Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Avsluta medlemsskap

Utträde ur arbetslöshetskassan

Du kan avsluta ditt medlemskap i YTK genom att sända oss en utträdesanmälningsblankett, eller genom att skicka utträdesanmälan i fri form per e-post till adressen eroilmoitus@ytk.fi Uppge ditt namn och medlemsnummer eller din födelsetid i utträdesanmälan i fri form. Du kan sända anmälan per post, telefax eller e-post. Du lägger väl märke till att du måste betala YTK -medlemsavgiften ännu för det kalenderår, under vilket du varit medlem i YTK. Om medlemsavgiften inte betalas, måste YTK utesluta dig från ditt medlemskap. Detta innebär att du inte får med dig till den nya arbetslöshetskassan den tid med medlemskap och i arbete som förvärvats i YTK.

Om du inleder företagsverksamhet, kan du, om du så önskar, bevara ditt medlemskap i löntagarkassan i högst 18 månaders tid. Denna rättighet kallar efterskyddsrätt och med den avses den tid under vilken en person som blivit arbetslös, och som från att ha varit löntagare blir företagare, kan vara berättigad att få arbetslöshetsdagpenning på grundval av lönearbetet som föregått företagandet. Ifall företagsverksamheten fortgår efter efterskyddstiden, ska du själv träda ut ur löntagarkassan.

Vi rekommenderar ändå att du ansluter dig till företagarkassan genast, när du inleder företagsverksamheten. Endast som medlem i företagarkassan samlar du in arbetsvillkoret för företagare. Om du ansluter dig till företagarkassan, när du inleder företagsverksamheten, ska du sända oss en anmälan om utträde. I Finland finns det två arbetslöshetskassor som är avsedda för företagare, Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (www.syt.fi/sv) samt Arbetslöshetskassan för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa - AYT (www.ayt.fi/sv).

Ifall du håller på att inleda företagsverksamhet eller överväger att göra det, lönar det sig alltid för dig att kontakta arbetslöshetskassan, så att du får korrekt information om dina rättigheter och möjligheter med hänsyn till utkomstskyddet för arbetslösa.

Om du håller på att bli pensionerad, är medlemskapet i arbetslöshetskassa inte längre till nytta för dig. Sänd oss då en anmälan i fri form om utträde antingen per e-post eroilmoitus@ytk.fi eller ett meddelande via OmaYTK. Uppge i meddelandet åtminstone ditt namn och medlemsnummer eller din födelsetid samt den dag, varifrån du önskar avsluta ditt medlemskap i YTK. Lägg märke till att din medlemsavgift ska vara betald för det kalenderår då du har varit medlem i YTK.

Om du håller på att bli pensionerad från tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning och behöver ett intyg från oss om arbetslöshetsdagpenningarna, så meddela oss om den dag, från vilken du ansöker om pension. Vi kan skriva ett intyg åt dig efter att det betalats ut dagpenning för åtminstone en dag för den månad som föregår pensionens början. Se närmare anvisningar i ABC för utkomstskydd i punkten Rätt till tilläggsdagar.

Uteslutning av medlem

Försummelse att betala YTK:s årliga medlemsavgift leder till uteslutning ur YTK. Därtill kan vid situationer enligt 4 § i lagen om arbetslöshetskassor en medlem uteslutas ur YTK vilken då han eller hon anslutit sig eller senare förfarit svikligen. En person som övergått till att vara företagare kan bevara medlemskapet i YTK i 18 månader, varefter han eller hon utesluts, ifall YTK har vetskap om att den aktuella medlemmen övergått till att vara företagare.

En medlem som inte betalar den årliga medlemsavgiften kan uteslutas ur medlemskap i kassan fr.o.m. den dag då medlemsavgifterna är obetalda. I praktiken sker en uteslutning ur YTK på grund av obetalade medlemsavgifter retroaktivt under följande år från den tidpunkt då medlemsavgiften är obetald. I betalningspåminnelsen, som samtidigt avser ett hörande som avses i lagen om arbetslöshetskassor, uppges påföljderna av en försummelse att betala medlemsavgiften.

Arbetslöshetskassan kan efter att ha hört medlemmen ur medlemskapet även utesluta en person

  • som vid sitt inträde lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
  • som svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller  för dess storlek
  • som vägrar att iaktta kassans stadgar eller av kassans styrelse meddelande föreskrifter.

Endast en löntagare kan vara medlem i YTK. En medlem i YTK som övergått till företagsverksamhet kan bevara sitt medlemskap i YTK i högst ett och ett halvt år fr.o.m. att företagsverksamheten inletts. Då en medlem har verkat som företagare över 18 månader, ska han eller hon alltså uteslutas.

I YTK fattas besluten om att utesluta en medlem av verkställande direktören. Före uteslutningen hörs medlemmen i ett ärende om uteslutning. I ett beslut genom vilket kassan har förkastat ansökan om medlemskap eller uteslutit en medlem kan ändring sökas hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi