Arbetsgruppen föreslog för regeringen att arbetsvillkoret ska förnyas

Arbetsgruppen för utveckling av utkomstskyddet för arbetslösa föreslog för regeringen att arbetsvillkoret ska euroiseras. YTK anser att det finns ett behov av att euroisera arbetsvillkoret, eftersom det ger bättre möjligheter att öka digitaliseringen av skyddet. Genom detta kan vi bättre än tidigare erbjuda våra medlemmar en individuell och medlande service.

På grundval av förra höstens budgetförhandlingar inrättade regeringen en trepartsarbetsgrupp för att bereda utvecklingen av utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetsgruppens uppgift var:

  • att utveckla det arbetsvillkor som är en förutsättning för att få arbetslöshetsdagpenning, 
  • att bedöma reformen av utkomstskyddet för arbetslösa så att anställningstiden inverkar på utkomstskyddets varaktighet,
  • att utreda hur utkomstskyddet för arbetslösa ska kunna konjunkturanpassas på ett bättre sätt,
  • att granska en modell med avgångsvederlag som ska ersätta en del av utkomstskyddet för arbetslösa,
  • att bedöma permitterades möjligheter att utveckla sin kompetens under permitteringen, samt
  • att granska reformen av arbetsmarknadsstödet och samtidigt trygga ändamålsenliga tjänster för arbetssökande.

Det rådde stor oenighet inom arbetsgruppen om ärendena och gruppen föreslog endast att regeringen skulle börja förbereda arbetsvillkoret i enlighet med modellen för inkomstbaserat dagpenningsvillkor. I praktiken innebär detta att regeringen skulle börja förbereda en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa där arbetsvillkoret skulle euroiseras. Vi skulle sålunda gå från ett arbetsvillkor som baserar sig på intjänandeprincipen till ett arbetsvillkor som baserar sig på betalning.

I den föreslagna modellen skulle arbetsvillkoret fastställas genom ett månatligt inkomstgränsvillkor (844 euro enligt nivån 2021). Rätt till dagpenning skulle uppstå när den nödvändiga anställningsperioden är 6 månader under en granskningsperiod på 28-månader. Med andra ord skulle arbetsvillkoret ackumuleras med en månad för varje månad, under vilken personen får minst 844 euro i lön. Dessutom skulle arbetsvillkoret kunna ackumuleras under perioder på 0,5 månad om löneinkomsten är 422–843 euro per månad. Läs mer om det aktuella arbetsvillkoret.

Efter detta fattar regeringen beslut om vilken lagberedning som ska inledas. Om regeringen följer arbetsgruppens synpunkter inleder social- och hälsovårdsministeriet lagberedningen. I detta skede finns det ingen mera detaljerad information om tidtabellen för lagberedningen.

Reflektion

YTK anser att det finns ett behov av att euroisera arbetsvillkoret, eftersom det ger bättre möjligheter att öka digitaliseringen av skyddet. Genom detta kan vi bättre än tidigare erbjuda våra medlemmar en individuell och medlande service.

Därför har vi som mål att vara nära involverade i lagberedningen. Vi vill se till att man i lagberedningen noggrant beaktar euroiseringens inverkan på genomförandet, så att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra medlemmar bästa möjliga stöd i arbetslivets vändningar.