Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Bli medlem

Medlemsbehörighet

Varje lönearbetare, som inte har fyllt 68 år och som sorterar under tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, kan bli medlem i YTK. Som lönearbetare betraktas en sådan löntagare, som arbete arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Företagare kan alltså inte försäkra sig i YTK. På så sätt utgör exempelvis arbete som utförts genom uppdragsavtal eller såsom yrkesutövare eller verksamhet som företagare i huvudsyssla ett hinder för ditt medlemskap. Du kan inte heller som arbetslös eller permitterad på heltid ansöka om medlemskap, med undantag för vissa begränsningar för personer som återvänder från utlandet till arbetsmarknaden i Finland.

Inom utkomstskyddet för arbetslösa definieras du som företagare fört och främst då du utför förvärvsarbete utan att stå i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

För det andra, du kan också inom utkomstskyddet för arbetslösa betraktas som företagare i egenskap av delägare i ett aktiebolag eller som familjemedlem till företagaren. Bedömningen av ställningen som företagare sker då både på grundval av din personliga ägarandel och din familjs ägande, och å andra sidan på grundval om du arbetar i företaget i ledande ställning. Du anses vara i ledande ställning i så fall att du är verkställande direktör, medlem av styrelsen eller i annan motsvarande ställning i företaget. Som familjemedlem i den bemärkelsen, som lagen om utkomstskydd för arbetslösa avser, betraktas make (även sambo), barn och barnbarn samt föräldrar och mor- och farföräldrar som bor i samma hushåll.

Se närmare i punkten Ingångssida>ABC för utkomstskydd>Företagarfrågor inom utkomstskyddet>Definition av företagare med hänsyn till utkomstskyddet, när du betraktas som företagare i fråga om olika företagsformer.

Verkställande direktörer för aktiebolag och andelslag kan ansluta sig som medlem i YTK. Rätten till dagpenning är dock då mer begränsad än för en medlem i arbetstagarställning. En verkställande direktör har, då han eller hon är arbetslös, rätt till inkomstdagpenning. Rätt till dagpenning under permitteringstiden finns dock inte.

En person som arbetar via ett andelslag eller företag som förmedlar arbetskraft anses i vissa fall sysselsätta företagare, och inte i sådant lönearbete, på basis av vilket det skulle föreligga rätt att ansluta sig till en löntagarkassa. Om ett samfund som förmedlar arbetskraft verkar endast i en ställning som fakturerare av arbetsersättning och inte egentligen utövar något slag av verksamhet i den aktuella branschen, kan inte andelslaget eller företaget anses vara arbetsgivare i den bemärkelsen som arbetsavtalslagen avser, och en arbetstagare har ej heller på grundval av detta arbete rätt att ansluta sig till en arbetslöshetskassa för löntagare. Om du arbetar genom ett samfund som förmedlar arbetskraft och önskar ansluta dig till arbetslöshetskassan, rekommenderar vi att du står i kontakt med vår kundtjänst, så att vi kan försäkra oss om din rätt att ansluta dig till vår arbetslöshetskassa.

Ifall du inte uppfyller medlemsvillkoren och YTK inte heller godkänner dig som medlem, meddelas du ett skriftligt beslut om det samt motiveringar på det sätt som 4 § i lagen om arbetskassor förutsätter. Ändring i detta beslut kan sökas hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi