Åter är en topp för permitteringarna inom synhåll, men behandlingsstyrkan ökas fortlöpande

Vi frågade våra medlemmar om deras uppfattningar om den egna arbetssituationen, så att vi bättre ska kunna bereda oss inför det som kommer. Inom vissa branscher ökar oron för permitteringar, men det finns också positivt tänk i luften. YTK söker flera handläggare genom rekryteringar.

Året 2020 var mycket exceptionellt med hänsyn till utvecklingen på grund av coronaepidemin och de begränsande åtgärderna. Arbetslösheten tilltog betydligt, och i synnerhet antalet permitterade ökade i Finland och blev historiskt stort. På grund av det allt svårare coronaläget och de ständigt skärpta restriktionerna går vi som bäst mot en kiknande situation som förra våren.

Vi frågade nyligen våra medlemmar om en bedömning av hur det egna sysselsättningsläget kommer att utvecklas. Utifrån de cirka 25 000 svaren på vår medlemsenkät bedömer vi att toppen för permitteringarna är på kommande de närmaste veckorna. Permitteringarna hänför sig i synnerhet till turism-, inkvarterings- och restaurangbranschen samt eventuellt även till annan daglig service. De eventuellt mer omfattande konsekvenserna för mobiliteten är ännu svåra att uppskatta. 

Å andra sidan har våra medlemmar också mera en tilltro till framtiden än för ett år sedan. Den allt mer försämrade arbetssituationen berör inte en stor del av våra medlemmar, och en del ser att våren kan föra med sig även positiva nyheter i fråga om att bli sysselsatta.  

Första ansökningar inkom som mest till oss på våren 2020 i maj, då det kom in över 50 000 av dem. Vi uppskattar att vi får cirka 30 000 i nya ansökningar. Toppen är alltså inte lika stor som för ett år sedan, men det är en betydande förändring av nuläget. Dessutom är arbetslösheten redan färdigt hög.

Vi anställer fortlöpande nya arbetare för jobbet

Ur den ansökandes aspekt är det viktigt hur snabbt ansökan om dagpenning tas upp till behandling. Hos YTK har köerna nedbringats till en nöjaktig nivå och tacken för det tillkommer framför allt personalen som helt gått in för jobbet. De kommande veckorna är ändå utmanande.  I januari-februari kom det in över 19 000 fler ansökningar än i november-december, och antalet tilltar.

Redan från början av året har man berett sig på en allt ökande arbetsmängd. I år har redan över 30 nya arbetstagare börjat hos YTK. Vi tänker under våren på olika sätt rekrytera cirka 60 personer. I detta nu utgör YTK -folket ungefär 300, och personalen nästan fördubblades i fjol. Rekryteringarna verkar med effekt på köerna med en liten fördröjning, för arbetsorienteringen i att behandla ansökningarna om dagpenning tar veckor i anspråk.

Intresserar arbete hos YTK? Se här de lediga platserna! (på finska)