Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Storleken av den jämkade dagpenningen

Den jämkade dagpenningens storlek fastställs utifrån sökandens inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp. Om dagpenningen har beviljats med en förhöjning, utbetalas även den jämkade dagpenning med förhöjd förtjänstdel. Beloppet av den jämkade dagpenningen räknas ut så att hälften (50 procent) av den under jämkningsperioden erhållna inkomsten som överskrider skyddsdelen på 300/279 euro avdras från dagpenningen till fullt belopp.

Den jämkade dagpenningen kan tillsammans med den arbetsinkomst som ska beaktas vara högst lika stor som den lön som utgör grunden för dagpenningen (100-procentsregeln). Vid uträkning av maximibeloppet av den jämkade dagpenningen enligt 100-procentsregeln beaktas den inkomst som förvärvats under hela jämkningsperioden (också skyddsdelen på 300/279 euro). Den jämkade dagpenningens storlek fås genom att från den dagslön som utgör grunden för dagpenningen subtrahera den under jämkningsperioden förvärvade kalkylmässiga dagslönen. I detta maximibelopp ingår även barnförhöjningen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi