Telefonlinjerna är stängda 20.5.

Arbetssökandes skyldigheter ändras från och med den 2 maj

Arbets- och näringsbyråerna och kommuner, som deltar i kommunförsöket, övergår den 2 maj 2022 till en ny modell för arbetsförmedling. I framtiden kommer jobbsökandet att inriktas på jobbsökandes självhjälp, och mer individuellt stöd kommer att finns tillgängligt för jobbsökande i ett tidigare skede. Påföljderna av arbetslöshetstryggheten kommer också att mildras och differentieras.

Jobbsökningsdiskussioner oftare än hittills

I den nya modellen ordnas en första intervju för den arbetssökande med TE-byrån eller kommunförsöket redan fem dagar efter att jobbsökningen påbörjats. Under de första tre månaderna hålls jobbsökningsdiskussioner med två veckors mellanrum. Därefter kommer jobbsökningsdiskussionerna att fortsätta med tre månaders mellanrum, enligt den nuvarande modellen. Efter det att arbetslösheten pågått i sex månader, kommer en ny period av en månad ordnas för den jobbsökande, och då ordnas två kompletterande jobbsökningsdiskussioner för honom eller henne.

Antalet jobbsökningsdiskussioner kan minskas, till exempel när arbetslösheten varar under en mycket kort tid eller när en person har permitterats, är i deltidsarbete eller deltar i vissa sysselsättningsfrämjande tjänster.

I jobbsökandet betonas självhjälp

I den nya modellen är arbetssökande skyldiga att söka fyra arbeten per månad. I princip väljer personen själv vilka arbeten som ska sökas och rapporterar självständigt till TE-byrån eller kommunen om de sökta arbeten. TE-byrån eller kommunförsöket kan fortsätta att ge arbetserbjudanden, men deras skyldighet är avhängig av att personen för övrigt fullgjort sin skyldighet att söka arbete. 

Antalet sökta platser kan göras mer flexibelt från fall till fall, om TE-byrån eller kommunförsöket , att det inte är möjligt att söka fyra jobb. Det är också möjligt att göra undantag från antalet sökta platser på grund av permitteringar, deltidsarbete eller studier.

Differentiering och mildrande av påföljderna

Karenstiderna dvs. tidsfristerna utan ersättning i samband med att man lämnat sitt arbete, när man själv har varit orsaken till att anställningsförhållandet upphörde och vägran att ta emot arbete, förkortas till 45 dagar från tidigare 60 eller 90 dagar. Å andra sidan kommer påföljderna på grund av underlåtenhet i arbetssökande, deltagande i jobbsökningsdiskussioner, sysselsättningsplanen och sysselsättningsfrämjande tjänster att differentieras på följande sätt:

Ingen påföljd för

  • 1. underlåtenhet under en tolvmånadersperiod
  • 2. underlåtenhet under en tolvmånadersperiod resulterar i en 7-dagars karens
  • 3. underlåtenhet under en tolvmånadersperiod resulterar i en 14-dagars karens
  • 4. underlåtenhet under en tolvmånadersperiod resulterar i en 12 veckors arbetsplikt.

I den nya arbetsförmedlingsmodellen introduceras också en påminnelse som TE-byrån eller kommunförsöket skickar till den arbetssökande, till exempel när den arbetssökande inte genomfört sin sysselsättningsplan. Syftet med påminnelsen är att se till att den arbetssökande vet, hur man söker ett arbete och vad som krävs för att få arbetslöshetsersättning. Påminnelsen påverkar dock inte arbetslöshetsersättningen, men är till sin natur rådgivande och tar inte ställning till om den arbetssökandes aktivitet är klandervärd.