Bra att veta, om permitteringen avslutas med att anställningsförhållandet upphör.

En del av de permitteringar som börjat på våren har fortsatt ända till hösten och samtidigt pågår även samarbetsförhandlingar hos många företag. Av den anledningen är det möjligt att en sådan situation uppstår, där permitteringen utlöper i att anställningsförhållandet avslutas.
Om din permittering slutar med att anställningsförhållandet avslutas, meddela om det i ansökan om dagpenning. Du kan annars förlänga ansökan om dagpenning normalt. Du behöver inte göra ändringar till exempel i ansökningsperioden.

Den lönar sig att vara noggrann

När du anmäler att anställningsförhållandet avslutas, tar vi hänsyn till det då din ansökan behandlas och vi kan kontrollera din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Om du har rätt till lön för uppsägningstiden, kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning för samma tid. Observera att det avgörande är uttryckligen rätt till lön för uppsägningstiden. Det är möjligt att en arbetstagare avtalar med sin arbetsgivare om att lön för uppsägningstiden inte behöver betalas, även om du med stöd av kollektivavtal, arbetsavtal eller lag skulle ha rätt till lön för uppsägningstiden. Vi kan alltså inte betala inkomstrelaterad dagpenning för uppsägningstiden, fastän arbetsgivaren inte skulle ha betalat lön för uppsägningstiden eller en ersättning som motsvarar den. Det avgörande är alltså rätten, inte om det hade betalats lön åt dig för uppsägningstiden eller ej. 

Om du inte uppger att anställningsförhållandet har avslutats, får vi betala dagpenning till dig, även om du inte nödvändigtvis skulle ha haft rätt till inkomstrelaterad dagpenning. När saken senare blir klar, är vi tvungna att återkräva de dagpenningar som betalats ut för mycket. Om du igen avsiktligt underlåtit att meddela att anställningsförhållandet avslutats, är vi tvungna att göra en begäran om undersökning till polisen.

Permittering och uppsägningstid

Under permitteringen kan du enligt arbetsavtalslagen avsluta anställningsförhållandet utan uppsägningstid. Då du inte har rätt till lön för uppsägningstiden, finns det inte på grund härav hinder för att betala ut inkomstrelaterad dagpenning. TE-byrån undersöker dock att anställningsförhållandet avslutats och kan anse att det inte finns något giltigt skäl för att avsluta anställningsförhållandet. Då kan följden bli en utsatt tid utan ersättning, och vi kan inte heller betala ut inkomstrelaterad dagpenning för den utsatta tiden.

Också arbetsgivaren kan säga upp anställningsförhållandet under permitteringen. Arbetsgivaren ska iaktta den avtalade uppsägningstiden. Från lönen för uppsägningstiden kan arbetsgivaren dra av lönen för 14 dagar, om arbetsgivaren vid permitteringen har brukat en uppsägningstid på över 14 dagar. Förutsättningen är alltså att tiden för meddelande om permitteringen har varit 15 dagar eller mera. 

Avvikelse som gäller uppsägning

Då permitteringen varat i en följd minst 200 dagar, kan dun säga upp anställningsförhållandet utan att du förlorar rätten till lön för uppsägningstiden. Då ska arbetsgivaren till dig betala en ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden. För den tid, för vilken du har rätt till ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstiden, kan vi inte betala inkomstrelaterad dagpenning.

TE-byrån undersöker att anställningsförhållandet avslutats även i den här situationen. Prövningen är alltid en helhetsprövning i varje enskilt fall, och det går inte att säga att det alltid skulle finnas en godtagbar anledning till att avsluta anställningsförhållandet enbart på grundval av att permitteringen dragit ut på tiden. I rättspraxis har man dock av hävd ansett att en uppsägning på grund av en permittering, som varat 200 dagar, ska godtas, och att följden inte heller har varit en utsatt tid utan ersättning.