Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Längden av rätten till dagpenning

Maximitiden för dem som ansöker om dagpenning och vilkas maximiutbetalningstid börjar 1.1.2017 eller senare, är i utgångssituationen 400 dagar, men beroende på sökandens situation kan den också undantagsvis vara 300 eller 500 dagar.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i regel ut för ett arbetsvillkor med 400 dagar, ifall du har över 3 års tid i arbete, innan dagpenningsperioden börjar. I arbetshistorien kan beaktas endast arbete som utförts som 17 -årig eller senare. Vid uträkningen av förutsättningen över tre år i arbete utreder arbetslöshetskassan uppgiften om din arbetshistoria i första hand i Pensionsskyddscentralens register, av vilket alla dina pensionsförsäkrade inkomster framgår. Tider med parallellt arbete kan inte beaktas vid beräkningen av arbetshistorien. Å andra sidan inräknas olika slags ledigheter, exempelvis frånvaro i arbetet på grund av familjeledigt, i arbetsvillkorskravet, om personen i fråga under den tiden har haft ett gällande anställningsförhållande.

Ifall du före dagpenningsperiodens början, som 17 -åring eller senare haft tid i arbete i högst 3 år, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning för 300 dagar.

Om du fyller 58 år då arbetsvillkoret blivit uppfyllt och om du har en arbetshistoria på 5 år under de senaste 20 åren då arbetsvillkoret blivit uppfyllt, har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning för 500 dagar. När arbetsvillkoret blivit uppfyllt ska du uppfylla både åldersförutsättningen och förutsättningen för arbetshistorien.

Om din maximiutbetalningstid har börjat före 1.1.2017, utbetalas inkomstrelaterad dagpenning för högst 500 dagar. Om arbetsvillkoret uppfylls, bestäms maximiutbetalningstiden enligt de nya bestämmelserna.

Maximiutbetalningstidens förlopp

Varje arbetslöshetsdagpenning som utbetalats till fullt belopp kumulerar maximitiden med en dag. Dagpenning utbetalas för högst fem dagar per kalendervecka.

  • Till maximiutbetalningstiden räknas även de dagar som utbetalats under sysselsättningsfrämjande tjänster.
  • Utbetalningsdagarna beaktas som fulla även då en lagstadgad socialförmån har avdragits från den utbetalade dagpenningen (Inverkan av socialförmåner på förtjänstdagpenningen).
  • Förtjänstdagpenningen som utbetalats som jämkad omvandlas för att motsvara fulla dagpenningsdagar. Endast dessa kalkylmässiga fulla ersättningsdagar kumulerar maximitiden för utbetalning (Jämkad dagpenning).
  • Alterneringsersättning beaktas inte vid uträkning av maximitiden.
  • Till maximiutbetalningstiden räknas även de arbetslöshetsdagar som utbetalats från en annan EU- eller EES-stat eller t.ex. Schweiz.
  • Dagpenning som utbetalas med förhöjd förtjänstdel kumulerar maximitiden med varje utbetalningsdag. Dagpenning som utbetalats som jämkad omvandlas dock först till fulla dagpenningsdagar.

Räknandet av maximiutbetalningstiden börjar alltid på nytt, då du uppfyller ett nytt arbetsvillkor på 26 veckor under granskningsperioden på 28 månader. Om maximitiden uppfylls innan du hinner uppfylla ett nytt arbetsvillkor, kan du av Folkpensionsanstalten ansöka om arbetsmarknadsstöd, vilket är lika stort som grunddagpenningen. Rätten till inkomstdagpenning börjar på nytt efter att du har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

I vissa fall kan dagpenning betalas till dig efter maximiutbetalningstiden. Dagpenning betalas för tiden efter maximibetalningstiden, om du har rätt till tilläggsdagar (Rätt till tilläggsdagar). Åldersgränserna för rätten till tilläggsdagar varierar på grundval av födelseåret. För sådana som blivit födda efter år 1950 förutsätts ett visst mått pensionsförsäkrad arbetshistoria, innan rätt till tilläggsdagar kan uppkomma.

Maximiutbetalningstiden avslutas

Arbetslöshetskassan betalar ut arbetslöshetsdagpenning för högst maximiutbetalningstiden. När maximiutbetalningstiden blir uppfylld kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa. I utbetalningsmeddelandet eller OmaYTK-tjänsten kan du kontrollera antalet utbetalningsdagar.

När maximibetalningstiden uppfylls, behöver du inte vänta att hela ansökningsperioden på fyra veckor eller en månad uppfylls. Då maximibetalningstiden har uppfyllts, kan du skicka ansökan, fastän ansökningsperioden vore på hälft. Skicka ansökan tidigast den sista dagen av den tidsperiod för vilken du ansöker. I samband med ansökan granskar vi antalet utbetalade dagar och meddelar dig ett beslut om att maximitiden blivit uppfylld. Visa upp beslutet hos arbets- och näringsbyrån, varifrån uppgifterna om din arbetslöshet förmedlas till Fpa. Därefter kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa enligt Fpa:s anvisningar.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi