Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Rätt till tilläggsdagar


Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda 1950-1954
Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda år 1955 eller därefter
Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda år 1957 eller därefter
En arbetslös persons rätt till ålderspension redan som 62-åring på grundval av tilläggsdagar

Arbetslöshetskassan undersöker din rätt till tilläggsdagar automatiskt i samband med behandlingen av den ansökan där maximibetalningstiden blir uppfylld. Håll ditt jobbsökande i kraft hos TE-byrån och sök dagpenning normalt även när du går över till tilläggsdagarna. Då förutsättningarna uppfyllts, övergår du automatiskt till tilläggsdagarna och ej heller meddelas något särskilt beslut.

Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda 1950-1954

Om du hör till denna åldersklass, kan du ha rätt till tilläggsdagar då du fyllt 59 år. Rätten till tilläggsdagar fortsätter högst till utgången av den kalendermånad, då du fyller 65 år. Om du har fått dagpenning på grund av tilläggsdagar, du har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning, när du är över 65, även om du skulle vara permitterad.

För att vara berättigad till tilläggsdagar, förutsätts att du vid uppfyllandet av maximitiden har varit i arbete minst fem år under de senaste 20 åren. Arbetslöshetskassan kontrollerar dina arbetshistorieuppgifter i första hand i Pensionsskyddscentralens register. Av Pensionsskyddscentralens registerutdrag framgår alla pensionsförsäkrade inkomster. Om du vill, kan du komplettera registeruppgifterna t.ex. genom ett intyg från arbetsgivaren eller annan pålitlig utredning. Av utredningen bör det framgå bl.a. arbetsåret och de pensionsförsäkrade inkomsterna. Arbete som utförts som under 18-åring kan inte beaktas vid uträknandet av arbetstiden.

Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda år 1955 eller därefter

Om du hör till denna åldersklass, kan du ha rätt till tilläggsdagar då du fyllt 60 år. Rätten till tilläggsdagar fortsätter högst till utgången av den kalendermånad, då du fyller 65 år. Om du har fått dagpenning på grund av tilläggsdagar, du har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning när du är över 65, även om du skulle vara permitterad.

För att vara berättigad till tilläggsdagar, förutsätts att du vid uppfyllandet av maximitiden har varit i arbete minst fem år under de senaste 20 åren. Arbetslöshetskassan kontrollerar dina arbetshistorieuppgifter i första hand i Pensionsskyddscentralens register. Av Pensionsskyddscentralens registerutdrag framgår alla pensionsförsäkrade inkomster. Om du vill, kan du komplettera registeruppgifterna t.ex. genom ett intyg från arbetsgivaren eller annan pålitlig utredning. Av utredningen bör det framgå bl.a. arbetsåret och de pensionsförsäkrade inkomsterna. Arbete som utförts som under 18-åring kan inte beaktas vid uträknandet av arbetstiden.

Rätt till tilläggsdagar för personer som är födda år 1957 eller därefter

Om du hör till denna åldersklass, kan du ha rätt till tilläggsdagar då du fyllt 61 år. Rätten till tilläggsdagar fortsätter högst till utgången av den kalendermånad, då du fyller 65 år. Om du har fått dagpenning på grund av tilläggsdagar, du har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning när du är över 65, även om du skulle vara permitterad.

För att vara berättigad till tilläggsdagar, förutsätts att du vid uppfyllandet av maximitiden har varit i arbete minst fem år under de senaste 20 åren. Arbetslöshetskassan kontrollerar dina arbetshistorieuppgifter i första hand i Pensionsskyddscentralens register. Av Pensionsskyddscentralens registerutdrag framgår alla pensionsförsäkrade inkomster. Om du vill, kan du komplettera registeruppgifterna t.ex. genom ett intyg från arbetsgivaren eller annan pålitlig utredning. Av utredningen bör det framgå bl.a. arbetsåret och de pensionsförsäkrade inkomsterna. Arbete som utförts som under 18-åring kan inte beaktas vid uträknandet av arbetstiden.

En arbetslös persons rätt till ålderspension redan som 62-åring på grundval av tilläggsdagar

Fr.o.m. början av februari 2012 kan en långtidsarbetslös person få ålderspension utan förtidsavdrag redan som 62-åring. Ålderspensionen kan bestå av arbetspension och folkpension.

För att ha rätt till ålderspension förutsätts att den arbetslösa

  • är född före år 1958;
  • har fyllt 62 år och
  • har fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för tilläggsdagarna minst för en dag under den månad som föregår pensionens begynnelse.

Ifrågavarande ålderspension bör särskilt ansökas. Ansökningsblanketten erhålls hos arbetspensionsanstalten, Fpa, Pensionsskyddscentralen samt på ifrågavarande anstalters webbsidor. Ansökan kan lämnas till arbetspensionsanstalten, FPA eller Pensionsskyddscentralen. Pensionssökanden ska dessutom av arbetslöshetskassan begära ett intyg om att han eller hon erhållit arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagarna. Detta av kassan utfärdade intyg ska bifogas ansökan. Pensionen kan börja från början av den kalendermånad som följer efter att ansökan lämnats in. Pension beviljas inte retroaktivt.

Den arbetslösa kan själv välja om han eller hon ansöker om ålderspension som 62-åring eller senare. Om personen inte vill ansöka om pension, kan till honom eller henne utbetalas arbetslöshetsdagpenning fram till utgången av den månad då han eller hon fyller 65 år.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi