbetslöshetskassan fastställt 53,09 euro. Om Maja skulle få inkomstrelaterad dagpenning till fullt belopp, vore beloppet för dagpenningen 40,20 euro.

Den arbetsinkomst som överskrider skyddsdelen på 300 euro, vilken Maja får (250,00 euro) kan jämkas enligt huvudregeln enligt den sedvanliga jämkningsperioden. Som jämkningsperiod kan användas ansökningsperioden för dagpenningen 1-31.1.2016. Den jämkade dagpenningens storlek uträknas genom att hälften (50 procent) av den arbetsinkomst som erhållits under jämkningsperioden subtraheras från dagpenningen till fullt belopp. Den arbetsinkomst som ska beaktas (125,00 euro) omvandlas kalkylmässigt till lön per dag genom att bruka divisorn 21,5. På så sätt erhålls som Majas lön per dag 5,81 euro. Då det från Majas inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp (40,20 euro) avdras den inkomst som ska beaktas vid jämkningen (5,81 euro), erhålls som inkomstrelaterad dagpenning 34,39 euro per dag.

Till Maja kan i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1-31.1.2016 betalas ut 34,39 euro per dag. Hon får i jämkad dagpenning sammanlagt 722,19 euro (21 x 34,39). Då den lön som Maja erhåller av arbetet beaktas, är hennes totala inkomster för tiden 1-31.1.2016 sammanlagt 1272,19 euro (550,00 + 722,19). Om Maja hade varit helt arbetslös, skulle hon i dagpenning för ifrågavarande tid fått 844,20 euro (21 x 40,20).

Jämkning enligt 100-procentsregeln

Matti har ansökt om jämkad dagpenning för tiden 1–31.1.2016. Enligt lönespecifikationen i bilaga till ansökan är hans förskottsinnehållningspliktiga arbetsinkomst för tiden ovan 1.750,82 euro. Arbetslöshetskassan har som den dagslön som utgör grund för Mattis dagpenning fastställt 115,12 euro.

Normalt skulle storleken av den jämkade dagpenningen uträknas så att hälften (50 procent) av den under jämkningsperioden erhållna arbetsinkomst som överskrider skyddsandelen på 300 euro subtraheras från dagpenningen till fullt belopp. I Mattis fall hade dock den jämkade dagpenningen tillsammans med inkomsterna på så sätt räknat överskridit beloppet för den lön som utgör grunden för hans dagpenning.

Vid uträkning av Mattis dagpenning tillämpas 100-procentsregeln. När man använder 100-procentsregeln skyddsdelen beaktas inte. Storleken av den jämkade dagpenningen erhålls genom att subtrahera lönen per dag  från den dagslön som utgör grunden för dagpenningen. Lönen per dag fås genom att dividera den arbetsinkomst som ska beaktas (1.750,82 euro) med 21,5. Efter avdraget fås som beloppet för den jämkade dagpenningen 33,69 euro (115,12 €/d - 81,43 €/d = 33,69 €/d).

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi