Allmänna arbetslöshetskassan YTK:s utlåtande

Allmänna arbetslöshetskassan YTK kan inte inom ramen för den nuvarande lagstiftningen klara av det stora antalet permitteringar som ska komma. Människornas grundlagsenliga rätt till social trygghet äventyras, om inte problemet med utbetalningen kan lösas på ett övergripande sätt.

De nu föreslagna lagändringarna löser inte det problem som hänför sig till utbetalningen av förmånerna. Enskilda undantagsbestämmelser försvårar verkställigheten och rådgivningen om dem är besvärlig. Underlättad jämkning, omvandlingen av arbetet i euro eller ett införande av ett förfarande med förskottsbetalning löser inte problemet för verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa i en situation, då utkomstskydd söks av hundratusentals permitterade under våren.

YTK är Finlands största arbetslöshetskassa med över 460 000 medlemmar. Medlemskåren representerar alla sektorer och personalgrupper. Medlemmarnas arbetslöshetsprocent är i detta nu 8,5 %.

På basis av enkäter som av YTK gjort hos sina medlemmar finns det skäl att motse att det till YTK under april månad inkommer över 100 000 ansökningar för att handläggas. Med nuvarande arrangemang kan ett sådant antal ansökningar behandlas före början av nästa år. Om vi tredubblar vårt antal handläggare, ska behandlingstiden efter en rekrytering och arbetsorientering vara över 100 dagar, vilket alltjämt överskrider den av lagstiftningen ställda gränsen för att ge ett beslut (30 dgr).

Dessutom finns det en risk för att YTK:s personal insjuknar, vilket på ett oförutsett sätt minskar personalresurserna för att handlägga ansökningarna.

En förlängning av utbetalningstiderna för utkomstskyddet för arbetslösa har omfattande negativa             konsekvenser:

  • Människornas utkomst äventyras för månader

  • Människornas köpkraft försämras, varvid företagens trångmål fördjupas

  • Antalet ansökningar om utkomstskydd ökar

Enligt vår uppfattning behövs det nu snabba lättnader som hänför sig till verkställigheten. Motsvarande lösningar har redan gjorts inom förvaltningsområdet för arbets- och näringsministeriet, där man temporärt helt och hållet avstod från att utreda de arbetskraftspolitiska frågorna för de permitterade.

Vi har gått igenom processerna för behandlingen av ansökningarna om dagpenning ur aspekten för de kommande stora massorna av ansökningar. Vi har som de mest arbetsdryga faserna för handläggningen av ansökningarna identifierat lönepreciseringen och kompletteringen av arbetsvillkoret.

För att systemet med utkomstskyddet för arbetslösa ska tåla de kommande stora mängderna ansökningar och att det inte bildas en flaskhals i handläggningen av ansökningar, föreslår YTK i dessa undantagsförhållanden följande alternativ:

1. UNDANTAG I LÖNEPRECISERINGEN OCH ARBETSVILLKORET

Den mest arbetsdryga fasen i utbetalningen av utkomstskyddet för arbetslösa är lönepreciseringen,  YTK föreslår att man temporärt avstår från granskningen av inkomstslag och att lönepreciseringen görs av de förskottsinnehållning underkastade inkomsterna som anmälts till inkomstregistret för en månads tid med arbetslöshetskassornas profil för att få information. På så sätt ska all den inkomstuppgift som behövs erhållas från inkomstregistret och fasen med att manuellt göra en löneprecisering faller bort.

På motsvarande sätt skulle arbetsvillkoret med inkomsterna för sex månader bli uppfyllt utan en granskning av inkomstslag, om den förskottsinnehållning underkastade lönen vore i genomsnitt till exempel 1 236 euro i månaden.

Detta alternativ skulle göra utbetalningen mera löpande, men på grund av de ändringar som ska behövas för systemet, skulle det även i detta alternativ bli ett dröjsmål för att betala ut utkomstskyddet. Det är allmänt bekant att det alltjämt finns problem vid användningen av inkomstregistret och ej heller lagras där i detta nu uppgifter om utbetalade förmåner. Denna modell skulle ändå göra processen snabbare.

