Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Vanliga frågor

Medlemstjänster

Kan någon annan uträtta ärenden för mig hos kassan?

Om du vill att någon annan sköter dina ärenden med kassan, bör du lämna en fullmakt till kassan, där du befullmäktigar en viss person att sköta dina ärenden för din räkning. Den bästa fullmakten med tanke på detta är en individualiserad fullmakt, varav framgår vilka ärenden den befullmäktigade kan sköta, t.ex. ärenden som hänför sig till ansökande om arbetslöshetsdagpenning och av kassan erhålla uppgifter om frågor som hänför sig till dagpenningen. På så sätt kan kassan förvissa sig om att den lämnar uppgifter om dina angelägenheter endast till sådana personer som är berättigade därtill och även du kan kontrollera att den befullmäktigade sköter endast sådana ärenden som du önskar att denne tar hand om.

Hur sker utträdet ur kassan?

Du kan utträda ur YTK genom att sända en fritt formulerad anmälan om utträde. Anmälan bör innehålla tillräckliga identifieringsuppgifter, dvs. namn och medlemsnummer eller födelsedatum. Anmälan kan sändas per post till adressen Teollisuuskatu 4, 32200 Loimaa, per telefax till numret (02) 762 4917 eller via e-post till adressen eroilmoitus@ytk.fi. På vår webbsida under Anmälan om utträde kan du även sända anmälan i elektronisk form.

Hur meddelar jag om ändrade kontaktuppgifter?

Ändrade kontaktuppgifter meddelas behändigt genom OmaYTK och på så sätt förvissar du dig om att kassan har dina aktuella kontaktuppgifter. YTK kontrollerar kontaktuppgifterna för sina medlemmar årligen före medlemsavgifterna faktureras. Det är dock bäst att själv meddela kassan om ändrade kontaktuppgifter.

Var kan jag få hjälp, om jag behöver juridisk rådgivning?

Regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning

Regionförvaltningsverkets arbetarskydd tillhandahåller information om lagstiftningen om anställningsförhållandet, arbetslivets dataskydd, semesterfrågor, kollektivavtal eller frågor som är förknippade med att anställningsförhållandet avslutas. Arbetarskyddsförvaltningen är indelad regionalt i fem ansvarsområden. Från arbetarskyddets huvudsidor kommer Du till regionens sidor.

Opuslex jurister betjänar per telefon

Telefonrådgivning på numret

0600-199 33

Vardagar kl. 9 - 17

I frågor om anställningsförhållandet

familje- och arbetsrätt

till priset 1 euro + lna per minut

Opuslex är ett landsomfattande nätverk av drygt tjugo självständiga advokatbyråer med verksamhet för egen räkning. Syftet med OpusLex-nätverket är att göra tröskeln lägre till en advokatbyrå på så sätt att vanliga människor och företag lätt kan söka hjälp innan frågorna har blivit problem. Detta syfte utesluter givetvis inte att man kunde söka hjälp för att finna en lösning, då ett problem uppstått.

Telefonrådgivning ges om lagarnas innehåll och de allmänna principer som ska följas i anställningsförhållandena. Sådana är till exempel en ändring av arbetsvillkoren, uppsägning eller hävning av arbetsavtalet, semester, arbetstid, jämställdhet, diskriminering och ersättningar som hänför sig till dem. Däremot kan Du i frågor som hänför sig till kollektivavtalens innehåll (t.ex. lönetabeller, minimilön, Pekkas-dagar och olika tillägg) vända dig till regionförvaltningsverkets arbetarskyddsförvaltning. Alla kollektivavtal som godkänts som allmänt bindande, där det branschvis mer exakt har avtalats om löner o.d. villkor, finns på sidorna för statens författningsdatabank på adressen www.finlex.fi/sv/.

På Opuslex hemsidor finns ett omfattande artikelbibliotek och en sida som presenterar domstolens verksamhet. På kartan ser Du hur nätverket täcker de olika ekonomiområdena i Finland. Genom att klicka på staden kommer Du till hemsidorna för byrån i närmaste stad, där Du får mer ingående information om vad byrån kan.

Opuslex rådgivning är inte YTK:s service, utan tjänsten produceras av de advokatbyråer som ingår i Opuslex. Advokaterna är självständiga och oberoende jurister, som verkar enligt strikta normer, alltid lojala mot klienten. Erfarenheten har visat att medlemmarna har fått goda råd för sina problem genom detta nätverk.

Finlands Advokatförbunds gratis rådgivning

Hos den jour som organiseras av advokaterna får man gratis rådgivning i juridiska ärenden på cirka tio orter runt om i Finland. En advokat berättar om det är nödvändigt att söka juridisk experthjälp och hänvisar, om så önskas, till en insatt advokat eller den rätta myndigheten. Hos jouren uppsätts inte handlingar eller sköts inte andra uppdrag. De diskussioner som förs med juristen i jouren är alltid konfidentiella. I regel kan man inte göra tidsbeställningar hos jouren eller lämna rådgivning per telefon.

Platsen för advokatjouren närmast din boningsort samt jourtiderna finner du här.

Staten har rättshjälpsbyråer för att ge rättshjälp

Hos statens rättshjälpsbyråer tillhandahålls advokattjänster av alla slag för dem som är berättigade till rättshjälp. Rätthjälpsbyråernas offentliga rättsbiträden som utför advokatuppdrag är självständiga och oberoende. Det finns 41 rättshjälpsbyråer och de är i allmänhet belägna på tingsrättsorterna. En rättshjälpsbyrå kan vid behov ha flera än ett kontor. Chefen för statens rättshjälpsbyrå är det ledande offentliga rättsbiträdet. Vid byråerna arbetar cirka 220 rättsbiträden och i samma omfattning byråpersonal. En klient kan vända sig till vilken rättshjälpsbyrå som helst, det naturligaste är att man anlitar den som är närmast. Rättshjälpsbyråerna har indelats i sex rättshjälpsdistrikt, som leds av direktören för rätthjälpsväsendet. Rätthjälpsdistrikten är Åbo, Vasa, Östra Finlands, Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi rätthjälpsdistrikt. Rättshjälpsdistrikten har bildats enligt det regionala behovet.

Man kan få rättshjälp antingen utan ersättning eller mot endast självriskandelen. Rättshjälp söks hos rättshjälpsbyrån. De kostnader som uppbärs bestäms på basis av sökandens inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet. Rättshjälp beviljas inte om en part har en rättsskyddsförsäkring som täcker ärendets behandling.

Kontaktinformationen för närmaste rättshjälpsbyrå finner du här.