Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Tjänsturval

Träningar
Prövningar
Arbetskraftsutbildning
Frivilliga studier
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Träningar

TE-byråernas träningar indelas i jobbsökarträning och karriärträning. Samtliga arbetssökanden som deltar i jobbsökar- och karriärträning har rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänst samt rätt till kostnadsersättning. TE-byrån tillställer kassan ett arbetspolitiskt utlåtande om deltagande i träning. För de dagar du deltar i träningen kan du få dagpenning och kostnadsersättning.

Prövningar

Prövningstjänster indelas i utbildningsprövning vid en läroanstalt och arbetsprövning på arbetsplatsen. En arbetssökande som deltar i prövningen har rätt till inkomstrelaterad dagpenning på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande tjänst och även rätt till kostnadsersättning. TE-byrån tillställer kassan ett arbetspolitiskt utlåtande om deltagande i prövning. För de dagar du deltar i prövningen kan du få dagpenning och kostnadsersättning.

Det är möjligt att bruka Rekryteringsprövning för att bedöma lämpligheten för ett kortvarigt arbetsuppdrag, innan ett arbetsavtal görs upp. För tiden för en arbetsprövning betalas åt dig på grundval av arbetslöshet den arbetslöshetsförmån du får, när du är arbetslös. Rekryteringsprövningen är inte sysselsättningsfrämjande service, och ej heller betalas kostnadsersättning eller förhöjd inkomstdel ut för den tiden. Rekryteringsprövningen kan vara högst en månad hos samma prövningsanordnare.

Rekryteringsprövningen är en utvidgad form för  arbetsprövning och den i kraft till utgången av år  2018.

Arbetskraftsutbildning

TE-byrån erbjuder i form av arbetskraftsutbildning möjlighet att avlägga grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av examen. Med vissa förutsättningar är det som arbetskraftsutbildning även möjligt att avlägga högskoleexamen. Till arbetskraftsutbildning ansöks via TE-byrån, som också utför antagandet av studerandena. Närmare uppgifter om vilka arbetskraftsutbildningar som erbjuds samt om antagning av studerande lämnas av TE-byråerna. För att bli antagen till arbetskraftsutbildning bör du ha ett av TE-centralen konstaterat utbildningsbehov.

Det är möjligt att för utbildningstiden utbetala inkomstrelaterad dagpenning, även om personen i fråga betraktas som företagare i huvudsyssla, eller även om han eller hon inte är arbetslös eller helt och hållet permitterad, om han eller hon dock hotas av arbetslöshet. TE-byrån bedömer om personen ska betraktas som företagare i huvudsyssla samt om personen är hotad av arbetslöshet. TE-byrån meddelar kassan därom i sitt arbetskraftspolitiska utlåtande. Du har inte rätt till dagpenning, om du är i arbete men inte hotas av arbetslöshet.

 • Till en företagare i huvudsyssla kan under arbetskraftsutbildningen utbetalas grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning.
 • Till en anställd som hotas av arbetslöshet kan under arbetskraftsutbildningen utbetalas inkomstrelaterad dagpenning jämte förtjänstdel.

Om du uppfyller det nya arbetsvillkoret under arbetskraftsutbildning, inleds maximitiden på 500 inte från början. En ny självrisktid utsätts inte heller och storleken av dagpenningen fastställs inte på nytt. Om maximitiden på 500 dagar uppfylls under utbildningen, har du inte lägre rätt till inkomstrelaterad dagpenning under utbildningen. I en sådan situation kan du vara berättigad att få arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten. Då utbildningen avslutas har du dock, om de övriga förutsättningarna uppfylls, rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning baserar sig då på det arbetsvillkor som uppfyllts under utbildningen. Maximitiden inleds då från början, dagpenningens storlek fastställs på nytt och en ny självrisktid utsätts.

Frivilliga studier

TE-byråerna erbjuder möjlighet till frivilliga studier för sådana arbetssökanden som är i behov av yrkesmässig utbildning. Du kan vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning under frivilliga studier, om

 • du är arbetssökande vid en TE-byrå,
 • du har fyllt 25 år då de studier för vilka stöd beviljas inleds,
 • du har ett av TE-byrån konstaterat behov av utbildning,
 • TE-byrån har uppskattat att stödjandet av studierna är det mest ändamålsenliga sättet att förbättra dina yrkesfärdigheter och möjligheter att få arbete eller behålla ditt arbete,
 • stödjandet av studierna har överenskommits i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter denna innan studierna inleds och
 • förutsättningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls.

