Ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fr.o.m. 1.1.2018

Det blir förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Ändringarna gäller rörlighetsunderstöd och inverkan av företagsamhet på dagpenningen. Som en helt och hållet ny sak kommer en uppföljning av aktiviteten.

Ändringarna som kommer i rörlighetsstödet gagnar alla som är berättigade till inkomstrelaterad dagpenning, och vilka beger sig för att arbeta eller  till  rekryteringsutbildning ,som ansluter sig till en sysselsättning längre bort från hemmet.

Ändringen i frågan om företagsamhet förbättrar ställningen för de mottagare av dagpenning, vilka står i beråd att inleda ny företagsverksamhet.

Uppföljningen av aktiviteten är att alla mottagare av dagpenning berörs av den.

Rörlighetsunderstöd

Från och med början av år 2017 har vi kunnat betala ut rörlighetsunderstöd även för deltidsarbete, där arbetstiden i medeltal är under 18 timmar per vecka. Om deltidsarbetet uppfyller förutsättningarna för utbetalning av jämkad dagpenning, kan vi betala ut jämkad dagpenning och rörlighetsunderstöd för samma ansökningsperiod. Därtill kan vi i fortsättningen också betala ut rörlighetsstöd, om det förutsätts att man deltar i utbildning som ansluter sig till arbetet för att kunna börja med arbetet.

Vidare kommer det en möjlighet i rörlighetsunderstödet att betala ut det förhöjt bland annat på grundval av försörjningsplikt och särskild långa arbetsresor.

I fortsättningen kan vi  betala ut barnförhöjning för ett barn med 5,23 euro i rörlighetsunderstöd, för två barn totalt 7,68 euro och  för tre eller flera barn än det med totalt 9,90 euro per dag. Om rörlighetsstöd och jämkad dagpenning betalas ut samtidigt, kan vi betala ut barnförhöjningen för båda förmånerna.

Om arbetsplatsen är belägen eller utbildningen, som ansluter sig till arbetet, ordnas på över 200 kilometers avstånd från den tidigare boningsorten, kan vi i fortsättningen betala ut en förhöjningsdel för rörlighetsunderstödet, vilken är 4,74 € per dag.

Företagsverksamhet som inleds

När en arbetslös i dagens läge inleder företagsverksamhet, kan TE-byrån lätt anse att man sysselsätter sig i huvudsyssla i företagsverksamheten. Då kan vi inte betala ut dagpenning. Detta hindrar i praktiken att man inleder en företagsverksamhet i liten skala som arbetslös. I detta blir det en önskad förändring.

Från början av år 2018 har en arbetssökande rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan hinder av företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete under en tid av fyra månader, om verksamheten börjar när man är arbetslös.

Det vill säga, om du inleder företagsverksamhet, kan du bedriva verksamheten i fyra månader utan att verksamheten i huvudsyssla skulle hindra att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut. Om det finns inkomster av företagsverksamheten, betalar vi normalt ut den inkomstrelaterade dagpenningen enligt reglerna, jämkad med eventuella inkomster.

Uppföljning av aktiviteten

1.1.2018 börjar vi följa med aktiviteten för arbetslösa, permitterade sökande av dagpenning och för sådana sökande av dagpenning som arbetar på deltid samt sådana som bedriver företagsverksamhet i bisyssla. Syftet med lagändringen är att uppmuntra till åtgärder som främjar din sysselsättning.

Om du inte under granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar har varit aktiv på det sätt som avses, betalar vi ut din inkomstrelaterade dagpenning sänkt för de följande 65 dagarna. Den sänkning som ska göras i dagpenningen är 4,65 procent. 

Du är aktiv på det sätt som avses, då:

  • Du under granskningsperioden är i arbete minst 18 timmar eller så mycket att arbetet utfört under en kalendervecka skulle inräknas i löntagarens arbetsvillkor
  • Du under granskningsperioden har förtjänat inom företagsverksamheten totalt minst 23 procent av den månadsinkomst (1047 € x 0,23 = 240,81 €) som krävs för företagarens arbetsvillkor
  • Du är fem dagar i sysselsättningsfrämjande service
  • Du är fem dagar i annan service eller verksamhet som ordnas av arbetskraftsmyndigheten och som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning
  • Du är fem dagar i annan verksamhet som stöder rekryteringen på arbetsplatsen eller som hänför sig till sysselsättningen, under tiden för vilken dagpenning betalas ut till dig (genom statsrådets författning ges senare noggrannare bestämmelser om verksamhetens innehåll)

I exceptionella situationer förutsätts det inte aktivitet. Aktivitet förutsätts inte:

  • Om du har en ansökan om invalidpension anhängig
  • Om du arbetar som anhörig- eller familjevårdare
  • Du mottar socialförmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada
  • Om erhållandet av oavbruten dagpenning på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar mindre än 65 utbetalningsdagar