Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Inkomst som ska beaktas i jämkningen

Val av jämkningsperiod

Storleken av jämkad dagpenning bestäms utifrån den arbetsinkomst som erhållits under jämkningsperioden så att den inkomst som erhållits under jämkningsperioden minskar beloppet av den inkomstrelaterade dagpenning som utbetalas för ifrågavarande tid. Som jämkningsperiod brukas vanligtvis en månad eller fyra på varandra följande kalenderveckor (sedvanlig jämkningsperiod). Valet av jämkningsperiod beror på löneutbetalningsperioden.

En kortare särskild jämkningsperiod ska användas

  • då det i jämkningsperioden ingår sådana tider, under vilka du har rätt till dagpenning till fullt belopp, eller
  • då det i jämkningsperioden ingår sådana tider, som inte alls berättigar till arbetslöshetsdagpenning.

Du har inte rätt till dagpenning, om det under jämkningsperioden föreligger hinder för utbetalning av dagpenning. Vid jämkning beaktas inte de inkomster som du erhållit under den tid hindret för utbetalning av dagpenning gäller. Särskild jämkningsperiod brukas t.ex. då en självrisktid sammanfaller med den sedvanliga jämkningsperioden. Om hindret för att betala ut arbetslöshetsdagpenning är att jobbsökandet inte är i kraft, används vid jämkningen dock den sedvanliga jämkningsperioden. Därutöver kan den sedvanliga jämkningsperioden förkortas, då ett deltidsarbete som varar över fyra veckor börjar.

En särskild jämkningsperiod bildas av de delar av ansökningsperioden, under vilka du har rätt att få jämkad dagpenning. Vid användning av en särskild jämkningsperiod omvandlas den lön eller annan inkomst kalkylmässigt för att motsvara månadsinkomsten. Den kalkylmässiga månadsinkomsten fås genom att dagslönen multipliceras med 21,5. Dagslönen fås genom att dividera arbetsinkomsten med antalet kalkylmässiga arbetsdagar i jämkningsperioden så att en kalendervecka består av fem kalkylmässiga arbetsdagar.

Inkomst som ska beaktas i jämkningen

I jämkningen beaktas den under jämkningsperioden erhållna lönen eller annan inkomst som överskrider skyddsdelen på 300/279 euro (brutto). Jämkad inkomst är således exempelvis:

  • grundlön som erhållits för arbetet,
  • olika ersättningar och tillägg såsom övertidsersättning, ersättning för beredskapstid, kvällstillägg, nattarbetstillägg, provisioner och arvoden som kan jämföras med lön,
  • inkomsterna av företagsverksamhet. Av inkomsterna av företagsverksamhet eller eget arbete beaktas inkomsternas förvärvsinkomstandel. Kapitalinkomster beaktas inte.

Tidpunkten för jämkning

I regel beaktas i jämkningen de inkomster som erhållits under jämkningsperioden. Tidpunkten för utbetalandet är oftast inte av betydelse för jämkningen. I särskilda fall kan även inkomsten utanför förvärvsperioden beaktas:

  • Inkomst av företagsverksamhet eller eget arbete kan jämkas även efter att utövandet av verksamheten har upphört, om det av verksamheten kumuleras inkomst även i efterhand. Sådan inkomst är exempelvis ersättningar för upphovsrätt, licensavgifter, royaltyer och bruksersättningar. Sådan inkomst som kumuleras i efterhand jämkas enligt utbetalningstidpunkten för den tid då ersättningen anses påverka din inkomstnivå.
  • I vissa branscher utbetalas tilläggen för löneutbetalningsperioden i efterhand i samband med grundlönen. I sådana branscher är strävan att göra jämkningen baserad på utbetalningen, vilket betyder att under varje jämkningsperiod jämkas den inkomst som utbetalats under ifrågavarande jämkningsperiod. Detta för att utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen inte ska dröja.
  • Semesterpenning och semesterersättning beaktas som inkomst för den jämkningsperiod, under vilken dessa har utbetalats.
  • Inkomst som sparats i arbetstidsbanken beaktas då inkomsten överförs i arbetstidsbanken. Inkomst som tas ut från arbetstidsbanken beaktas då inkomsten tas ut som ledighet. Om inkomsten inte tas ut som ledighet, beaktas den då den har tagits ut från arbetstidsbanken.
  • Resultatpremier kan vid jämkningen  hänföras framåt från tidpunkten för deras betalning till den tidsperiod som hör till utbetalningen av följande resultatpremie. På samma sätt gör vi vid jämkning av tjänsteårsarvoden.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi