Arbetskraftspolitiska förutsättningar i undantagsförhållanden

Regeringen har föreslagit att permitterade ska ha rätt till arbetslöshetsersättning utan att bland annat företagsverksamhet och studier hindrar detta. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april 2020 och gälla till och med den 31 juli 2020. Lagen skulle gälla permitterade, vars permittering har börjat 16.3.2020 eller därefter.

Det finns än så länge bara ett förslag om saken, det har alltså inte ännu godkänts i lag. YTK följer situationen.

Uppdaterad 31.3.2020: Parlamentet har godkänt ändringsförslaget 30.3.2020

Regeringen har föreslagit (HE27/2020) att om permitteringen inleds 16.3.2020 eller senare, ska permitterade ha rätt till arbetslöshetsersättning under lagens giltighetstid, utan hinder av det som föreskrivs i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om att söka heltidsarbete, arbete som utförs på annat sätt än i anställningsförhållande samt om att vara sysselsatt i företagsverksamhet och eget arbete. Dessutom skulle det som föreskrivs i 2 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om studiers inverkan och villkoren gällande unga som saknar utbildning som ger yrkesfärdigheter inte heller tillämpas.

Den permitterades rätt att få arbetslöshetsersättning skulle inte heller påverkas av bestämmelserna i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om vägran att ta emot arbete samt försummelse att fullfölja sysselsättningsplanen eller en ersättande plan och försummelse gällande service. Om en person nekar till arbete som arbetsgivaren specifikt erbjuder hen, tillämpas ändå bestämmelserna i 2 a kap. om vägran att ta emot arbete på personens förfarande.

På grund av den föreslagna lagens giltighet skulle ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gör det möjligt att betala ut arbetslöshetsersättning utfärdas på basis av permittering högst till slutet av juli 2020. Om permitteringen fortsätter därefter utreder arbets- och näringsbyrån om den arbetssökande uppfyller de övriga villkoren för att få arbetslöshetsersättning och ger ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande till betalaren av arbetslöshetsersättningen. Det nya utlåtandet gäller då rätten till arbetslöshetsersättning från och med 1.8.2020.