Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Vanliga frågor

Medlemsskap

Hur övergår man till kassan som gammal medlem, sköter kassan utträdet ur den tidigare kassan?

Det är möjligt att byta arbetslöshetskassa. Då lönar det sig att först sända medlemsansökan till den nya arbetslöshetskassan. Sänd anmälan om att du utträder ur den gamla kassan efter att ditt medlemskap i den nya kassan har bekräftats, eftersom du inte kan vara medlem i två kassor. Således fortsätter ditt utkomstskydd vid arbetslöshet utan avbrott, och övergången från den ena kassan till den andra sker i egenskap av en s.k. gammal medlem. Då behåller du också din förvärvade arbetstid och medlemstid och dessa överförs med dig till den nya kassan.

På anslutningsblanketten kan du ge YTK-kassan fullmakt att sköta utträdet ut den tidigare kassan för dig. Då begär YTK att ditt medlemskap i den tidigare kassan upphör den dag som föregår din anslutning till YTK. Utträdet ur eventuellt fackförbund bör du själv sköta. Om den tidigare kassans medlemskapsavgift har uppburits ur din lön, bör du även meddela löneräknaren om att du bytt kassa. YTK:s medlemskapsavgift betalar du själv.

Om du redan har hunnit utträda ur den gamla kassan, kan arbetstiden och medlemskapet i den tidigare kassan räknas med endast om du ansluter dig till den nya kassan inom en månad från det att du utträtt ur den tidigare kassan. Om övergångstiden på en månad överskrids, ansluter du dig till kassan som en ny medlem, varvid insamlandet av de arbetsveckor som krävs för arbetsvillkoret börjar från början och det är alltså inte fråga om ett kassabyte.

Den arbetstid som eventuellt blir mellan utträdet ur den gamla kassan och anslutningen till den nya kassan, då du alltså inte är medlem i någondera av kassorna, omfattas inte av försäkringen och denna tid kumulerar alltså inte arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Därför rekommenderas det att du går till väga på ovan nämnda sätt. I varje fall är det nödvändigt att se till att behöriga skyldigheter (medlemsavgiften) till den föregående arbetslöshetskassan har fullgjorts fram till den tidpunkt då utträdet sker.

Jag vill ur från arbetslöshetskassan mitt i året, får jag medlemsavgift tillbacka?

Ifall medlemskapet upphör under kalenderåret, kommer vi att returnera överstående delen av årsavgiften. Medlemsavgiften returneras till den del som medlemskapet inte varit i kraft. Returneringen kräver att årsavgiften har betalats i sin helhet. Summor under 10 euro returneras inte. Ingen dröjsmålsränta utgår på medlemsavgiften.

Kan jag bli medlem i ett fackförbund, om jag byter medlemskap från en annan arbetslöshetskassa till YTK?

Du kan bli medlem i ett fackförbund om du är medlem i YTK. Du kan inte bli medlem i två arbetslöshetskassa samtidigt. Om du hör till en annan arbetslöshetskassa när du anslutar dig till YTK, måste du avsluta medlemskap i den föregående kassan. I anslutningsblanketten kan du också ge YTK fullmakt att sköta avslutandet av medlemskapet i den föregående kassa för dig. YTK kan inte avsluta ditt medlemskap i ett fackförbund. Om du vill inte fortsätta medlemskap i ett fackförbund det ska du dock själv avsluta. Det är möjligt att arbetslöshetskassans medlemsavgift har hört till fackförbundets medlemsavgift. Meddela också löneräknaren om byte av kassa, ifall medlemsavgiften till den föregående arbetslöshetskassan har uppburits från din lön.

Jag har fått en påminnelsefaktura , kan jag ännu uppskjuta förfallodagen eller betala avgiften i rater?

För att bevara medlemskapet bör medlemsavgiften betalas varje år. Enligt YTK regler det krävs att medlemsavgiften är betald innan dagpenning kan utbetalas. Då det gäller en påminnelsefaktura, kan förfallodagen inte uppskjutas. Då är det inte heller möjligt att betala avgiften i rater.   

 

Kan medlemskapet bli giltigt retroaktivt?

Enligt lagen om arbetslöshetskassor börjar medlemskapet tidigast den dag då den nya medlemmen skriftligt har ansökt om medlemskap i kassan. Medlemskapet börjar tidigast från den dag då anslutningsblanketten kommer till kassan. Medlemskapet gäller inte retroaktivt.

Jag tar ut moderskapsledighet / börjar studera / fullgör värnplikt – är jag tvungen att betala medlemskapsavgiften?

Granskningsperioden för arbetsvillkoret (28 månader) kan förlängas med högst sju år, om sökanden på grund av t.ex. barnafödsel eller vård av barn som är högst 3 år, heltiddstudier, sysselsättningsfrämjande tjänster, värnplikt, civiltjänstgöring, sjukdom, anstaltsvård eller rehabilitering är förhindrad att stå till arbetsmarknadens förfogande. Förlängningen av granskningsperioden medför att de veckor i arbete som du samlat in före moderskapsledigheten eller början av annan ovan nämnda orsak räknas med i tiden i arbete. För att bevara den insamlade tiden i arbete ska du betala kassans medlemsavgift normalt.

Kan en studerande ansluta sig till YTK?

Javisst, ifall du jobbar vid sidan om studierna. Som medlem i YTK godkänns en person som bor i Finland och arbetar som löntagare. Arbetet kan vara på deltid eller sporadiskt. Efter att ha anslutit sig som medlem uppkommer rätt till inkomstrelaterad dagpenning, när man som medlem har utfört arbete i minst  26 kalenderveckor, där arbetstiden per vecka i regel har varit minst 18 timmar.

När kommer fakturan för medlemsavgiften?

En ny medlem får fakturan för medlemsavgiften inom ett par veckor från anslutingen. Därefter kommer nästa årets fakturan alltid i slutet av året. Man kan själv välja, om man önskar få fakturan som nätfaktura, per post eller till Itellas Netposti-service. Medlemsavgiftsfakturorna sänds varje år graderat allt efter medlemmens födelsemånad. Fakturorna kommer alltså nödvändigtvis inte samtidigt, även om det i samma familj finns flera YTK-medlemmar.

Kan jag använda det gamla referensnumret för att betala medlemsavgiften?

Medlemsavgiften får inte betalas med det gamla referensnumret. Samma referensnummer gäller inte varje år. Genom att använda referensnumret på ifrågavarande faktura förvissar du dig om att betalningen riktas rätt.

Hurdan medlemsavgift har YTK?

 För år 2016 är medlemsavgiften 118 euro.

Hur ansluter man sig till YTK?

Medlemskap i YTK söks skriftligt. Anslutningsblanketten kan fyllas i och sändas elektroniskt via våra webbsidor. Blanketten kan även skrivas ut under Blanketter och sändas per post. Medlemskapet i YTK börjar tidigast från den dag då anslutningsblanketten kommer till kassan. Det är inte möjligt att inleda medlemskapet retroaktivt.