Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Utbetalningstiden inleds på nytt

Din rätt till dagpenning upphör, efter att du har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. Då det nya arbetsvillkoret uppfylls, börjar en ny maximitid om från början. Det nya arbetsvillkoret kan uppfyllas antingen på så sätt att det uppfylls under den föregående maximitidens gång eller så att arbetsvillkoret, efter att maximitiden har gått till slut, på så sätt att en del av den tid som inräknas i arbetsvillkoret är förlagd till tiden, innan maximitiden uppfyllts och en del till tiden efter det.

Om du på nytt uppfyller arbetsvillkoret, fastställs i regel även dagpenningens storlek på nytt och en ny självrisktid utsätts.

  • På grundval av den lagförändring som trädde ikraft 1.1.2014 fastställs dagpenningens storlek dock inte på nytt, om dagpenningens maximitid börjar på nytt inom ett år efter att föregående maximitid har börjat, och om man i det sammanhanget har fastställt dagpenningens storlek.
  • En ny självrisktid utsätts inte, om maximitiden för utbetalning av dagpenning börjar inom ett år efter att föregående maximitid har börjat, och självrisktiden har fastställts då den föregående maximitiden börjat.

Skyddsbestämmelsen på 80 procent gällande den nya dagpenningens storlek

Om fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningens storlek sker på nytt innan maximitiden uppfylls, skyddas dagpenningens storlek av den s.k. 80-procentsregeln. Enligt denna skyddsbestämmelse ska den förtjänstdagpenning som fastställs på grundval av nya inkomstuppgifter alltid vara minst lika stor som grunddagpenningen och minst 80 procent av den senast utbetalda förtjänstdagpenningen. Jämförelsen görs med dagpenningen utan barnförhöjning och den förhöjda förtjänstdelen. Om du har fått enbart jämkad förtjänstdagpenning av kassan, görs jämförelsen med den fulla förtjänstdagpenning som du skulle ha fått, om du varit helt arbetslös. Observera dock att skyddsbestämmelsen på 80 procent inte kan tillämpas, då maximitiden har utlöpt före uppfyllandet av ett nytt arbetsvillkor.

Undantag

  • Det är möjligt att du under tilläggsdagarna (Rätt till tilläggsdagar) jobbar på ett sätt som förutsätts för arbetsvillkoret. Även om du under tilläggsdagarna uppfyller arbetsvillkoret på nytt, börjar maximitiden dock inte från början. En ny självrisktid fastställs inte och storleken av dagpenningen fastställs inte på nytt, eftersom din rätt till arbetslöshetsdagpenning i dessa fall grundar sig på rätten till tilläggsdagar och inte på uppfyllandet av arbetsvillkoret.
  • Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor under arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier med arbetslöshetsförmån, börjar maximitiden inte från början, även om du uppfyller det nya arbetsvillkoret. En ny självrisktid fastställs inte och storleken av dagpenningen fastställs inte på nytt. Om du har uppfyllt arbetsvillkoret under arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier med arbetslöshetsförmån och du är arbetslös efter utgången av dessa TE-tjänster, fastställs din dagpenning på nytt och maximitiden börjar från början.
  • Om du uppfyller arbetsvillkoret på nytt i ett arbete som du har sysselsatts i på grundval av sysselsättningsskyldighet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (garanterat arbete), fastställs dagpenningens storlek på nytt vid uppfyllandet av arbetsvillkoret endast om den lön som fastställts på grund av de nya inkomstuppgifterna skulle vara större än den tidigare fastställda lönen. Arbete som arrangerats på grundval av sysselsättningsskyldigheten minskar således inte den arbetslöshetsdagpenning som utbetalas efter att arbetet upphört.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi