Aktivitetsmodellen upphävs

Regeringen har i dag förelagt riksdagen en proposition om att upphäva aktivitetsmodellen (RP 80/2019). Aktivitetsmodellen för utkomstskyddet för arbetslösa håller på att försvinna från och med 1.1.2020.

Enligt regeringens planer träder en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i kraft 1.1.2020, enligt vilken man inte längre kontrollerar den verksamhet som samlar in den aktivitet som förutsätts av aktivitetsmodellen, och inte heller utgör den ett villkor för att betala arbetslöshetsförmån till fullt belopp.

Ikraftträdandet av lagändringen skulle innebära att det inte längre ska göras en nedsättning av arbetslöshetsförmånen efter 1.1.2020. På motsvarande sätt skulle den nedsatta dagpenningen återgå till full dagpenning från och med 1.1.2020.

Den slopade aktivitetsmodellen påverkar inte de övriga villkoren för arbetslöshetsförmånen. Även i fortsättningen är det en allmän skyldighet för en arbetslös arbetssökande att söka arbete och utbildning.

Självrisktiden i början av arbetslösheten, för vilken tid dagpenning inte betalas, kvarstår i fem dagar.

En bra lagändring

YTK anser att lagändringen är bra. Aktivitetsmodellen har varit komplicerad och svårfattlig ur betalarens och mottagarens synvinkel sett.  De förmånssökande har dessutom upplevt att den är orättvis. Den har bemött de sökande som olikvärda, beroende exempelvis på boningsort och ålder. 

Hos YTK medförde införandet av aktivitetsmodellen och dess tillämpning extra arbete hos rådgivningen samt i förmånsbehandlingen på grund av den svårfattliga och byråkratiska lagen. Kostnaderna för verkställigheten har orsakat kostnader för systemändringar och utbildning. 

Under tiden, då lagen varit i kraft, har aktiviteten fram till slutet av augusti 2019 uppfyllts av cirka 51 procent av YTK:s förmånstagare. Cirka 49 procent av förmånstagarna har inte uppfyllt aktiviteten. Under den tid lagen varit i kraft, har andelen sådana som uppfyllt villkoren sjunkit. Efter den första granskningsperioden år 2018 uppfylldes aktiviteten av 53,5 % och 46,5 % uppfyllde den ej. YTK har meddelat över 81 000 beslut om nedsättning. 

Den arbetslöses livssituation borde bättre beaktas inom lagstiftningsarbetet.

Lagstiftningen om aktivitetsmodellen är ett typexempel på en komplicerad lagstiftning, som inte önskas av den som tillämpar lagstiftningen med hänsyn till verkställigheten. Sett ur mottagarens synvinkel har modellen varit oskälig och den har bemött arbetslösa i olika situationer med olika värde. Det vore bra, om man vid beredningen av lagstifntingen om utkomstskydd för arbetslösa mera skulle ta hänsyn även till lagstiftningens inverkan på den arbetslöses livssituation samt rimlighetsaspekten.