TE-byrån lämnar kassan ett utlåtande om frivilliga studier. Av utlåtandet framgår att utbildningen ingår i den uppgjorda sysselsättningsplanen. För tiden för frivilliga studier är det möjligt att få inkomstrelaterad dagpenning jämte eventuell förhöjningsdel. Under tiden för frivilliga studier utbetalas kostnadsersättning, om studierna med stöd av arbetsförmån har inletts före 1.1.2017.

Förmånen kan utbetalas för högst 24 månader per en studiehelhet. Stödtiden förbrukas oberoende av om dagpenning kan utbetalas t.ex. på grund av periodisering av ett av arbetsgivaren beviljat stödpaket. Om du fortsätter dina studier under en längre tid än 24 månader, är det möjligt att du betraktas som en studerande på heltid, varvid du inte är berättigad till arbetslöshetsdagpenning. TE-byrån följer med hur studierna framskrider samt uppfyllandet av maximitiden. Studierna ska exceptionellt kunna stödjas under en tid av 48 månader, om målet för studierna är att avlägga grundstudiernas lärokurs.

Om det har avtalats om periodisering av studierna, förbrukas maximitiden för studierna endast under avtalade studieperioder. Tiden mellan perioderna räknas inte som studietid, och för denna tid utbetalas inte heller arbetslöshetsdagpenning på grund av studier. Som arbetslös kan du dock vara berättigad till dagpenning på grund av arbetslöshet under tiderna mellan studieperioderna. 

Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsdagpenning ska alltid vara studier på heltid. TE-byrån uppskattar om studierna kan anses vara studier på heltid. Om du ändrar din studieplan så att tidigare studier på deltid blir studier på heltid, kan du be TE-byrån på nytt uppskatta förutsättningarna för att stöda studierna. Som studier på heltid anses:

 • studier i syfte att avlägga lägre eller högre högskoleexamen,
 • gymnasiestudier för unga,
 • studier, vilkas omfattning är i genomsnitt minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad eller, om studiernas omfattning inte har fastställts i studieveckor eller studiepoäng, 25 timmar i veckan.

Tidigare inledda studier stöds i regel endast om syftet är att fortsätta studier som varit avbrutna minst ett år. Avbrottstiden räknas som utgångspunkt från den sista studieprestationen i utdraget ur studieprestationsregistret. Studierna anses inte vara avbrutna på det krävda sättet, om du under det senaste året har deltagit i undervisningen eller förberett ditt examensarbete under handledning. Avbrottet på ett år förutsätts inte om studierna har inletts under ett arbetsförhållande eller om samma studier tidigare har utövats som arbetskraftsutbildning. Undantaget är att frivilliga studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån utan att det förutsätts att studierna är avbrutna i minst ett år, om studierna har inletts under periodiseringstiden med en ekonomisk förmån som erhållits av arbetsgivaren. Man ska kunna komma överens om att studierna stöds efter att studierna har börjat, om studierna har inletts under periodiseringen av en ekonomisk förmån. För mer information kontakta TE-byrån.

Endast av särskilt skäl kan inledandet av helt nya högskolestudier stödjas med arbetslöshetsdagpenning. Studier som leder till licentiat- eller doktorsexamen kan inte stödjas med arbetslöshetsdagpenning. Observera att även öppna högskolestudier kan i allmänhet inte beaktas som heltidsstudier.

Det är möjligt för dig att begära att TE-byrån avbryter stödjandet av studierna. Det krävs dock en giltig anledning för avbrottet. TE-byrån prövar om anledningen är giltig.

Om du uppfyller det nya arbetsvillkoret under dina studier, inleds inte maximitiden från början. En ny självrisktid fastställs inte och storleken av dagpenningen fastställs inte på nytt. Om maximitiden uppfylls under studierna, har du inte lägre rätt till inkomstrelaterad dagpenning under studierna. I en sådan situation kan du vara berättigad att få arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten. Då studierna avslutas har du dock, om de övriga förutsättningarna uppfylls, rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning baserar sig då på det arbetsvillkor som uppfyllts under studierna. Maximitiden inleds då från början, dagpenningens storlek fastställs på nytt och en ny självrisktid utsätts.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Utkomstskyddet för en klient som deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet kan tryggas med inkomstdagpenning, om han eller hon har varit berättigad till inkomstrelaterad dagpenning omedelbart innan den rehabiliterande arbetsverksamheten har inletts. TE-byrån och klientens hemkommun uppgör tillsammans med klienten en aktiveringsplan och ordnar en lämplig tjänsthelhet.

TE-byrån tillställer kassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om deltagande i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte. För de dagar personen deltar i verksamheten kan till denne utbetalas inkomstdagpenning och kostnadsersättning. Kostnadsersättning kan för tiden för rehabiliterande arbetsverksamhet inte utbetalas som förhöjd.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi