Det blir lättare att ta emot deltidsarbete: Ändringar i att sammanjämka deltidsarbete och utkomststödet

Då du arbetar på deltid, kan du samtidigt ansöka om dagpenning. I beloppet för den dagpenning som ska betalas ut till dig beaktas inkomsterna som du fått av deltidsarbetet. I detta nu görs sammanjämkningen då du arbetar.

Det blir en ändring i det. Efter 1.4.2019 görs jämkningen då lönen betalas ut. Det vill säga, i den dagpenning som betalas för tiden efter att lagen nträtt i kraft, beaktas arbetsinkomsterna på annat sätt än nu.

Enligt gällande lag jämkas inkomsterna av deltidsarbete utifrån kvalifikationsgrunden. Om du alltså blir sysselsatt exempelvis i januari, beaktas de erhållna inkomsterna i januari månads dagpenning. I prkatiken innebär detta att då du i februari ansöker om dagpenning för januari, så kan vi inte betala den, förrän du har lämnat en lönespecifikation för januari. Detta kan fördröja utbetalningen av dagpenningen.

Efter lagändringen jämkas inkomsten från deltidsarbetet utifrån kvalifikationsgrunden. Genom ändringen är det inte längre av betydelse när arbetet utförs. Det avgörande är när lönen betalas ut. Om du alltså blir sysselsatt i april, men lönen betalas ut i maj, kan vi betala ut dagpenningen för april utan en särskild lönespecifikation. Först då du ansöker om dagpenning för maj, tar vi hänsyn till de löner som betalats ut.

Ändringen leder alltså till att sammanjämkningen av deltidsarbetet och arbetslöshetsförmånen flyttas framåt i tiden. Detta betyder för sin del att dröjsmålen på grund av jämkandet för det mesta avlägsnas, eftersom de uppgifter som behövs bättre finns tillgängliga då utbetalningsbeslutet fattas. Detta är en bra sak. Samtidigt kan ändringen ha en effekt på, i vilket skede vilka pengar, som finns till förfogande. Eftersom dagpenningarna alltid betalas ut retroaktivt, finns det situationer, där lönen samt den fulla förmånen samtidigt finns i bruk, men det finns också situationer, där endast den jämkade förmånen utan lön finns till förfogande. Det här kräver förutseende av den förmånssökande vid användningen av pengarna.

Ändringens princip är i varje fall enkel. Vi övergår från en kvalifikationsgrund till en utbetalningsgrund. Eftersom det finns mångahanda situationer, är ändringen ändå inte helt rätlinig. Det lönar sig alltså att följa med databanken i vår informationstjänst samt våra nyhetsbrev. Under vårens lopp publicerar vi närmare anvisningar i saken.