Ändringar i aktivitetsmodellen och andra finslipningar

Regeringen har bearbetat en del ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringarna gäller mest aktivitetsmodellen. Lagstiftningsarbetet är ännu på hälft, men vi informerar under hösten och vintern i kommande nyhetsbrev och i webbtjänsten bland annat om följande ändringar.

Kortvariga studier

Redan förra april avlät regeringen en proposition till riksdagen om kortvariga studier. Syftet med lagändringen är att göra kortvariga studier möjliga med utkomstskydd. Samtidigt skulle också studier i bisyssla godkännas som aktivitet i aktivitetsmodellen. Avsikten var att dessa ändringar trädde i kraft 1.8.2018, men behandlingen i riksdagen är ännu ofullbordad.

Finslipningar av aktivitetsmodellen

På sommaren sände social- och hälsovårdsministeriet ett utkast till de planerade ändringarna i aktivitetsmodellen på remiss. Avsikten var att avlåta en proposition i ärendet till regeringen under hösten. De eventuella ändringarna skulle således kunna träda i kraft senast i början av nästa år.

Det finns många förbättringar i utkastet om vad som i fortsättningen ska kunna godkännas som aktivitet. En sysselsättningsfrämjande träning, som erbjuds av arbetsgivaren med stöd av arbetsavtalslagen skulle i framtiden kunna godtas direkt. Även utbildningar som tillhandahålls av tredje sektorn kunde godkänna begränsat. Utifrån utkastet skulle utbildningar som tillhandahålls av YTK-Föreningen inte som sådana godkännas för aktiviteten. Vi anser detta vara problematiskt och vi har yttrat kritik i frågan till ministeriet.

Jobbsökande på eget initiativ eller aktivitetsmodell 2

Det andra centrala utkastet är vad arbets- och näringsministeriet skisserat upp om arbetssökande på eget initiativ. I förslaget ska den arbetssökande på egen hand söka arbete och meddela TE-byrån om hur arbetssökandet uppfyllts. Om arbetssökandet försummas, vore följden en viss tid utan ersättning. Vi avger vårt eget utlåtande i ärendet till ministeriet.

Överföring av TE-uppgifterna

I samband med landskapsreformen håller regeringen på med att dra in TE-byråerna och överföra deras uppgifter till arbetslöshetskassorna och landskapen. Den preliminära tidtabellen för överföringen var år 2020, men nu har förändringen framflyttats med ett år.

Ändringen i tidtabellen är en bra sak, eftersom det ger mera tid för att utveckla datasystemet på så sätt att det inte medför extra besvär för dem som ansöker om dagpenning.

Arbetstidslagen

Också arbetstidslagen håller på att ändras. Detta kommer att ha vissa verkningar på utkomstskyddet för arbetslösa, eftersom det nuvarande utkomstskyddet på många punkter stöder sig på arbetstiden.