Den gemensamma ansökan börjar!

Det lönar sig för de unga personerna i familjen att fästa uppmärksamheten på den gemensamma ansökan. Genom att söka till utbildningar kan man försäkra sig om att rätten till arbetslöshetsförmånerna bevaras.

Enligt lagen om utkomstskyddet för arbetslösa har en ung person under 25 år utan utbildning inte från och med höstterminen inte rätt till en arbetslöshetsförmån som ska betalas ut på grundval av arbetslöshet, om han eller hon utan giltigt skäl har underlåtit att söka till minst två studieplatser före studier som börjar på hösten.

Skyldigheten att söka kan inte kringgås genom att söka till platser, där grunderna för att anta studerande inte uppfylls. Man behöver dock inte få en studieplats. Det räcker med att man söker till två platser som passar för en själv.

Lagens syfte är att uppmuntra unga att ta hand om sin egen utbildning. Enligt undersökningarna har studierna betydelse med hänsyn till att bli sysselsatt.

I den gemensamma ansökan kan man med en ansökningsblankett söka till flera olika läroinrättningar. De studier man söker till kan vara en utbildning som leder till en examen, som ger yrkesfärdigheter. Andra stadiets gemensamma ansökan (yrkesskolorna och gymnasierna) börjar 22.2.2022 och avslutas 22.3.2022. Högskolornas gemensamma ansökan är 16.3.2022-30.3.2022. Mera information kan sökas på adressen opintopolku.fi.

Fastän vårens gemensamma ansökan är en bra och praktisk plats samt ögonblick att söka till utbildningar, har skyldigheten att söka studieplatser inte avgränsats enligt det, huruvida den utbildning man sökt till hör till den gemensamma ansökan eller ej, eller om man söker uttryckligen i den gemensamma ansökan. I praktiken söker man på våren till en utbildning som börjar på hösten, men eftersom ansökningstiden inte är avgränsad i lagen, räcker det med att man ansöker om en studieplats före höstterminens början.

Om man alltså inte hinner med i den gemensamma ansökan, är det viktigt att lägga märke till, att läroinrättningarna utöver den gemensamma ansökan har fortlöpande ansökningar, genom vilka du kan söka året runt till olika slag av grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Då man deltar i sådana ansökningar före höstterminens början, hinner man uppfylla den ansökningsskyldighet som definierats i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

När man funderar över studierna, lönar det sig inte att dra gränserna alltför snävt. Alla studier är nyttiga och en egen karriär kan man finna på de mest överraskande ställen. Lycka till med ansökan.