Brexit-övergångsperiodens effekter

Efter Brexit kommer ärenden som gäller arbetslöshetsförmåner och jobbsökning i regel att förbli oförändrade fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien om socialskyddet för personer som flyttar mellan länderna. Information om tiden efter övergångsperioden och dess inverkan på arbetslöshetsförmåner och jobbsökning kommer att ges senare.

Nuvarande regler under övergångsperioden

Storbritanniens utträde ur EU träder i kraft den 1 februari 2020. Det innebär att allt samarbete som bygger på Storbritanniens EU-medlemskap avvecklas på ett kontrollerat sätt och att en övergångsperiod fastställs fram till slutet av 2020, under vilken EU:s förbindelser med Storbritannien fortsätter enligt nuvarande regler.

Den fria rörligheten för personer, varor och tjänster mellan EU och Storbritannien fortsätter t.ex. som förut till slutet av övergångsperioden. Utträdesavtalet säkrar endast ställningen och rättigheterna för de EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien när övergångsperioden upphör, och som fortsätter vistas där permanent. Det samma gäller för de britter, som bor i EU-länderna i slutet av år 2020.

De ärenden som gäller arbetslöshetsförmåner och jobbsökning förblir i regel oförändrade till utgången av 2020. Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien bl.a. om en förlängning av socialskyddet för personer som flyttar mellan länderna. Information om tiden efter övergångsperioden och dess inverkan på arbetslöshetsförmåner och jobbsökning kommer att ges senare.

Socialskyddet i övrigt oförändrat för dem som arbetar utomlands

Att arbeta utomlands kan påverka din rätt till arbetslöshetsförmåner från Finland. Under den tid du arbetar utomlands omfattas du i regel av arbetslöshetsskyddet i det land som du arbetar i, på vissa villkor. I enlighet med lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU har du möjlighet att flytta anställnings- och försäkringsperioder från ett EU-land till ett annat. Under övergångsperioden kommer EU att fortsätta att tillämpa sin socialskyddslagstiftning gällande fall som anknyter till Storbritannien.

Om du är helt arbetslös kan du under tre månader söka jobb i ett EU/EES-land, såsom Storbritannien, och få arbetslöshetsersättning från Finland. Dagpenning kan betalas för den tid som du söker jobb, om du har varit arbetslös arbetssökande i Finland i minst fyra veckor. Jobbsökning förutsätter ett särskilt dokument (PD U2) som utfärdas av arbetslöshetskassan. Dessutom ska den arbetslösa registrera sig som arbetssökande i det land där hen söker arbete inom sju dagar från det att arbetsmarknaden upphör att vara tillgänglig i Finland. Ur PD U2-dokumentet framgår för vilken tidsperiod dagpenning kan betalas för jobbsökning utomlands, samt det datum inom vilket du ska registrera dig som arbetssökande i det land där du söker arbete. Kontrollera hos din arbetslöshetskassa eller i TE-byrån hur du ska gå till väga när du återvänder till Finland eller får arbete utomlands.

Om du är på s.k. utlandsuppdrag från Finland i ett EU-land, förblir Pensionsskyddscentralens A1-intyg oförändrat under övergångsperioden.

I princip har förmåner eller inkomster från ett annat EU/EES-land eller Schweiz samma inverkan som motsvarande förmåner och inkomster när de betalas i Finland. I regel jämställs socialförmånerna med motsvarande förmåner i Finland som en förmån som hindrar utbetalningen av dagpenning eller minskar dagpenningens belopp. Information om de brittiska förmånernas effekter ges senare.  

Kom ihåg

Kontakta din arbetslöshetskassa och TE-kontoret om du ska arbeta eller söka jobb i Storbritannien, och försäkra dig om hur man går till väga, samt fråga migrationsmyndigheten om du har rätt till uppehållstillstånd efter övergångsperiodens slut.

https://www.kela.fi/web/sv/brexit?inheritRedirect=true
https://migri.fi/sv/brexit/sv
https://www.etk.fi/sv/arbetspensionstjanster/forsakring-av-utlandsarbete/beredskap-infor-brexit/