Aktivitetsmodellen upphävs

Aktivitetsmodellen för utkomstskyddet för arbetslösa håller på att slopas från och med 1.1.2020. Social- och hälsovårdsutskottet har föreslagit att riksdagen godkänner regeringens proposition om att upphäva aktivitetsmodellen (RP 80/2019). Riksdagen röstar om saken ännu senare.

Enligt regeringens planer träder en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa i kraft 1.1.2020, enligt vilken verksamheten som samlar in den  aktivitet som förutsätts av aktivitetsmodellen inte längre följs upp, och den är inte heller ett villkor för att arbetslöshetsförmånen betalas ut till fullt belopp.

Ikraftträdandet av lagändringen innebär att det inte längre görs en nedsättning av arbetslöshetsförmånen räknat fr.o.m. 1.1.2020. På motsvarande sätt återgår en nedsatt dagpenning igen till fullt belopp från och med 1.1.2020.

Slopandet av aktivitetsmodellen påverkar inte de andra villkoren för en arbetslöshetsförmån. För en arbetslös arbetssökande  är det även i fortsättningen en skyldighet att söka arbete och utbildning.

Självrisktiden i början av arbetslösheten, för vilken tid dagpenning inte betalas ut, kvarstår i fem dagar.