Ändringar av skyddsdelen och rörlighetsbidrag

Riksdagen har godkänt regreringens proposition, genom vilken skyddsdelens belopp och rörlighetsbidrags villkor ändras. Den föreslagna ändringen är tidsbestämd. Ändringen har ännu inte vunnit laga kraft.

Regeringen har strävat efter att göra det lättare att ta emot arbeten genom att höja skyddsdelen samt genom att utvidga villkoren för rörlighetsbidrag. Lagförslagets syfte är att ”tillfälligt utöka uppmuntran för att trygga försörjningssäkerheten i exceptionella förhållanden i kritiska uppgifter med hänsyn till jord- och skogsbruksministeriets sektor.” I praktiken avser detta att tillgången på arbetskraft  tryggas i arbeten inom lantbruket och trädgårdsodlingen.  De föreslagna ändringarna begränsar dock inte för vilka arbeten de kan brukas.

Det har föreslagits att skyddsdelen tillfälligt ska höjas från nuvarande 300 euro till 500 euro i månaden och från 279 euro till 465 euro under fyra kalenderveckor.

I propositionen föreslås även att rörlighetsbidrag tillfälligt kunde betalas ut för heltidsarbete, om varaktigheten för resan i anslutning till en persons dagliga arbete, då arbetet börjar överskrider i genomsnitt två timmar i stället för nuvarande tre timmar eller att personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete. Andra ändringar har förslaget inte. Ändringen skulle alltså inte gälla för utbildning i anslutning till arbetet och till exempel kvarstår rörlighetsbidraget i anslutning till deltidsarbete som förut.