Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Bilagor till ansökan

I samband med ansökan om dagpenning bör du även sända nödvändiga bilagor till kassan. De bilagor som kassan behöver varierar allt efter om du är helt och hållet arbetslös, permitterad, permitterad med förkortad arbetsvecka eller permitterad med förkortad arbetsdag, deltidsanställd eller en person som utför tillfälligt arbete.

Löneintyg eller -uträkning
Meddelande om uppsägning
Arbetsavtal
Meddelande om permittering
Skattekort
Utredningar över andra inkomster och förmåner
Veckotimlista
Avtal om vårdnaden och underhållet av barn

Löneintyg eller -uträkning

I regel ska du sända kassan ett löneintyg för minst 26 kalenderveckor. Kassan behöver löneintyget för att kunna fastställa den lön som utgör grunden för dagpenningen. Om du under de 26 veckor som föregår arbetslösheten har haft flera arbetsförhållanden, ska du tillställa kassan löneintyg för varje arbetsförhållande. Observera att arbetet bör vara sådant, som kan räknas med i löntagarens arbetsvillkor. Löneintyget ska vara för den tidsperiod, under vilken du uppfyllt arbetsvillkoret. Även om du inte har en enda vecka som kan räknas med i arbetsvillkoret (i regel minst 18 timmar/vecka) fr.o.m. 30.12.2013, bör du dock tillställa löneuppgifterna för minst 34 kalenderveckor.

I löneintyget ska finnas följande uppgifter:

 • Alla löner som förvärvats under den i löneintyget avsedda tidsperioden. Löneintyget får inte innehålla löner som erhållits utanför ifrågavarande tidsperiod. Lönerna uppges alltså enligt förvärvsprincipen. Detta bör beaktas i synnerhet då eventuella produktionsprovisioner, bonus eller motsvarande löneposter uppges. Om det finns obetalade löner för löneintygets tidsperiod, ska de antecknas skilt för sig i intyget.
 • Uppgift om tidpunkten för utbetalningen av lönen.
 • Frånvaror utan lön. Sådana perioder är till exempel sjukdomstider, studier samt moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.
 • Semesterersättning och semesterpenning specificerade. Semestersättning är den ersättning som vid avslutat arbetsförhållande utbetalats för semester som inte tagits ut. Utbetalning av semesterpenning grundar sig på kollektivavtal.
 • Namn och telefonnummer för arbetsgivarens kontaktperson.
 • Underskrift av arbetsgivarens kontaktperson.

Meddelande om uppsägnin

Sänd kassan meddelande om uppsägning av arbetsavtal, ifall ditt arbetsförhållande har sagts upp eller ett arbetsförhållande på heltid har omvandlats till ett arbetsförhållande på deltid. För att utreda uppsägningstiden behöver kassan dessutom uppgift om när arbetsavtalet är uppsagt. Om du inte har fått något skriftligt meddelande om uppsägning, kan du av arbetsgivaren begära en skriftlig utredning om när meddelandet om uppsägning har lämnats, datum då arbetsavtalet utgår och grunderna för uppsägningen.

Arbetsavtal

Bifoga arbetsavtalet till din ansökan åtminstone då ditt arbetsavtal på viss tid har avslutats eller då du har permitterats. För att kunna handlägga din ansökan om dagpenning behöver kassan uppgiften om arbetsförhållandets karaktär (gällande tillsvidare/på viss tid). Om inte något skriftligt arbetsavtal har gjorts upp, ska kassan tillställas en skriftlig utredning av arbetsgivaren om de centrala villkoren i arbetsförhållandet.

Meddelande om permittering

Om du är permitterad, bör du tillställa kassan meddelande om permittering. Arbetsgivaren ska enligt arbetsavtalslagen meddela arbetstagaren personligen om permittering senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Meddelandet kan lämnas personligen, per brev eller e-post. I meddelandet ska grunden för permitteringen anges, dess begynnelsetid och längd eller uppskattad varaktighet. För att utreda tiden för den meddelade permitteringen, behöver kassan även uppgift om när meddelandet om permittering har lämnats.

Skattekort

Skatteuppgifterna för medlemmar som anslutit sig till kassan före innevarande år får kassan direkt av skattemyndigheten. Det är dock förskottsinnehållningsprocenten för löneinkomster som kassan får av skattemyndigheten. Förskottsinnehållningsprocenten alltid minst 25 procent, om förskottsinnehållningen sker utifrån förskottsinnehållningsuppgifterna för löneinkomster. 

Om du erhåller dagpenning eller alterneringsersättning hos oss, så begär ett ändringsskattekort hos skattebyrån för förmånen och sänd det till oss. Då verkställs förskottsinnehållningen enligt ändringsskattekortets procent och den höjs alltså inte automatiskt till 25 %.

Vi får inte uppgifterna i ändringsskattekortet direkt från beskattningsmyndigheten. Du kan sända oss ändringsskattekortet elektroniskt via Sänd bilagorna -tjänsten.

Utredningar över andra inkomster och förmåner

Som sökande av dagpenning ska du utan dröjsmål meddela kassan om sådan förändring i dina omständigheter, som eventuellt påverkar din rätt till arbetslöshetsdagpenning eller minskar dagpenningens storlek. I oklara fall lönar det sig att kontakta vår kundtjänst, telefon (02) 760 7620.

 • Om du har inkomster under arbetslösheten eller t.ex. deltidsarbetar, ska till ansökan fogas intyg över den lön du erhållit.
 • Om du mottar någon socialförmån, ska du tillställa kassan en kopia av det senaste beslutet. Meddela alltid kassan om ansökt pension eller överklagat pensionsbeslut.
 • Om du verkar som företagare eller lantbruksföretagare i bisyssla, så tillställ kassan uppgifter om senast verkställda beskattning.
 • Om du har inlett företagsverksamhet i bisyssla, så tillställ kassan förskottsdebetsedel.
 • Om till dig eller din familj utbetalas hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år, så bifoga, förutom beslutet, uppgift om vem som vårdar barnet (Utredning om stöd för hemvård av barn).

Veckotimlist

 • Om du har utfört två eller flera deltidsarbeten, så lämna timlista per kalendervecka över de utförda arbetstimmarna. Timlistan ska tillställas för varje arbetsgivare.
 • Likaså ska du tillställa kassan en veckotimlista, om din arbetstid har varierat sålunda att din arbetstid vissa veckor har blivit under 18 timmar.

Avtal om vårdnaden och underhållet av barn

Om avtal träffats om vårdnaden och underhållet av barn, tillställ kassan det av socialnämnden fastställda avtalet eller domstolens beslut för utbetalning av barnförhöjning.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi