Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Sökande av ändring

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan ändring sökas i arbetslöshetskassans beslut hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.  Om medlem i kassan är missnöjd med beslutet, ska han eller hon anföra skriftligt besvär, som riktas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Besväret tillställs den arbetslöshetskassa som fattat beslutet, vilken sedan sänder besvärsskriften och de handlingar som samlats vid handläggningen av ärendet jämte kassans utlåtande till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Den som är missnöjd med beslutet av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kan söka ändring i detta hos försäkringsdomstolen.

Tillställande av besväret till arbetslöshetskassan

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan ändring sökas i arbetslöshetskassans beslut hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.  Om medlem i kassan är missnöjd med beslutet, ska han eller hon anföra skriftligt besvär, som riktas till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Detta besvär tillställs den arbetslöshetskassa som fattat beslutet. I det beslut som kassan meddelar finns det alltid på baksidan en besvärsundervisning, där det lämnas anvisningar för att anföra besvär.

Besvären ska tillställas kassan senast 30 dagar efter att besvärsställaren har fått del av kassans beslut. Besvärsställaren anses ha fått del av kassans beslut på den sjunde dagen, då beslutet har postats till den uppgivna adressen, om inte annat bevisas.

Du kan skicka dit besvär till oss också som meddelande från OmaYTK-tjänst.

I besvärsskriften ska det beslut preciseras, i vilket ändring söks. Därutöver ska i besvärsskriften meddelas till vilken del ändring i beslutet söks, vilka ändringar som krävs samt motiveringarna för kraven.

Efter att besvären har ingått till kassan registreras det som inkommet. Om kassan inte kan rätta till beslutet, ska kassan ska inom 30 dagar efter att besvärstiden gått ut sända besvärsskriften och de handlingar som samlats vid handläggningen av ärendet jämte kassans utlåtande till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.  Kassan tillställer besvärsställaren uppgift om kassans utlåtande och bereder besvärsställaren möjlighet att bli hörd i fråga om kassans utlåtande. Om besvärsställaren vill lämna ett bemötande med anledning av kassans utlåtande, ska besvärsställaren tillställa det direkt till besvärsnämnden.

Sökande av ändring i beslutet av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Den som är missnöjd med beslutet av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kan söka ändring i detta hos försäkringsdomstolen. Även i denna situation tillställs besvären den arbetslöshetskassa som fattat det ursprungliga beslutet. Om kassan inte kan rätta beslutet, tillställer kassan försäkringsdomstolen handlingarna tillsammans med sitt eget beslut inom 30 dagar efter att besvärstiden utlöpt. I försäkringsdomstolens beslut får inte ändring sökas genom besvär.

Genomsnittliga handläggningstider i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden samt försäkringsdomstolen

Den genomsnittliga handläggningstiden för besvär i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är för närvarande cirka sex månader. I försäkringsdomstolen är den genomsnittliga handläggningstiden för närvarande cirka 12 månader.

Handläggningen av besvär i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och försäkringssdomtolen är avgiftsfri, dvs. ingen utgift uppbärs för handläggandet.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi