Sonja Joensuu.

Det är onödigt med en negativ stämpel på arbetslösheten, säger bottsufflören Sonja hos YTK

Sonja Joensuu, som bott i fem länder, studerat vid tre universitet och på sex språk, fick en väckning på grund av hur många som hamnade i kläm på grund av uppsägningar och permitteringar, när corona-epidemin började. Viljan att hjälpa medmänniskorna förde hälsovetaren till klientbetjänings- och forskningsarbeten hos YTK.

”Jag har farit världen runt, men ursprungligen kommer jag från en liten ort i Norra Savolax. Jag var redan som barn mycket nyfiken; intresserad nästan av allting, och det förde med sig en del utmaningar med att välja det område som var det egna. Jag började studera tyska språket och kulturen vid universitetet, men insåg ganska snart att arbetena som lärare eller översättare inte var den rätta banan för mig. När jag var utbytesstudent i Innsbruck, beslutade jag mig för att byta bransch.

Hälsovetenskaperna attraherade mig, för jag var intresserad av hur olika val av levnadssätt kan påverka det egna välmående och hälsan. Allt efter som studierna framskred, började jag bättre gestalta den samhälleliga sidan av saken. Exempelvis lagstiftningen och det politiska beslutsfattandet inverkar mycket på hurdana möjligheter vi har för att bygga upp välfärd. Jag fullgjorde min praktik för magisterstudierna vid ett forskningsinstitut i Köpenhamn och där fick jag utforska användningen av robotik och automation för att stötta den åldrade befolkningen.”

Mötet med arbetslösa lockade mig att jobba hos YTK

”I slutskedet av mina studier arbetade jag vid TE-byrån hos en privat serviceproducent. Som handledare byggde jag upp olika slags stigar för framtiden tillsammans med klienten. Hos TE-byrån såg man endast en liten del av arbetslöshetens stig, och jag var intresserad även av betalaraspekten för utkomstskyddet. Detta var i själva verket den centrala anledningen till att jag beslutade söka arbete hos arbetslöshetskassan.

När coronakrisen slog till, fick jag en stark känsla av att jag med min egen arbetsinsats vill underlätta den samhälleliga vånda som orsakas av epidemin. I mitt förra arbete upplevde jag att jag inte kunde hjälpa tillräckligt. Det att man bryr sig och den starka sakkunskap som finns bland värdena hos Allmänna arbetslöshetskassan YTK bidrog till att jag fattade beslutet. YTK vill aktivt och målmedveten verka som en utvecklare av utkomstskyddet för arbetslösa, vilket är viktigt för mig.

Jag började hos YTK som arbetslöshetsrådgivare i april 2020. Jag flyttade över från TE-byråns fasta kontorsmiljö direkt till mitt hem och till distansarbete, något som omvandlade det egna arbetssättet. Förändringen förlöpte i alla fall överraskande lätt.”

Att lära en robot är kreativ kundbetjäning

”Trots en täckande och lyckad arbetsorientering var det spännande att börja i klientarbetet. Jag kommer ännu väl ihåg mitt första telefonsamtal. Det var ett komplicerat fall, och vid det tillfället funderade jag över vad jag gett mig in på. Efter hand infann sig ändå säkerhet i vad man själv gjorde. Genom att själv göra sakerna, lär man sig snabbt och effektivt! I synnerhet genom klientsituationerna utvecklas det egna kunnandet hela tiden. 

Kärnan i mitt arbete är rådgivningsarbetet, vilket jag utför per telefon, meddelanden och chatten. Det är en hjärtesak för mig att möta människan. Jag vill vara närvarande på ett äkta sätt i klientsituationerna, och jag strävar efter att undvika att placera människorna i fack. Jag diskuterar om sakerna med en människa på så sätt att jag låter den andra vara sådan som hen är, och att själv få berätta om sin situation med egna ord. Den löpande kommunikationen är ytterst viktig, för jag anser att var och en ska få en klar insikt om alla de faktorer som påverkar den egna situationen.

Från början av oktober har jag varit en av sufflörerna för YTK-botten. Vi lär kommunikationsroboten Iris, som arbetar på YTK:s webbplats, att självständigt svara på klienternas frågor. Den klarar sig i själva verket redan att utan hjälp genomföra cirka 80 % av samtalen. Om det finns något upprepat tema, som Iris ännu inte kan svara på, börjar vi i samråd undervisa Iris i saken. Utvecklandet av chatbotten är ett exempel på, hur man hos YTK har koncentrerat sig på att bistå våra klienter. För mig är det faktiskt ett kreativt betjäningsarbete, när det är som bäst.”

Snabb reaktion hjälper i förändringarna

”Hos YTK överraskade det mig hur väl man under undantagstiden har kunnat anpassa sig genom att på olika sätt ändra verksamhetssätten. Det har varit en enorm omvandling för organisationen, då över ett hundra nya arbetstagare har mött de experter som längre har funnits i huset. Man har fått förändringen att löpa flinkt och smidigt. Redan i början av år 2020 började man hos YTK bereda sig inför coronan, och samma ruljans har fortsatt; om det är skäl att göra ändringar, så görs de snabbt. 

Jag har genom mitt arbete vaknat till insikt om hurdant komplicerat fenomen arbetslösheten är och hur många saker som är sammanlänkade genom utkomstskyddet. Ordet arbetslös har alltjämt en starkt negativ prägel, fastän vem som helst kan drabbas av arbetslöshet av orsaker som är oavhängiga av en själv. På grund härav är det viktigt för samhället att råda bot på stigmat.”

Stigar till ett gott åldrande

”I min arbetskarriär är jag intresserad av att stödja i arbetslösheten och av de frågor som är förknippade med att sysselsätta sådana som har partiell arbetsförmåga och vilka i framtiden utgör ett utvecklingsobjekt inom utkomstskyddet. Jag vill vara med och leta upp verktyg för ett bra sätt att åldras. 

Corona-tiden har sist och slutligen relativt litet påverkat min egen vardag. Jag är i den meningen i den lyckliga positionen att jag har fått arbeta på distans och ej heller behövt sluta med min favorithobby, orienteringen. I skogen håller man av naturen ett säkert avstånd. 

Jag ser ändå mycket fram emot att få träffa den enda av mina mor- och farföräldrar som finns kvar i livet. Vi har under det gångna året regelbundet ringt till varandra. Våra samtal har varit det som gett mest under undantagstiden och för sin del mildrat känslan av saknad. Tiden få utvisa vad annat jag vill göra. Det hinner man fundera på, när världen åter blir öppen."