2. UTBETAL NING AV KRISLÖN VIA FÖRETAGENS LÖNEBETALNING

YTK föreslår en tillfällig lösning för undantagsförhållandena, där dagpenning till permitterade (som kunde vara en särskilt beslutad procentandel av den senaste lönen) i form av en krislön betalas för viss tid exempelvis i tre månaders tid. Betalningen genomförs via företagens normala lönebetalningsprocesser med ett löneslag som särskilt definierats för denna specialsituation. Medlen för företagens lönebetalning skulle skötas genom en sådan myndighet som även annars gör redovisningar för arbetsgivarna.

Den lön som för kristiden betalats eller ska betalas anmäls normalt till inkomstregistret med ett inkomstslag som definierats för denna specialsituation. Därav skulle bildas en summa som arbetsgivaren får tillbaka av samhällets medel. Eftersom förmånsbetalarna utnyttjar inkomstregisteruppgiften, kan de betalda krislönerna i efterhand beaktas.

De i företagets personal som efter den bestämda vissa tiden alltjämt är permitterade eller arbetslösa, skulle normalt ansöka om utkomstskydd för arbetslösa från arbetslöshetskassan eller Fpa. För dem vilkas permittering upphör och anställningsförhållandet fortsätter, fortlöper lönebetalningen normalt.

Anmälningarna om permitteringarna skulle inte heller belasta TE-byrån, eftersom permitteringarna skulle behandlas med ett särskilt löneslag som ska anmälas till inkomstregistret.

Under tiden för det tillfälliga arrangemanget kunde arbetslöshetskassorna anpassa sin verksamhet genom att rekrytera nya arbetstagare och göra systemändringar.

UNDERLÄTTANDE AV JÄMKNINGEN

De lättnader som planerats för jämkningen löser inte det grundläggande problemet, då c. 70% av de permitterade uppskattas vara heltidsanställda, för vilka i varje fall en löneprecisering ska göras och arbetsvillkoret granskas.

YTK understöder inte en övergång till en ansökningsperiod på en månad. I praktiken skulle de ske så att som ansökningsperiod skulle bli en kalendermånad, och det skulle medföra en anhopning vid månadsskiftet. Det är inte heller i dagens läge förnuftigt att ändra ansökningsperioden, detta skulle medföra utmaningar för rådgivningen och extra arbete för handläggningen.

YTK anser ett förslag vara problematiskt, enligt vilket rätten till jämkad arbetslöshetsförmån alltid ska avgöras på basis av den lön som ska betalas på lönebetalningsdagen utifrån arbetstimmarna (arbetstiden). Förslaget bör preciseras till den del hur ledigheterna och sjukledigheterna ska beaktas, eftersom dessa poster i dag har uppgetts som en totalsumma, inte i fulla dagar. Dessa poster ska beaktas omvandlade till timmar.

Vad permitteringarna beträffar ska det understödas att man förenhetligar behandlingen av de permitterade på samma sätt i alla former av permitteringar. 4 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa skulle inte tillämpas tillfälligt medan lagen är i kraft. Därtill kan det anses kunna understödas att man avstår från en särskild jämkningsperiod och en beräknad lön som hänför sig till den. 4 kap. 2 § 4 mom. och 4 § 2 mom. I lagen om utkomstskydd för arbetslösa skulle inte tillämpas medan den tillfälliga lagen är i kraft.

FÖRFARANDET MED FÖRSKOTTSBETALNING

Systemet för utkomstskydd kan inte inom skälig tid handlägga den översvämning av ansökningar som beror på de masspermitteringar som orsakats av coronaepidemin. I frågan får man inte söka en känsla av trygghet i det förfarande som möjliggörs av lagen om utkomstskydd för arbetslösa att betala utan beslut.

Det är ett handarbete att behandla ansökningarna. Förutsättningarna och hinder för att betala  utreds genom att manuellt kombinera uppgifter ur olika källor. Om det finns mera ansökningar, behövs det även flera kunniga arbetstagare. Personalresurserna kan inte utökas i den takt som situationen kräver. En betydande faktor som gör det långsammare är utbildningen av ny personal och att organisera arbetena i undantagsförhållanden.

Ett grundläggande problem i situationen är det faktum att det finländska systemet för social trygghet och i detta fall i synnerhet systemet för det inkomstrelaterade utkomstskyddet inte kan dela ut pengar på en gång till alla som ansöker. I och för sig kunde man få pengarna att röra sig, men villkoren för utbetalningen kan inte i den förväntade mängden behandlas på det sätt som lagstiftningen kräver.

Som en lösning har erbjudits en så kallad förskottsbetalning. Förskottsbetalningen är en vilseledande term. Det är fråga om ett förfarande enligt 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa  att betala ut arbetslöshetsförmån utan ett beslut.

Paragrafen har utnyttjats i enstaka fall, där utbetalningen av en förmån har hotat att bli fördröjd på grund av någon uppgift som saknas. Förutsättningen är dock att utbetalaren av förmånen har en tillräcklig utredning av att sökanden sannolikt har rätt till förmånen. Detta innebär att man i ärenden ska granska åtminstone det arbetskraftspolitiska utlåtandet samt medlemskaps- och arbetsvillkoret. Därtill ska en eventuell utsökning och gällande återkrav kontrolleras. Utbetalningar utan grund kan leda till ökade återkrav och det föreligger risk för att kassornas kreditförluster ökar.

Tanken har varit den att sökandens utkomst kan tryggas utan att ett beslut ges. När de uppgifter som behövs slutligen erhålls, behandlas ärendet på nytt. Det är lättare att korrigera saken efteråt, då det inte finns ett beslut i ärendet, som ska undanröjas.

I praktiken gör inte en utbetalning utan beslut just inte utbetalningen av förmånen snabbare. Under den tid som åtgår för att kontrollera förutsättningarna för att betala ut förmånen för ett förskott, får man även ärende avgjort med ett beslut, om alla de uppgifter som behövs är tillgängliga.

En arbetslöshetsförmån kan betalas utan beslut i högst två månader. Därefter ska ärendet behandlas och ett beslut ska meddelas. Detta är helt ett manuellt arbete. I ärendet ges inte enbart ett beslut utan det görs även en tilläggsbetalning/ett återkrav, statistikkorrigeringar samt skattekorrigeringar. I praktiken ökar utbetalningen av en förmån utan beslut betydligt utbetalarens arbete.

På två månader kan man inte betala ut förskottsbetalning til de sökande som motses. Efter två månader ska till alla som blivit utbetalade utan beslut redan göras korrigeringar och beslut, varvid resurserna tar slut för att behandla de ansökningar som redan finns väntande.

Om man vill få en lösning för förskottsbetalningen, ska 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. I lagtexten ska det entydigt framgå att förskottsbetalningen inte förutsätter annat än  en ansökan, ett medlemskap i kassan och ett arbetskraftspolitiskt utlåtande. Annars blir utbetalaren nödsakad att inhämta utredning om arbetsvillkoret och inkomsterna, och då blir utbetalningen långsammare, och det är inte heller någon nytta av förskottsbetalningen.

Lagrummet bör även ändras sålunda att förskott kan vara betalt totalt för 12 månaders tid. Enligt den gällande lagen är denna tid två månader. Det räcker inte, eftersom det i ärendet därefter ska ges ett beslut. Utan en förlängning av tiden överflyttas det grundläggande problemet med utbetalningen av förmåner endast med två månader framåt och utbetalningen av förmånerna fördröjs därefter.

FÖRFLYTTNING AV ARBETSKASSORNAS ARBETSTAGARE

De permitteringar som orsakas av coronaepidemin i första skedet berör inte på samma sätt alla områden. Detta innebär att den kraftiga ökningen av antalet ansökningar inte realiseras direkt i sådana arbetslöshetskassor för enskilda sektorer, vilkas medlemmar inte nås av permitteringar.

Allmänna arbetslöshetskassan YTK anser det vara en god tanke att personal flyttas mellan arbetslöshetskassorna. Detta är även i bästa fall endast en dellösning. Arbetslöshetskassorna har i bruk två utbetalningssystem, och av den anledningen kan personal direkt bytas  endast mellan sådana kassor som har samma utbetalningssystem. Därtill konstaterar YTK att enbart YTK har ett behov av en tilläggsresurs på minst 150 personer. Även de andra kassorna har behov av resurser och med beaktande av den försämrade trenden för det allmänna arbetslöshetsläget, kan man inte förlita sig på att personal överhuvudtaget kunde frigöras från kassorna utan att flytta problemen vidare. 


ALLMÄNNA ARBETSLÖSHETSKASSAN YTK

Loimaa, 31.3.2020

Sanna Alamäki
verkställande direktör